swimforlife59

ว่ายน้ำเพื่อชีวิต (LIFE SAVING)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง จ.บุรีรัมย์ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง จัดอบรมให้ความรู้หลักสูตร "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE SAVING) แก่นักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบ....... เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ หลักสูตรว่ายน้ำเพื่อชีวิต (LIFE SAVING) เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ว่ายน้ำไม่เป็น มีทักษะในการว่ายน้ำเพื่อความปลอดภัยของตนเองจากอุบัติเหตุทางน้ำ และรู้จักวิธีช่วยผู้ประสบเหตุทางน้ำอย่างถูกต้องและปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากล การอบรมในครั้งนี้ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้นำนักเรียนชั้น ป(. ๔- ป.๖ จำนวน ๕๐ คน เข้าร่วมอบรมด้วย.......(ศากุน ศิริพานิอช/ปรีชา ปัดไธสง ...รายงาน)

รายละเอียด
nongplaLAIHEAL59

โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล ตรวจสุขภาพให้กับนักเรียน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผะองค์ อำเภอลำปลายมาศ ตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล นำโดย นายสุวสันต์ ปัดกอง ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดให้มีการตรวจสุขภาพของนักเรียน ซึ่งมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผะองค์ อำเภอลำปลายมาศ มาตรวจสุขภาพให้กับนักเรียน สอนวิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออก วิธีการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและการรักษาความสะอาดสิ่งแวดลอมในโรงเรียน ที่อยู่อาศัย ชุมชน การตรวจสุขภาพปาก พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ก่อให้เกิดฟันผุได้ง่าย เช่น ลูกอม ขนมหวาน นมที่มีรสหวาน ขนมปัง คุกกี้ การเลือกรับประทานอาหารที่สะอาดและมีคุณคา การตรวจวัดสายตา การตรวจโรคคอพอก โดยการรับประทานเกลือไอโอดีน เและสาธิตวิธีการช่วยเหลือคนจมน้ำ ทั้งนี้ เพื่อสงเสริมสุขภาพอนามัยของเด็กในวัยเรียนใหมีความสมบูรณ แข็งแรง ทั้งด้านรางกาย จิตใจ และสติปญญา ตลอดจนมีพัฒนาการตามวัยอยางเหมาะสม ใหเด็กไดศึกษาเลาเรียนอย่างมีความสุขจนสําเร็จ ปราศจากโรคภัยและปญหาที่จะบั่นทอนสุขภาพและสติปญญา สร้างเสริมเจตคติ ทักษะชีวิตและพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัย และยังเป็นการสร้างจิตสำนึกในการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้องตามหลักสุขอนามัย

รายละเอียด
esso59

โครงการ เอสโซ่เติมรอยยิ้ม ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษานักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (บุรีรัมย์- สุรินทร์) ๘๒ โรงเรียน จำนวน ๕๘๔ ทุน รวมเป็นเงิน ๑,๗๔๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ นายมานะ อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ในฐานะตัวแทนครู นักเรียน ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณ บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายการตลาดขายปลีกและสโมสรพนักงานบริษัทเอสโซ่ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานีเอสโซ่และพันธมิตรทางการค้าร่วม ที่บริจาคทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนใจจังหวัดบุรีรัมย์ - สุรินทร์ โดยมอบทุนการศึกษา “โครงการ เอสโซ่เติมรอยยิ้ม ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ๘๒ โรงเรียน จำนวน ๕๘๔ ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๔๐,๐๐๐ บาท และในงานยังมีองค์กรพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มาจัดแสดงงานวิชาการทางวิทยาศาสตร์พร้อมรถโมบายเคลื่อนที่ให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครู ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ และการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ แสดงให้กับคณะบริษัทเอสโซ่และผู้มีเกียรติได้รับชมภายในงานอีกด้วย นายประทีป หีบแก้ว /เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป. บร๑ /รายงาน

รายละเอียด
thaiskill59

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ แข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทยอย่างยั่งยืน

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดแข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทยอย่างยั่งยืน เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับ สพฐ. ตามโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมพิมานพรหม นายลวด แก้วไธสง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทย โครงการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทยอย่างยั่งยืน ในกิจกรรมที่ ๔ พัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย เพื่อพัฒนาความสามารถพิเศษด้านภาษาไทยแก่นักเรียน และคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับประเทศ ตามโครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้จัดให้มีแข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทยนักเรียนเป็นประจำ ทุกปี สำหรับในปี ๒๕๕๙ ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กิจกรรมที่จัดการแข่งขันในครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมทั้งสิ้น ๑๓ กิจกรรม ได้แก่ การเขียนเรียงความ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๔ - ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ การแต่งกลอนสี่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ การแต่งกลอนสุภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ การอ่านเอาเรื่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ การคัดลายมือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ การเขียนตามคำบอก ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๖๐ คน และครูผู้ฝึกสอน จำนวน ๒๖๐ คน

