ccf572

ซี.ซี.เอฟ.ลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนในโครงการ

เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือองค์กรภาคี (MOU) ระหว่างโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ กับสำนักงานโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้การสนับสนุนจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กที่มุ่งส่งเสริมเด็กยากไร้ให้ได้รับการพัฒนาเพื่อสามารถปรับปรุงตนเองและเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีบทบาทในการพัฒนาสังคมและชุมชนของตนเองได้อย่างยั่งยืน สำหรับในปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๔ โรงเรียน และจัดประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้ประสานงาน กรรมการบริหารโครงการและเจ้าหน้าที่โครงการ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน พร้อมกับมอบหนังสือโครงการเปิดโลกอัจฉริยะแก่โรงเรียน เพื่อนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่เด็กต่อไป ...... (ศากุน ศิริพานิช / อภิรักษ์ จันทวี .. รายงาน)

รายละเอียด
helpstudent57

โรงเรียนต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรพร้องเงินรางวัล แก่โรงเรียนในสังกัดที่ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๗ ดังนี้ ... ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก ชนะเลิศ – โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง, ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง ชนะเลิศ – โรงเรียนรวมมิตรวิทยา, รองชนะเลิศอันดับ ๑ – โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม และ รองชนะเลิศอันดับ ๒ – โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) ....(ศากุน ศิริพานิช … รายงาน)

รายละเอียด
kgivensakaeprong57

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์รับการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

“โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์รับการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน” เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ นางสโรชินี โอชโร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้นำคณะกรรมการประกอบด้วย นายกองตรีจเร สัตยารักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางพันทิพา สวาสุ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ นางนฐพร วิชัยเลิศ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ นางประไพรัตน์ บารัมย์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ และนางวัชรี เป็นพร้อม นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ มาประเมินนักเรียนโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ ซึ่งได้ส่งนักเรียนเข้ารับการคัดเลือก ประเภทนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขนาดเล็ก เพื่อคัดเป็นตัวแทนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีนักเรียนเข้าคัดเลือกจำนวน ๓ คน จาก ๓ โรงเรียน คือ ๑. เด็กหญิงเบญจวรรณ ดวงทิพย์ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง ๒. เด็กหญิงเบญจมาศ ชุรุมรัมย์ โรงเรียนบ้านกะหาด ๓. นางสาววาสนา สมันชาติ โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์... ... (ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.บร.๑ -รายงาน)

รายละเอียด
healtymuang857

ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กวัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน

“รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุลาว จัดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กวัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน ให้กับนักเรียนกลุ่ม ร.ร. เมืองบุรีรัมย์ ๘” เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุลาว ได้จัดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กวัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน โดยมีนายสุเทพ พันธุระ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้ช่วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองใหญ่ ตำบลสะแกโพรง โดยมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายจากโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘ จำนวน ๑๐๐ คน เข้ารับการอบรม ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการให้ความรู้และแนวทางในการแก้ไขปัญหาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กวัยเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีภาวะโภชนาการเกิน เพื่อให้นักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทานอาหารได้อย่างถูกต้องส่งผลให้ภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนอยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐาน ... (ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่ายกรประชาสัมพันธ์ สพป.บร.๑ -รายงาน)

รายละเอียด
specialkid57

สัมมนานักเรียนความสามารถพิเศษ

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ระยะที่ ๒ เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากที่ได้ดำเนินการคัดกรองเด็กที่มีความสามารถพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากแต่ละโรงเรียน รวม ๑๘๘ คน และจัดให้ค่ายอัจฉริยภาพไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผานมา เพื่อให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนตามปกติ สำหรับการสัมมนานักเรียนความสามารถพิเศษในระยะที่ ๒ นี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้พิจารณาเลือกสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและมีทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ มอบให้นักเรียนทั้ง ๑๘๘ คน เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีคณะครูวิทยากรมาแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่ออย่างถูกต้องและให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ... (สากุน ศิริพานิช..รายงาน)

รายละเอียด
fedex57

อาคารเรียน FedEx

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต๑ เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารเรียนชั้นอนุบาล ซึ่งบริษัทเฟดเอ็กซ์เพรส (Federal Express Corporation) ร่วมกับหอการค้าอเมริกัน (AMCHAM Thailand) สร้างให้แก่โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา อ.บ้านด่าน โดยมี มิสเตอร์เดวิด คาร์เด็ก กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีนเดินทางมามอบอาคารเรียนพร้อมด้วยชุดอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนทุกคน นอกจากนี้ ได้มีอาสาสมัครจากเฟดเอ็กซ์ร่วมกิจกรรมทำนาข้าวเบอรี่กับนักเรียนและชุมชน..... โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา เป็นโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มีนักเรียน ๖๕ คน ครู ๔ คน ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากชุมชนจ้างครูช่วยสอนและบุคลากรอื่นๆ อีก ๖ คน ที่ผ่านมาได้รับความสนับสนุนจากบริษัทเฟดเอ็กซ์เพรสมาแล้ว ๓ ครั้ง ได้แก่ สร้างอาคารเรียน ๑ หลัง มอบเครื่องกรองน้ำดื่ม และสร้างสนามเด็กเล่น สำหรับอาคารเรียนอนุบาลนี้มูลค่าก่อสร้างกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ....(ศากุน ศิริพานิช.. รายงาน)

