Text Size

พัฒนาศักยภาพ ปฐมวัย ซำแฮดฯ

รายละเอียด:
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 โรงเรียนบ้านซำแฮดฯได้รับการตรวจเยี่ยมจากท่านรองฯประมวล บุญทีฆ์ พร้อมด้วย ศน.แสงจันทร์ อุไรมาลย์ และคณะ ได้ตรวจเยี่ยม พัฒนาศักยภาพการฝึกซ้อมการปั้นดินนำมันของนักเรียนระดับปฐมวัยซึ่งป็นตัวแทนของ สพป.บร.1 เพื่อเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนใน วันที่ 8 ธันวาคม 2555 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดชัยภูมิต่อไป
IMG_9552
IMG_9556
IMG_9559
IMG_9562
IMG_9568
IMG_9570
IMG_9573
บ้านซำแฮด
ความคิดเห็น

Site Login