Text Size

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม

รายละเอียด:
เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม สำหรับบุคลากรในโรงเรียนจัดการศึกษาเรียนร่วม ประกอบด้วย พี่เลี้ยงเด็กพิการ และครูแกนนำจัดการเรียนเรียม รวม ๙๐ คน เพื่อพัฒนาส่งเสริมผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้ สามารถคัดกรอง วินิจฉัย และจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) สามารถจัดทำสื่อ นวัตกรรมและใช้เทคนิค วิธีการในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาเด็กพิการเรียนร่วมได้เต็มตามศักยภาพรายบุคคล การอบรมครั้งนี้ มีศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร และครูแกนนำในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และบุคลากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ เมษายน ๒๕๕๖
0929
0930
0933
1050
1051
1052
ความคิดเห็น

Site Login