กาญจนา  ศิริมนทกาน
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
.ความเป็นมา
  .ภารกิจ
  .กลุ่มงาน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
กลุ่มงานประสานงาน
 
ทำเนียบโทรศัพท์
:: ผู้บริหารโรงเรียน /ประธานกลุ่ม
:: บุคลากรใน สพป.บร.1
:: องค์คณะบุคคล
:: ส่วนราชการในจังหวัด
  แผนที่โรงเรียนในสังกัด
:: อำเภอเมืองบุรีรัมย์
:: อำเภอลำปลายมาศ
:: อำเภอบ้านด่าน
:: อำเภอชำนิ
   แบบฟอร์ม
:: แบบหนังสือราชการภายนอก
:: แบบหนังสือราชการภายใน
:: ใบลาพักผ่อน, ใบลาป่วย/ลากิจ
:: แบบยกเลิกวันลา
:: แบบส่งมอบงานในหน้าที่ สพท.บร.1
:: ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง
:: บันทึกขอใช้ห้องประชุม
:: แบบขออนุมัติถ่ายเอกสาร
:: แบบรายงานการอนุญาตให้ข้าราชการ
ในสังกัด ไปราชการภายใน /
ภายนอกจังหวัด
:: ใบเบิกวัสดุสำนักงาน
:: ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
:: ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
:: ใบเบิกเงินการศึกษาบุตร
:: แบบคำขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
  ระบบควบคุมภายใน
:: แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน (ppt.)
:: แบบ ปอ. 2
:: แบบ ปย.1
:: แบบ ปย.2
:: แบบ ปอ.1 โรงเรียน และตัวอย่าง
:: แบบติดตาม ปย.2
:: แบบติดตาม ปอ.3 โรงเรียนและตัวอย่าง
 
  ความรู้เรื่องการประชาสัมพันธ์
:: การประชาสัมพันธ์
:: เทคนิคการเขียนข่าว
:: การตัดแต่งภาพด้วย PhotoScape
:: ทำเนียบสื่อมวลชน
 
 

 

สารประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ 113 เดือน ตุลาคม 2557
ฉบับที่ 114 เดือน พฤศจิกายน 2557

ฉบับที่ 115 เดือน ธันวาคม 2557

ฉบับที่ 116 เดือน มกราคม 2558
   
ข่าวจากเว็บไซต์ สพฐ.

 

หนังสือราชการแจ้งเวียนเพื่อทราบ
คำสั่งมอบหมายงาน ใน สพป.บร.1
กลุ่มอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
50 ถนนอิสาณ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 31000 โทร 0 4461 1402

ผู้ดูแลระบบ : sakun.sb@gmail.com