drugmou59

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ , ๓ , ๔ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมปริ๊นเซส โรงแรม เดอศิตา ปริ๊นเซส จังหวัดบุรีรัมย์ นายลวด แก้วไธสง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ในนามผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการประชุมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและการประกาศนโยบายสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่ง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ , ๓ , ๔ ได้พร้อมกันกำหนด ให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) และประกาศนโยบายสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในถานศึกษามีความชัดเจน สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการ การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถขับเคลื่อนกระบวนการในการเฝ้าระวัง แก้ไข การค้นหา คัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้ครอบคลุม ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน และยังสามารถดำเนินการติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน ในการบำบัดรักษา ช่วยเหลือทั้งบุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนงบประมาณที่มีอยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและชัดเจนยิ่งขึ้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ , ๓ , ๔ ตระหนักเห็นความสำคัญนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้มอบนโยบายการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา พร้อมทั้งได้ประกาศนโยบายสถานศึกษา สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยมอบนโยบายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดเป็นรูปธรรม ซึ่งได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถและเชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จากกระทรวงศึกษาธิการ คือ นายชัยชาญ ช่วยโพธิ์กลาง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้แก่ ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ และสำนักงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียด
peercenter59

ศูนย์ PEER Center โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ บ้านสนวนรีสอร์ท อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรม สัมมนาปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนสร้างความเข้มแข็งสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเตรียมตัวกับการเข้าสู่อาเซียน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนให้สูงขึ้น โดยมีครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสในเครือข่าย PEER Center สังกัดอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จำนวน ๕๐ คน เข้ารับการอบรม ซึ่งได้รับความรู้ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ โดยการนำความรู้ เทคนิคที่ได้รับไปพัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นต่อไป

รายละเอียด
helpstudent59

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายลวด แก้วไธสง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดได้ตระหนักและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียนเป็นผู้สมบูรณ์ทุกด้าน ส่งเสริมศักยภาพ ให้ครูได้พัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง สามารถร่วมการประกวดและรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักและเห็นความสำคัญนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่กำหนดให้ปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ “ปีแห่งการรักและเห็นคุณค่า ในตนเองและผู้อื่น” จึงแสวงหาแนวทางสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร ภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหาของเด็กและเยาวชนอย่างรอบด้าน โดยมุ่งเน้นการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีระบบการคัดกรอง รวมทั้งนำข้อมูลมาใช้เพื่อการพัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียนอย่างจริงจัง บังเกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการป้องกันและการแก้ไขปัญหาแก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการดำรงชีวิตและรอดพ้นจากวิกฤตทั้งปวง โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สพม.เขต ๓๒ คือ นายถิร บุญศักดาพร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางอรทิพย์ โชติกเสถียร รอง ผอ.รร.กนกศิลป์พิทยาคม

รายละเอียด
khaopansatraikham59

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา ตำบลหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยกิจกรรมที่จัดมีดังนี้ การถวายเทียนพรรษา , ถวายผ้าอาบน้ำฝน , เวียนเทียน ณ วัดบ้านโนนแดง ตำบลหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าอาวาสวัด ได้เทศนาธรรมและเล่าประวัติความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา หลังจากนั้นนักเรียนได้สมาทานศีล รับศีลก่อนจะถวายเทียนจำพรรษา วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อรณรงค์ให้นักเรียน ได้ตระหนักถึงความสําคัญของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ส่งเสริมให้นักเรียน และพุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม ทําบุญตักบาตร เวียนเทียน จรรโลงสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรมอย่างยั่งยืน โดยใช้หลักธรรมทางศาสนา เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษาให้คงอยู่ตลอดไป

รายละเอียด
ggovsch59

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส “โรงเรียนสุจริต”

