juniorsciencetist58

เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ๒๕๕๘ (Little Scientists’day 2015) ซึ่ง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดขึ้น ในหัวข้อ “Time ท่องโลกกาลเวลาไปกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” โดยมีผู้บริหาร ครูผู้สอนระดับอนุบาล และนักเรียนอนุบาล ๒ จากโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม รวม ๒๘๐ คน จัดเป็นฐานการเรียนรู้ ๙ ฐาน ฐานละ ๔๐ นาที ประกอบด้วย ฐานที่ ๑-๒ ค้นพบเวลา ฐานที่ ๓-๔ เวลาและตัวฉัน ฐานที่ ๕-๖ เวลาและธรรมชาติ ฐานที่ ๗-๘ เวลาและเทคโนโลยี และฐานที่ ๙ การทดลองวิทยาศาสตร์น้อย ทั้งนี้เพื่อให้ครูผู้สอนได้ศึกษาเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาสำหรับเด็กปฐมวัยได้ดียิ่งขึ้น และปลูกฝังทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติและเทคโนโลยีด้วยกิจกรรมที่สนุกเพลิดเพลิน กระตุ้นความสนใจ ความกระตือรือร้น ฝึกทักษะการสังเกต การตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเองแก่เด็กปฐมวัย ...(ศากุน ศิริพานิช..รายงาน)

รายละเอียด
moraljatukham58

ค่ายคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายราชวุฒิ วุฒิยาสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา ได้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา เข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรมจริธรรมนักเรียนโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีนายคะนอง บุญทอง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ วัดบุก้านตง ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ให้นักเรียนมีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมโดยการปฏิบัติตรงด้วยตนเอง ปลูกฝังจิตสำนึกให้มีทัศนคติที่ดีคิดดี พูดดี ทำดี ทำให้คุณภาพชีวิตสมบูรณ์ขึ้น และเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรักความเคารพในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมดังกล่าวสำเร็จด้วยความเรียบร้อยและได้รับความร่วมมือจากวัดบุก้านตงและผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี...เด็กชายฯฤดล คำหล้า ภาพ/ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย ปสช.สพป.บร.๑ /รายงาน

รายละเอียด
anbrscinceday58

นิเทศแบบกัลยาณมิตรกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔

เมื่อวันที่ ๑๙-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายสมชาย สุเรรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ ประธานกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ ได้นำคณะผู้บริหารในกลุ่มออกนิเทศโรงเรียนในกลุ่ม เพื่อติดตามนโยบายการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนทุกระดับชั้น การติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการ BBL learning และเยี่ยมเยียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ ทุกโรงเรียน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจอันจะก่อให้เกิดความรักความสามัคคีและความเข้าใจภายในกลุ่ม ซึ่งแต่ละโรงเรียนให้การต้อนรับคณะนิเทศเป็นอย่างดี.../ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย ปสช.สพป.บร.๑ /รายงาน

รายละเอียด
retiredlp58

แสดงมุทิตาจิตผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนอำเภอลำปลายมาศ

เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายสุรสิทธิ์ แสงโทโพธิ์ นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอลำปลายมาศ ได้นำคณะผู้บริหารโรงเรียนอำเภอลำปลายมาศ จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ อำเภอลำปลายมาศที่จะเกษียณอายุราชการจำนวนสองท่าน คือ นายบุดดี หอมดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยศาลาและนายวีระ แก้ววิหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินโคน ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรยากาศเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่น.../ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย ปสช.สพป.บร.๑ /รายงาน

รายละเอียด
samrongcombindsch58

สำโรงโนนเค็งรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ 3 ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม โดยคณะนิเทศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยนางผ่องศรี สุรัตน์เรืองชัย นายพิทักษ์พันธ์ จันทร์เทศ นางพรณิชา บาร์เบอร์ นางสิริกานต์ วีระพันธ์ และนางสาวรัตนาภรณ์ มุกนนท์ เพื่อตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ (Student Support Services : SSS) พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ขอขอบพระคุณนางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ได้มาให้กำลังใจและร่วมต้อนรับคณะกรรมการที่มาประเมินโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมในครั้งนี้

รายละเอียด
anbrscinceday58

โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายมานะ อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้ร่วมแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนและที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น ได้แก่ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่ง ด.ญ.นฤดี ปรีธนัทธ์ และ ด.ช.คชรักษ์ เที่ยงคาม ได้รับรางวัลชนะเลิศ / ด.ญ.ครองขวัญ สุทธิ และด.ญ.วรภาดา ลับโกษา ได้รับรางวัล รองชนะเลิศลำดับที่ ๑ โดยมี นางฑิตฐิตา รัตนะวรรณ์ เป็นครูผู้สอน ... รางวัลการประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ จากโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ..การประกวดกิจกรรมในระดับสายชั้นต่าง ๆ ในโรงเรียน และฐานการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์/การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ....(ประทีป หีบแก้ว...รายงาน)

