Text Size

การประดิษฐ์ดอกไม้จากพลาสติกเหลือใช้ด้วยโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่องานวิจัย????????????????การประดิษฐ์ดอกไม้จากพลาสติกเหลือใช้ด้วยโครงงาน?กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี? (งานประดิษฐ์)?ชั้นประถมศึกษาปีที่? 4

ชื่อผู้วิจัย????????????????????ชนิดา? พาประจง

สถานที่ศึกษา?????????????โรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา? สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

ปีที่พิมพ์??????????????????????2551


?บทคัดย่อ?

???????????????? พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ? พุทธศักราช? 2542? ให้สถานศึกษามีหน้าที่ปรับปรุงกลุ่มสาระการเรียนรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและสังคม? ??ให้หลักสูตรสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่แท้จริงของท้องถิ่น? การจัดการพัฒนาแผนการเรียนรู้? ??เรื่อง? การประดิษฐ์ดอกไม้จากพลาสติกเหลือใช้ด้วยโครงงาน? กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี? ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4? เพื่อพัฒนาแผนการเรียนรู้? เรื่องประดิษฐ์ดอกไม้จากพลาสติกเหลือใช้ด้วยโครงงาน? ให้สอดคล้องกับสภาพจริงของชุมชนและท้องถิ่น? แผนการจัด? ??การเรียนรู้ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าพัฒนาขึ้น? กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า? คือ? ผู้เรียนชั้นประถมศึกษา? ปีที่ 4? โรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา? ภาคเรียนที่ 2? ปีการศึกษา 2551? จำนวน 15 คน? ได้มาแบบเจาะจง? (Purposive Sampling)? เครื่องมือที่ใช้คือ? แผนการจัดการเรียนรู้? เรื่อง? การประดิษฐ์ดอกไม้จากพลาสติกเหลือใช้ด้วยโครงงาน? เอกสารประกอบการเรียนรู้การประดิษฐ์ดอกไม้จากพลาสติกด้วยโครงงาน? แบบวัดประสิทธิภาพการเรียนรู้? ระหว่างเรียน? แบบวัดสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนรู้ก่อนเรียน??????? หลังเรียน? และแบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนรู้

??????????????? การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้? ร้อยละ? ค่าเฉลี่ย? ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานด้วย? t - test? (Dependent Sample)? ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

??????????????? 1.?? การวัดผลหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้? จำนวน? 10? แผน? เรื่อง? การประดิษฐ์ดอกไม้จากพลาสติกเหลือใช้ด้วยโครงงาน? (E1)? เท่ากับร้อยละ? 87.13? ของคะแนนเต็ม? ดังนั้นประสิทธิภาพของกระบวนของสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ? 80.00

??????????????? 2.?? การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน? เรื่อง? การประดิษฐ์ดอกไม้จากพลาสติกเหลือใช้???? ด้วยโครงงาน ?จำนวน? 20? ข้อ? 20? คะแนน (E2)?? ผู้เรียนสามารถทำคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ? 17.53? ??คิดเป็น? ร้อยละ? 87.66? ของคะแนนเต็ม? สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งเอาไว้ร้อยละ? 80.00

??????????????? 3.?? ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน? โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้? ?เรื่อง? การประดิษฐ์ดอกไม้จากพลาสติกเหลือใช้ด้วยโครงงาน? พบว่า? ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน?? ก่อนเรียน? ค่าเฉลี่ยอยู่ที่? 10.40? และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน? เพื่อทดสอบหลังเรียน?มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่? 17.53? ค่าเฉลี่ยหลังเรียนเพิ่มขึ้นเท่ากับ? 7.13? คะแนน? หรือผู้เรียนมีประสิทธิผล???? การเรียนเท่ากับ? 0.7432? หรือมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ? 74.32

??????????????? 4.?? ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4? ที่มีต่อแผนการจัด?? การเรียนรู้? เรื่อง? การประดิษฐ์ดอกไม้จากพลาสติกเหลือใช้ด้วยโครงงานอยู่ในระดับพอใจมาก? ( ?= 4.24)??โดยสรุป? แผนพัฒนาการเรียนรู้? เรื่อง? การประดิษฐ์ดอกไม้จากพลาสติกเหลือใช้?ด้วยโครงงาน? ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4? ที่ผ่านการประเมินโดยคณะผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับดีที่สุด? และจากการทดลองใช้โดยผู้ศึกษาค้นคว้า? พบว่า? เป็นแผนพัฒนาการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ????? ตามเกณฑ์และสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ตามที่ตั้งเอาไว้

Site Login