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นางสาวมนัสปอง ศรีทอง และคณะกรรมการนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ออกประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๒๑ โรงเรียน ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตามนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ปัญหาการคอรัปชั่น ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ โดยจะต้องมีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประการสำคัญจะต้องพัฒนาประชาชน และเยาวชนของชาติให้มีความซื่อสัตย์ ปลูกฝังค่านิยมการไม่ทุจริตให้กับเด็กนักเรียนให้มีจิตสำนึกของการมีคุณธรรม ความถูกต้อง ไม่มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตัว เชื่อว่าจะช่วยทำให้อนาคตของชาติปัญหาคอรัปชั่นลดน้อยลง ครูจึงมีบทบาทและเป็นกำลังสำคัญในการปลูกฝังเด็กและเยาวชนโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ให้รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติ บนพื้นฐานของความถูกต้อง และเป็นธรรม เน้นการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดเป็นนิสัยที่ยั่งยืน พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักและเห็นความสำคัญนโยบายของรัฐบาล จึงได้ดำเนินโครงการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองและสามารถนำสู่การปฏิบัติในบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้องและมีความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนสุจริตได้รับการนิเทศให้ดำเนินการตามแนวทางของโรงเรียนสุจริตให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างทั่วถึง

รายละเอียด
beat59

Best Practices 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ที่หอประชุมโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ นายลวด แก้วไธสง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการคัดเลือกผลงาน Best Practices 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ ของโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีโรงเรียนในโครงการร่วมนำเสนอผลงาน จำนวน 21 โรงเรียน นอกจากนี้ได้จัดให้มีการแสดงบนเวทีของนักเรียนโรงเรียนจากกลุ่มโรงเรียนต่างๆ ตลอดทั้งวัน รวมทั้งมีโรงเรียนในสังกัดที่สนใจนำนักเรียนมาชมกิจกรรมเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมส่งเสริมงานอาชีพเพื่อการมีรายได้และมีงานทำให้แก่นักเรียนเป็นจำนวนมาก....สำหรับผลการคัดเลือก ผลงาน Best Practices 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาในครั้งนี้ มีผลงานโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก เป็นผลงานดีเด่นลำดับที่ 1- 3 ดังนี้ ผลงาน”หน่อสร้างฝัน” โรงเรียนวัดบ้านปราสาท ผลงาน “นำพริกโรงเรียน” โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร และ ผลงาน “ปุ่ยมูลไส้เดือน” โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก .... (ศากุน ศิริพานิช … รายงาน)

รายละเอียด
prem591

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประกวดโครงงานนักเรียนระดับจังหวัด (ในระดับประถมศึกษา) มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดการประกวดโครงงานนักเรียนระดับจังหวัด (ในระดับประถมศึกษา) ของ มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประกวดระดับภาค เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดประกวดโครงงานนักเรียนระดับจังหวัด (ในระดับประถมศึกษา) ของ มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมประกวดในระดับภาค ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีโครงงานที่ร่วมการคัดเลือก ๕ กลุ่มสาระ ดังนี้ โครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านสมสนุก สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ “อิสาณธีรวิทยาคาร” สถจ.บุรีรัมย์ โครงงานคณิตศาสตร์ จำนวน ๔ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน วัดบ้านหนองกะทิง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ โรงเรียนอนุบาล สตึก (ประชาอนุสรณ์) สพป.บุรีรัมย์ ๔ โรงเรียนเทศบาล ๓ สถจ.บุรีรัมย์ โครงงานภาษาไทย ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๒ “อิสาณธีรวิทยาคาร” สถจ.บุรีรัมย์ โครงงานภาษาอังกฤษ จำนวน ๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” สจถ.บุรีรัมย์ และ โครงงานประวัติศาสตร์ จำนวน ๒ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” สจถ.บุรีรัมย์

รายละเอียด
spiritofasean59

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูแนะแนว เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตามมติคณะรัฐมนตรี

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูแนะแนว เรื่อง “การแนะแนวเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน” ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูแนะแนว เรื่อง “การแนะแนวเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน” ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ครูแนะแนวมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการแนะแนว และเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานตามมติคณะรัฐมนตรี ส่งเสริมสนับสนุนการใช้สื่อ เครื่องมือทางการแนะแนวเพื่อการรู้จักตนเองและวัดแววความสนใจในอาชีพ สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการแนะแนวการศึกษาอาชีพ และการดำรงชีวิต โดยมีครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนวเข้ารับการอบรม จำนวน ๑๔๐ คน และคณะวิทยากร ประกอบด้วย นายปัญญา ยางนอก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นายไพบูลย์ มูลดี ศึกษานิเทศก์ฯ นางจวงจันทน์ อาจจุฬา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนัก และเห็นความสำคัญของกระบวนการศึกษาต่อสายอาชีพ ความสำคัญของงานแนะแนวในสถานศึกษา จึงได้ร่วมกับโรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) ศูนย์แนะแนว สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูแนะแนว เรื่อง “การแนะแนวเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน” ตามมติคณะรัฐมนตรี ขึ้น

รายละเอียดบันทึก
spiritofasean591

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน (Spirit of ASEAN)

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน (Spirit of ASEAN) ๒๐๒ โรง เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน (Spirit of ASEAN) เพื่อให้ ผู้เข้าประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน สนองต่อนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมโลก กิจกรรมหลักจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) (โครงการสร้างความเข้มแข็งในการเตรียมคนสู่ประชาคมอาเซียน) ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นอาเซียน และจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้ครอบคลุม ๓ เสาหลัก คือ ประชาคมอาเซียนด้านการเมืองและความมั่นคง (ASEAN Political Security Community) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community) รวมทั้งการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการด้านภัยพิบัติ พำเพื่อเตรียมคนสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ นั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน (Spirit of ASEAN) เพื่อให้ครูที่รับผิดชอบงานวิชาการทุกคนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ นำไปจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมเอเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีครูที่รับผิดชอบงานวิชาการจากโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุมจำนวน ๒๐๒ คน วิทยากรบรรยาย ประกอบด้วย นายสุทัศน์ สังคะพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต ๒ นายปัญญา ยางนอก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

รายละเอียด
littlescientist59

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางการค้นพบและวัฏจักรการสืบเสาะ” เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย หัวข้อ การจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางการค้นพบและวัฏจักรการสืบเสาะ รุ่นที่ ๑ , ๒ , ๔ , และ ๕ จำนวน ๘๙ โรงเรียน เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัย ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นการพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยได้ และเพื่อปลูกฝังเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย มาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ด้วยกิจกรรมที่สร้างความสนุก กระตุ้นความสนใจใคร่รู้ ฝึกทักษะการสังเกต รู้จักตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเอง โดยสนับสนุนให้ครูและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมการทดลองแบบ Hands-On เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กๆ เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะสามารถช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ของไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต วิทยากรให้ความรู้ นายปัญญา ยางนอก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางจวงจันทน์ อาจจุฬา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) นางรุ่งทิพย์ ประพิณ รอง ผอ.รร.เสนศิริอนุสรณ์ และคณะครูปฐมวัยจากโรงเรียนในสังกัด

รายละเอียด
Text Size

รูปกิจกรรมล่าสุด

เว็บลิ้งค์

กระทรวงศึกษาธิการ obec
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
obec gateway amss
ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ บริการผู้ประกอบวิชาชีพ
มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
logo_sahavicha งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63