รายละเอียด
sakhaeprongstudytour573

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กับโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้

“โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กับโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้” เมื่อวันที่ ๑๐-๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ และวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ได้นำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยนักเรียนระดับชั้นอนุบาล เดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าชมห้องสมุดรถไฟ สถานีรถไฟบุรีรัมย์ ชมสนามกีฬาไอโมบาย สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ทและไหว้พระสุภัทรบพิตร วนอุทยานแห่งชาติเขากระโดง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ เดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ วัดป่าหลักร้อย อ.โนนไทย และสวนสัตว์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ เดินทางเข้าชมอุทยานวิทยาศาตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี(เขาวัง) จังหวัดเพรชบุรี และไหว้พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม การจัดกิจกรรมดังกล่าวทำให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน... (ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่ายกรประชาสัมพันธ์ สพป.บร.๑ -รายงาน)

รายละเอียด
totscholar57

TOT บุรีรัมย์ มอบทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ ที่โรงเรียนบ้านหนองปรือ อ.เมืองบุรีรัมย์ นายสมบูรณ์ กนกปราน ผู้จัดการทีโอทีบุรีรัมย์ และคณะ ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน ๑ ทุน จำนวนเงิน ๖,๐๐๐ บาท ให้แก่เด็กหญิงชฎาวรรณ พาสศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ซึ่งเป็นนักเรียนที่เรียนดี ความประพฤติดี แต่ฐานะยากจน เพื่อให้ใช้ประโยชน์ที่จำเป็นในด้านการศึกษา โดยมีนายสุรกิจ เนาว์พิริยวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ และคณะครูต้อนรับพร้อมกล่าวขอบคุณ.... (สุรกิจ เนาว์พิริยวัฒน์..รายงาน)

รายละเอียด
locallearningbumakhapom57

แหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม

ำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่าน ได้จัดอบรมเกษตรตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ บ้านบุ ตำบลปราสาท โดยมีเกษตรกรในตำบลปราสาท เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จำนวน ๒๐๐ คน โดยแบ่งเป็น ๔ รุ่นๆ ละ ๕๐ คน ระหว่างวันที่ ๘-๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ ซึ่งได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรทั้ง ๔ รุ่น เพื่อนำเกษตรกรศึกษาดูงานโครงการต่างๆ ของโรงเรียนได้แก่ การปลูกฟักข้าว,การเลี้ยงปลานิล,การเลี้ยงกบคอนโด,การเลี้ยงหมู,การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่,การทำปุ๋ยหมัก,การทำน้ำหมัก,การเพาะเห็ดนางฟ้า และการปลูกผักต่างๆ โดยมีนายธนภัทร สิริวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม ได้กล่าวต้อนรับและนำชมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ........ (รพีพร ศรีรักษา/รายงาน)

รายละเอียด
handicraftmuang357

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 3

เมื่อวันพุธที่ 10 กันยายน 2557 นายเอกชัย กาญจนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557" ของกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 3 ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 13 โรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง โดยมีนายพัชรินทร์ มีพัฒน์ ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 3 กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับ สพป.บร.1 ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ให้ความร่วมมือในกิจกรรมนี้ จนทำให้การดำเนินการครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

รายละเอียด
Text Size

รูปกิจกรรมล่าสุด

เว็บลิ้งค์

กระทรวงศึกษาธิการ obec
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
obec gateway โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย
ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ บริการผู้ประกอบวิชาชีพ
มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
logo_sahavicha งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63

หนังสือราชการ

สนทนาทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์

ย้ายสับเปลี่ยน

เว็บบล็อก

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วย e-GP

schoolegp56

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วย e-GP

เมื่อ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีอิเลคทรอนิกส์ e-GP โดยวิธีตกลงราคา แก่โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจัดซื้อวัสดุโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และวัสดุโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รวม ๙๑ โรงเรียน เพือให้มีความรู้ความเข้าใจระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีอิเลคทรอนิกส์ e-GP และสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ และมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการสูงสุด

รายละเอียด

แถบเครื่องมือของฉัน

เข้าระบบโดย Facebook

watbowon

B_asean_MOE

24_1

b_brainMOE.gif

b_qlf

B_teachFund

bannerANI_LunchMOE

bantwitter01

DL-Elearning

e-learning

logo_web_Ani_new

stu_chanel

ict_KM

logo_sahavicha

โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย

มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา

คุรุสภา

ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ

บริการผู้ประกอบวิชาชีพ


สมาชิกออนไลน์

เรามี 48785 บุคคลทั่วไป และ 16 สมาชิก ออนไลน์

Site Login