กาญจนา  ศิริมนทกาน
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
.ความเป็นมา
  .ภารกิจ
  .กลุ่มงาน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
กลุ่มงานประสานงาน
 
ทำเนียบโทรศัพท์
:: ผู้บริหารโรงเรียน /ประธานกลุ่ม
:: บุคลากรใน สพป.บร.1
:: องค์คณะบุคคล
:: ส่วนราชการในจังหวัด
  แผนที่โรงเรียนในสังกัด
:: อำเภอเมืองบุรีรัมย์
:: อำเภอลำปลายมาศ
:: อำเภอบ้านด่าน
:: อำเภอชำนิ
  บริการตรวจสอบข้อมูล
::ขอใช้รถ
::ขอใช้ห้องประชุม
::วันนี้มีอะไร
::สืบค้นข้อมูลบุคลากร
   แบบฟอร์ม
:: แบบหนังสือราชการภายนอก
:: แบบหนังสือราชการภายใน
:: ใบลาพักผ่อน, ใบลาป่วย/ลากิจ
:: แบบยกเลิกวันลา
:: แบบส่งมอบงานในหน้าที่ สพท.บร.1
:: ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
:: บันทึกขอใช้ห้องประชุม
:: แบบขออนุมัติถ่ายเอกสาร
:: แบบรายงานการอนุญาตให้ข้าราชการ
ในสังกัด ไปราชการภายใน /
ภายนอกจังหวัด
:: ใบเบิกวัสดุสำนักงาน
:: ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
:: ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
:: ใบเบิกเงินการศึกษาบุตร
11:: แบบคำขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 
  ความรู้เรื่องการประชาสัมพันธ์
:: การประชาสัมพันธ์
:: เทคนิคการเขียนข่าว
:: การตัดแต่งภาพด้วย PhotoScape
:: ทำเนียบสื่อมวลชน
 
 

วิสัยทัศน์กลุ่มอำนวยการ
"ระบบงานทันสมัย บริการรวดเร็วทันใจ ประสานเครือข่ายครอบคลุมทุกองค์กร"

สารประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ 109 เดือน มิถุนายน 2557
ฉบับที่ 110 เดือน กรกฎาคม 2557
ฉบับที่ 103 เดือน ธันวาคม 2556
ฉบับที่ 108 เดือน พฤษภาคม 2557
   
ข่าวจากเว็บไซต์ สพฐ.
หนังสือราชการแจ้งเวียนเพื่อทราบ
คำสั่งมอบหมายงาน ใน สพป.บร.1
กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
50 ถนนอิสาณ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 31000 โทร 0 4461 1402

ผู้ดูแลระบบ : sakun.sb@gmail.com
 

 

 

ohv