Text Size

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องข้อมูลและสารสนเทศ สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน? เรื่องข้อมูลและสารสนเทศ สาระที่? 4? เทคโนโลยีสารสนเทศ? ชั้นประถมศึกษาปีที่? 6

โดย ชูศรี การเกษ


การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบหนึ่งซึ่งมีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการของผู้เรียนอีกทั้งยังเป็นนวัตกรรมที่มีคุณค่า เหมาะที่จะนำมาพัฒนาการเรียนรู้ เนื่องจากผู้เรียนมีโอกาสที่จะเรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง ดังนั้นการศึกษาฉบับนี้จึงมีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้

แบบโครงงาน เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องข้อมูลและสารสนเทศ สาระที่ 4 เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แผนการเรียนรู้เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 10 แผน ใช้เวลาสอน 15 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (B) เท่ากับ 0.21 - 0.79 ค่าความยากง่าย (P) เท่ากับ 0.20-0.75 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.89 และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 อันดับ จำนวน 10 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อเท่ากับ .58- .84 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .64 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.73 / 86.88 และดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน มีค่าเท่ากับ 0.78 หมายความว่า ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 78 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมาก รายด้านมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่วนด้านเนื้อหา ด้านสื่อการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล อยู่ในระดับมาก

โดยสรุป แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องข้อมูลสารสนเทศ สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูง ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเกิดความพึงพอใจต่อการเรียนในระดับมาก สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ และผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ จึงเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานต่อไป

Site Login