หนังสือราชการ

สนทนาทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์

ย้ายสับเปลี่ยน

เว็บบล็อก

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ , ๓ , ๔ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

drugmou59

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ , ๓ , ๔ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมปริ๊นเซส โรงแรม เดอศิตา ปริ๊นเซส จังหวัดบุรีรัมย์ นายลวด แก้วไธสง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ในนามผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการประชุมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและการประกาศนโยบายสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่ง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ , ๓ , ๔ ได้พร้อมกันกำหนด ให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) และประกาศนโยบายสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในถานศึกษามีความชัดเจน สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการ การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถขับเคลื่อนกระบวนการในการเฝ้าระวัง แก้ไข การค้นหา คัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้ครอบคลุม ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน และยังสามารถดำเนินการติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน ในการบำบัดรักษา ช่วยเหลือทั้งบุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนงบประมาณที่มีอยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและชัดเจนยิ่งขึ้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ , ๓ , ๔ ตระหนักเห็นความสำคัญนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้มอบนโยบายการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา พร้อมทั้งได้ประกาศนโยบายสถานศึกษา สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยมอบนโยบายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดเป็นรูปธรรม ซึ่งได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถและเชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จากกระทรวงศึกษาธิการ คือ นายชัยชาญ ช่วยโพธิ์กลาง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้แก่ ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ และสำนักงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียด

ศูนย์ PEER Center โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

peercenter59

ศูนย์ PEER Center โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ บ้านสนวนรีสอร์ท อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรม สัมมนาปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนสร้างความเข้มแข็งสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเตรียมตัวกับการเข้าสู่อาเซียน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนให้สูงขึ้น โดยมีครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสในเครือข่าย PEER Center สังกัดอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จำนวน ๕๐ คน เข้ารับการอบรม ซึ่งได้รับความรู้ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ โดยการนำความรู้ เทคนิคที่ได้รับไปพัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นต่อไป

รายละเอียด

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

helpstudent59

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายลวด แก้วไธสง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดได้ตระหนักและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียนเป็นผู้สมบูรณ์ทุกด้าน ส่งเสริมศักยภาพ ให้ครูได้พัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง สามารถร่วมการประกวดและรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักและเห็นความสำคัญนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่กำหนดให้ปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ “ปีแห่งการรักและเห็นคุณค่า ในตนเองและผู้อื่น” จึงแสวงหาแนวทางสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร ภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหาของเด็กและเยาวชนอย่างรอบด้าน โดยมุ่งเน้นการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีระบบการคัดกรอง รวมทั้งนำข้อมูลมาใช้เพื่อการพัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียนอย่างจริงจัง บังเกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการป้องกันและการแก้ไขปัญหาแก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการดำรงชีวิตและรอดพ้นจากวิกฤตทั้งปวง โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สพม.เขต ๓๒ คือ นายถิร บุญศักดาพร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางอรทิพย์ โชติกเสถียร รอง ผอ.รร.กนกศิลป์พิทยาคม

รายละเอียด

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

khaopansatraikham59

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา ตำบลหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยกิจกรรมที่จัดมีดังนี้ การถวายเทียนพรรษา , ถวายผ้าอาบน้ำฝน , เวียนเทียน ณ วัดบ้านโนนแดง ตำบลหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าอาวาสวัด ได้เทศนาธรรมและเล่าประวัติความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา หลังจากนั้นนักเรียนได้สมาทานศีล รับศีลก่อนจะถวายเทียนจำพรรษา วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อรณรงค์ให้นักเรียน ได้ตระหนักถึงความสําคัญของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ส่งเสริมให้นักเรียน และพุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม ทําบุญตักบาตร เวียนเทียน จรรโลงสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรมอย่างยั่งยืน โดยใช้หลักธรรมทางศาสนา เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษาให้คงอยู่ตลอดไป

รายละเอียด

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 294

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

แถบเครื่องมือของฉัน

เข้าระบบโดย Facebook

amss

watbowon

B_asean_MOE

24_1

b_brainMOE.gif

b_qlf

B_teachFund

bannerANI_LunchMOE

bantwitter01

DL-Elearning

e-learning

logo_web_Ani_new

stu_chanel

ict_KM

logo_sahavicha

โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย

มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา

คุรุสภา

ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ

บริการผู้ประกอบวิชาชีพ


สมาชิกออนไลน์

เรามี 8287 บุคคลทั่วไป และ 19 สมาชิก ออนไลน์

Site Login