รายละเอียด
khoksanuanphapa58

ผ้าป่าศิษย์เก่า โรงเรียนบ้านโคกสนวน

เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายพิภพ หนูขวัญ นายอำเภอชำนิ เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าศิษย์เก่าสามัคคี ของโรงเรียนบ้านโคกสนวน อำเภอชำนิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ วัตถุประสงค์ เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารเรียนชั้นอนุบาลเพิ่มเติม ซึ่งการก่อสร้างเสร็จไปแล้วประมาณ ๗๐ % การทอดผ้าป่าครั้งนี้ได้รับความร่วมมือด้วยดียิ่งจากศิษย์เก่าที่ประกอบอาชีพอยู่ต่างจังหวัดและต่างประเทศ ยอดรับเงินผ้าป่าทั้งส้ิน ๖๔๖,๙๔๖ บาท รายจ่ายทั้งสิ้น ๖๖,๘๕๔ บาท คงเหลือยอดเงินทั้งส้ิน ๕๘๐,๐๙๒ บาท ยอดรับยังไม่นิ่ง จะมีมาเพิ่มอีก ๒ สาย จาก ประเทศสวิสฯ และไต้หวัน ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณ และประกาศอนุโมทนาบุญกับคณะศิษย์เก่าและผู้ร่วมบุญทุกท่านในโอกาสนี้ (นายสุริยา พวงมาลัย ถ่ายภาพ และรายงาน)

รายละเอียด
traikhamasean58

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา จัดกิจกรรมวันอาเซียน

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายประสงค์ เหลาฉลาด ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนได้จัดกิจกรรมวันอาเซียนขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้เห็นความแตกต่างทางวัฒนธรรม ภาษา เชื้อชาติ ศาสนา ระบอบการปกครองและความแตกต่างทางเศรษฐกิจ ระดับความเจริญของประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน ซึ่งจะเป็นหนึ่งเดียวในอนาคต ภายใต้คำขวัญ “One Vision OneIdentity One Community : หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม” ได้อย่างสันติสุข ในโอกาสนี้ นายจรุง มณฑล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านโคกซาด พร้อมด้วยคณะครู ได้นำนักเรียนมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย การแสดงระบำอาเซียน การแสดงของ ASEAN Dolls กิจกรรม ๗ ฐาน ได้แก่ ฐานห้องเรียนอาเซียน ฐานแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ฐานประกวดร้องเพลงอาเซียน ฐานประกวดพูดภาษาอาเซียน ฐานประกวดเรียงความ ฐานวาดภาพเกี่ยวกับอาเซียน ฐาน ASEAN Speech พร้อมทั้งได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน ...(สมจิต ไชยพัฒน์.. รายงาน)

รายละเอียด
momdaysamed58

โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ได้รับเกียรติจาก มูลนิธิ กิจกรรมเพื่อสังคม สานฝันปันใจให้น้อง นำโดยคุณศรินนา แก้วสีเคน และคุณนิรันดร์ รุณวาทย์ มามอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนจำนวน ๕๓ ทุน ทุนละ ๕๐๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๒๖,๕๐๐ บาทและมอบอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์กีฬา ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน และคุณครูสุเทพ ทรงประโคน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกท่าน

รายละเอียด
momdaychatukham58

กิจกรรม ๑๒ สิงหามหาราชินีโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา

เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยมีนายราชวุฒิ วุฒิยาสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา พร้อมทั้งคณะครู/ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พิธีแม่-ลูกผูกพันทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีลูกกราบแม่ปลูกสำนึกรักแท้กตัญญู พิธีแม่-ลูกปลูกต้นไม้สานใยรักปักกล้าดำนา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำให้ลูกได้ปลูกฝังสำนึกรักและกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ โดยยึดแนวทางคำขวัญวันแม่ประจำปี ๒๕๕๘.../ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย ปสช.สพป.บร.๑ /รายงาน

รายละเอียด
Text Size

รูปกิจกรรมล่าสุด

เว็บลิ้งค์

กระทรวงศึกษาธิการ obec
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
obec gateway โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย
ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ บริการผู้ประกอบวิชาชีพ
มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
logo_sahavicha งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63

หนังสือราชการ

สนทนาทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์

ย้ายสับเปลี่ยน

เว็บบล็อก

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วย e-GP

schoolegp56

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วย e-GP

เมื่อ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีอิเลคทรอนิกส์ e-GP โดยวิธีตกลงราคา แก่โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจัดซื้อวัสดุโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และวัสดุโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รวม ๙๑ โรงเรียน เพือให้มีความรู้ความเข้าใจระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีอิเลคทรอนิกส์ e-GP และสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ และมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการสูงสุด

รายละเอียด

แถบเครื่องมือของฉัน

เข้าระบบโดย Facebook

watbowon

B_asean_MOE

24_1

b_brainMOE.gif

b_qlf

B_teachFund

bannerANI_LunchMOE

bantwitter01

DL-Elearning

e-learning

logo_web_Ani_new

stu_chanel

ict_KM

logo_sahavicha

โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย

มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา

คุรุสภา

ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ

บริการผู้ประกอบวิชาชีพ


สมาชิกออนไลน์

เรามี 14117 บุคคลทั่วไป และ 46 สมาชิก ออนไลน์

Site Login