buildingbigcaug57

พิธีลงนามสร้างอาคารเรียน “มูลนิธิ Big –C”

พิธีลงนามสร้างอาคารเรียน “มูลนิธิ Big –C” โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ “มูลนิธิ Big –C” นำโดยนางสาวสุพัตรา เย็นเกษม ผู้อำนวยการและเลขาธิการมูลนิธิบิ๊กซี นางสาวอริสรา สมใจ ผู้จักการ บมจ. Big –C ซุปเปอร์เซนเตอร์ สาขาบุรีรัมย์ และคณะ พร้อมด้วยนายเอกชัย กาญจนา นายประมวล บุญฑีฆ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ และนายหาญณรงค์ พันธ์พงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ) ได้มาร่วมพิธีลงนามสร้างอาคารเรียน “มูลนิธิ Big –C” ณ โรงเรียนบ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ) ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการดำเนินงานของมูลนิธิบิ๊กซี โดยในแต่ละปี โดย คัดเลือกโรงเรียน ที่ขาดแคลนอาคารเรียน เพื่อมอบให้ ทั้งนี้ตลอดเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา มูลนิธิได้ก่อสร้างอาคารเรียน ให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ไปทั่วทุกภาคของประเทศ และจะสร้างเพิ่มขึ้นทุกปี (หาญณรงค์ พันธ์พงษ์ รายงาน)

รายละเอียด
dhammakhoklsanuan57

ค่ายคุณธรรมนำชีวิต โรงเรียนบ้านโคกสนวน

เมื่อวันที่ ๑๘-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านโคกสนวน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน จัดโครงการ ค่ายคุณธรรมนำชีวิต โดยนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ที่วัดป่าไพบูลย์ ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ การเข้าค่ายอบรมครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณท่าน นายกสีทัด ดวงศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวนและทีมงาน มา ณ โอกาสนี้ (นายณัฎฐ์ชพงศธร ทวินันท์ ถ่ายภาพ นายสุริยา พวงมาลัย รายงาน)

รายละเอียด
eoffice571

ระบบงานสารบรรณกลางอิเล็กทรอนิกส์(e-Office)

เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายลวด แก้วไธสง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมระบบงานสารบรรณกลางอิเล็กทรอนิกส์(e-Office) ซึ่งกลุ่มอำนวยการร่วมกับกลุ่มนโยบายและแผน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดขึ้น เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานจากทุกกลุ่ม และผู้รับผิดชอบงานธุรการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ได้มีความรู้ความเข้าใจระบบงานสารบรรณกลางอิเล็กทรอนิกส์(e-Office) และสามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เพื่อความรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานธุรการ โดยจัดแบ่งเป็น ๔ รุ่น รุ่นละ ๑ วัน ในวันที่ ๒๖ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๒-๓ กันยายน ๒๕๕๗ ....... (ศากุน ศิริพานิช.. รายงาน)

รายละเอียด
scholarkhoksanuan57

โรงเรียนบ้านโคกสนวนรับมอบทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ นาวาอากาศเอก เกียรติพงศ์ บุษปวัต ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ ๐๒๑ บุรีรัมย์ นาวาอากาศโท ไพบูลย์ ไวทยาชีวะ หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ ๐๒๑ บุรีรัมย์ พร้อมคณะ ได้มามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกสนวน จำนวน ๒๕ ทุน เป็นทุนนักเรียนระดับประถมศึกษา ทุนละ ๕๐๐บาท จำนวน ๒๐ ทุน และ ระดับมัธยมศึกษา ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๕ ทุน ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ (นายณัฎฐ์ชพงศธร ทวินันท์ ถ่ายภาพ นายสุริยา พวงมาลัย รายงาน)

รายละเอียด
scienceweek57

“สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์”

“สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์” เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายธีรยุทธ โปรยไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์” ณ หอประชุมโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็น "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" วันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินี้เป็นเพราะพระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2411 ได้อย่างแม่นยำ และต่อมาได้มีการสร้าง "อุทยานวิทยาศาสตร์" ที่ บ้านหว้ากอ เป็นที่มาของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วยกิจกรรมการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการเรียนรู้ตามฐานต่างๆ จำนวน ๑๐ ฐานการเรียนรู้ เช่น ฐานการตรวจหากรุ๊ปเลือด ฐานจรวจน้ำ ฐานการทดลองแยกสารประกอบ ฐานส่องดูเชลล์ ฯลฯ ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันอย่างสนุก ตื่นเต้น ท้าทาย พร้อมจุดประกายความคิดกับหลากหลายกิจกรรมและหลากหลายองค์ความรู้ (ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย สปช.สพป.บร.๑ -รายงาน)

รายละเอียด
retiremuang857

“วันวานที่ภาคเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๘”

