Text Size

สถานศึกษาพอเพียง

รายละเอียด:
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 นายเอกชัย กาญจนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนในโครงการ 40 โรงเรียน ที่พร้อมรับการประเมินเพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียง ปี 2555 เพื่อยกระดับนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนและการปฏิบัติจริง เป็นการปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งในด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ คุณธรรม จริยธรรม วิถีการดำเนินชีวิต ใช้กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและครูจากโรงเรียนต้นแบบ ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) และโรงเรียนบ้านสระคูณ (สิริทัศน์ประชาสรรค์) เป็นวิทยากร......(ศากุน ศิริพานิช / มนู เฮงขวัญ....รายงาน)
11
01
03
04
05
06
09
ความคิดเห็น

Site Login