“วันวานที่ภาคเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๘” เมื่อวันที่ ๒๘-๓๑ กรกฎาคม นายสนอง สดไสย์ ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘ ได้นำคณะผู้บริหารและคณะครู-บุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘ ร่วมกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการครูที่จะเกษียณอายุราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีบุคลากรที่เกษียณอายุราชการจำนวน ๔ ท่าน ดังนี้ ๑ นายธันวา โจมพรม ตำแหน่ง ครู คศ.๓ โรงเรียนสวายสอประชาบูรณะ ๒ นายบุญเลิศ สาทะรัมย์ ตำแหน่ง ครู คศ.๓ โรงเรียนสวายสอประชาบูรณะ ๓. นางพิศวาส ซุ้มปรึกษา ตำแหน่ง ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านสมสนุก ๔. นางสุดารัตน์ พูลวงศ์ ตำแหน่ง ครู คศ. ๓ โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรและเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในกลุ่มโรงเรียน (นายสมชาย ทนปรางค์ - ภาพ/ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย สปช.สพป.บร.๑ -รายงาน)

รายละเอียด
seanmom571

วันอาเซียนเวียนมาบูชาแม่2557v

วันอาเซียนเวียนมาบูชาแม่ 2557 โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา ท่านผอ.สุรสิทธิ์ แสงโทโพธิ์ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้นำจัดกิจกรรมวันอาเซียนเวียนมาบูชาแม่ โดยภาคเช้าจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ภาคบ่ายจัดกิจกรรมอาเซียนโดยแบ่งออกเป็นฐานและให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน เมื่่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา

รายละเอียด
aseanmom57

กิจกรรมวันอาเซียน

โรงเรียนบ้านลุงม่วง ได้จัดกิจกรรมวันอาเซียน "ครบรอบ 47 ปี กำเนิดอาเซียน" โดยมีโรงเรียนในตำบลโคกล่ามเข้าร่วม อีก 5 โรงเรียน และโรงเรียนบ้านลุงม่วงได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม จำนวน 30,000 บาท

รายละเอียด
gookidcamp57

ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน

โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา อำเภอลำปลายมาศ นำโดยท่านผอ.สุรสิทธิ์ แสงโทโพธิ์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดินขึ้นเพื่อปลูกฝังจิตสำนึก ให้นักเรียนยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต พัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถนำกระบวนการคิดไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และฝึกทักษะทางสังคม ได้แก่ การอยู่ร่วมกัน การทำงานร่วมกัน การยอมรับฟัง ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

รายละเอียด
canteensumrong57

รับมอบอาคารโรงอาหาร

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายเอกชัย กาญจนา รองผอ.สพป.บร.๑ เป็นประธานรับมอบอาคารโรงอาหาร "เฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา มหาราชินี" ณ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง ด้วยงบบริจาครวมทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน คณะครู และผู้ปกครองนักเรียน ขอขอบพระคุณมูลนิธิสุเทพ - อุบล ชัชวาลวงศ์ โดยการนำของนายสุรินทร์ ชัชวาลวงศ์ อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างโรงอาหาร จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และขอบพระคุณท่าน ส.ส.สนอง เทพอักษรณรงค์, ส.จ.สมชาย ภิรมย์ชาติ, นายณรงค์ ประพิณ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองตาด, นายธีรศักดิ์ ทองทรวง กำนันตำบลหนองตาด ผู้บริหาร คณะครูรวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้าง และประสานการรับบริจาคจนทำให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี (พัชรินทร์ มีพัฒน์ รายงาน)

รายละเอียด
Text Size

รูปกิจกรรมล่าสุด

เว็บลิ้งค์

กระทรวงศึกษาธิการ obec
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
obec gateway โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย
ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ บริการผู้ประกอบวิชาชีพ
มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
logo_sahavicha งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63
bobec572 bobec1

หนังสือราชการ

สนทนาทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์

ย้ายสับเปลี่ยน

เว็บบล็อก

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วย e-GP

schoolegp56

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วย e-GP

เมื่อ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีอิเลคทรอนิกส์ e-GP โดยวิธีตกลงราคา แก่โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจัดซื้อวัสดุโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และวัสดุโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รวม ๙๑ โรงเรียน เพือให้มีความรู้ความเข้าใจระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีอิเลคทรอนิกส์ e-GP และสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ และมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการสูงสุด

รายละเอียด

แถบเครื่องมือของฉัน

เข้าระบบโดย Facebook

ภารกิจผอ.เขตฯ

calendar

watbowon

B_asean_MOE

24_1

b_brainMOE.gif

b_qlf

B_teachFund

bannerANI_LunchMOE

bantwitter01

DL-Elearning

e-learning

logo_web_Ani_new

stu_chanel

ict_KM

logo_sahavicha

โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย

มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา

คุรุสภา

ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ

บริการผู้ประกอบวิชาชีพ


สมาชิกออนไลน์

เรามี 42980 บุคคลทั่วไป และ 75 สมาชิก ออนไลน์

Site Login