รายละเอียด
followmilk59

ติดตามโครงการนมโรงเรียน

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ร่วมประชุมรับการตรวจติดตามโครงการนมโรงเรียน ที่โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ซึ่งนางกุลรัศมิ์ อนันต์พงษ์สุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานประกอบการผลิตน้ำนมโรงเรียน และโรงเรียนที่รับนมจากสถานประกอบการในจังหวัดบุรีรัมย์ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเพิ่มคุณภาพและมาตรฐานนมโรงเรียนให้สูงขึ้น ภายในปีการศึกษา 2560 และเพื่อหาแนวทางในการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดสรรโควตานมโรงเรียนให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใส สามารถตอบสนองความต้องการและประโยชน์ทั้งแก่นักเรียน เกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยได้ตรวจเยี่ยมโรงผลิตน้ำนมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ และตรวจเยี่ยมโครงการนมโรงเรียนที่ โรงเรียนเทศบาล 3 เมืองบุรีรัมย์ และโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน พร้อมกับเยี่ยมชมโครงการเกษตรสาธิต เพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน โดยมีนายอำเภอบ้านด่าน ปศุสัตว์อำเภอ เกษตรอำเภอ และปลัดเทศบาลตำบลบ้านด่าน ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลในการตรวจติดตาม .... ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การตรวจติดตามในครั้งนี้ สืบเนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยในเรื่องนมโรงเรียนซึ่งมีผลต่อเรื่องสุขภาพของนักเรียน อยากให้นักเรียนดื่มนมที่มีคุณภาพ รวมทั้งการจัดสรรสิ่งต่างๆ ให้มีความเป็นธรรมและเกิดประโยชน์ทั้งต่อนักเรียนและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม สำหรับการตวจติดตามที่จังหวัดบุรีรัมย์ในครั้งนี้ ได้เห็นว่าโรงเรียนต่างๆ ได้รับการจัดสรรนมโรงเรียนครบถ้วนทันเวลา เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ขอฝากผู้ประกอบการเรื่องการควบคุมคณภาพนม และผู้จัดซื้อจัดจ้างให้นักเรียนได้ดื่มนมที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันแรกเปิดเทอม จนถึงช่วงปิดเทอมทุกวัน ... (ศากุน ศิริพานิช ... รายงาน)

รายละเอียด
uplearning59

กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย นักเรียนได้รับการพัฒนาด้าน Health ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๕ กิจกรรมเรียนรู้สุนทรีพาเพลิน นักเรียนได้รับการพัฒนา ด้าน Heart ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ แบ่งกิจกรรมออกเป็น ๔ กลุ่ม กลุ่มที่ ๑ กิจกรรมนวดแผนไทย นักเรียนได้รับการพัฒนาด้าน Heart Hands กลุ่มที่ ๒ กิจกรรมประดิษฐ์ตะกร้าจากกระป๋องน้ำอัดลม/กระป๋องเบียร์ นักเรียนได้รับการพัฒนาด้าน Heart Hands กลุ่มที่ ๓ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ นักเรียนได้รับการพัฒนาด้าน Head Heart Hands และกลุ่มที่ ๔ กิจกรรมก้าวชิด นักเรียนได้รับการพัฒนาด้าน Health ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ เกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการได้ลงมือปฏิบัติจริง เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ การทำงานเป็นทีม ความมีน้ำใจต่อกัน ก่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม

รายละเอียด
alcohorzoning59

โรงเรียนสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมจัดทำโซนนิ่งร้านจำหน่ายสุรารอบสถานศึกษา

สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ๒๐๒ โรงเรียน เพื่อกำหนดโซนนิ่งร้านขายเหล้าใกล้สถานศึกษาระดับประถมศึกษา เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายสุนทร เสาร์ทอง ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการประชุมจัดทำโซนนิ่งร้านจำหน่ายสุรารอบบริเวณสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ซึ่งสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ ได้มีโครงการจัดทำ โชนนิ่งร่วมกับสถานศึกษาทุกแห่ง โดยได้จัดทำความเข้าใจกับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาไปแล้ว สำหรับในครั้งนี้เป็นการจัดทำโชนนิ่งรอบโรงเรียนระดับประถมศึกษา เพื่อจัดระเบียบร้านค้า ป้องกันการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็กและเยาวชน ตามคำสั่ง คสช.ที่ ๒๒/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานประกอบการ ซึ่งเป็นการจัดระเบียบสังคมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลป้องกันเยาวชนโดยเฉพาะ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าว่า ปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับเยาวชน มีมากขึ้นและมีความรุนแรงขึ้น ทางสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ก็ต้องเข้ามามีส่วนแก้ไขปัญหานี้ด้วยทุกครั้ง คำสั่ง คสช.ฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๘ จึงถูกนำมาใช้แก้ปัญหาเยาวชนเรื่องการแข่งรถ การห้ามร้านค้าขายเหล้า บุหรี่ให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี การเปิดสถานบันเทิงเกินเวลาที่กำหนด ซึ่งสถานพินิจฯ ต้องออกตรวจร่วมบูรณาการกับทางจังหวัดบุรีรัมย์ ร้านค้าใดที่ไม่กระทำตามกฎหมายก็ต้องถูกสั่งปิด หรือร้านใดที่ถูกสั่งปิดแล้วแต่ยังฝืนเปิดใหม่ก็จะต้องรายงานไปส่วนกลาง มีโทษให้ปิดกิจการเป็นเวลา ๕ ปี หรือเพิกถอนใบอนุญาต มาตรการเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมดูแลสังคม โดยเฉพาะผู้ปกครองเด็กและเยาวชนต้องตระหนักและมีส่วนร่วมแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง เพราะถ้าเยาวชนกระทำความผิดผู้ปกครองก็จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กด้วย จึงขอฝากถึงสถานศึกษาทุกแห่งให้ช่วยเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับคำสั่ง คสช.ฉบับนี้ รวมทั้งกฎหมายคุ้มครองเด็กและเยาวชนต่างๆ ให้แก่ร้านค้าและผู้ปกครอง เพื่อลดปัญหาอาชญากรรมในเด็ก เพื่อคุณภาพสังคมที่ดี

รายละเอียด
goodmedia59

ประชุมการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนดีประจำตำบล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมพิมานพรหม นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รอง ผอ. สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นงานอาชีพและการมีงานทำ (Video Tape Recorder) โรงเรียนดีประจำตำบล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดย สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นศูนย์กลางในการประชุมชี้แจงและเป็นผู้ประสานงานในการรวบรวมผลงานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่งมีวิทยากรที่มาให้ความรู้ในการจัดรูปแบบ แนวทางการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นงานอาชีพและการมีงานทำ (Video Tape Recorder) คือ นายอานนท์ วงศ์วิศิษฐ์รังสี ศึกษานิเทศก์ สพม. ๒๙ กิจกรรมกลุ่มจังหวัดและการวางแผนการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นงานอาชีพและการมีงานทำ โดยนางสาวประยงค์ศรี พูลทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ สพม. ๒๙ และคณะ ซึ่งแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกต้องไปดำเนินจัดทำสื่อ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อใช้เป็นสื่อต้นแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นงานอาชีพและการมีงานทำแก่โรงเรียนอื่นๆ ต่อไป

รายละเอียด
bhuddhaway59

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมครูโรงเรียนวิถีพุทธ

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ประชุมชี้แจงครูผู้สอนที่รับผิดชอบโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัด เพื่อให้ครูได้รับทราบเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ วิธีการประเมินตนเองบนเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถจัดทำโครงงานคุณธรรม ซึ่งเด็กๆ ต้องผ่านการฝึกฝนและเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยหน้าที่หลักของครู คือ การสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถช่วยเหลือดูแลตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้ เพื่อที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข โรงเรียนเป็นหน่วยงานหลักที่จัดการเรียนการสอนเพื่อหล่อหลอมเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีที่สามารถจะสร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติในอนาคตได้ โรงเรียนวิถีพุทธ เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนสอนตามแนวทางของคำสอนของพระพุทธศาสนา จัดร้อยเรียงเนื้อหาหลักสูตรด้วยการเอาชีวิตเป็นตัวตั้ง เน้นเรื่องปัญญาในพุทธศาสนา คือ ความเข้าใจว่าทุกสิ่งมีความไม่แน่นอน เกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ตามหลักของไตรลักษณ์ที่ทุกคน ทุกชีวิตต้องพบ ต้องเจอ และต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้อง

รายละเอียด
buildingkaset759

รับมอบอาคารเรียน “เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ 74”

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 นายลวด แก้วไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารเรียน ซึ่งนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชมรมค่ายอาสาพัฒนา ครั้งที่ 50 จำนวน 109 คน ดำเนินการก่อสร้างให้แก่โรงเรียนบ้านนากลาง ตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ โดยได้รับสนับสนุนเงินจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ภายใต้โครงการ “ออกค่าย..ได้ยิ้มไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” จำนวน 488,500 บาท เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 จนแล้วเสร็จ สำหรับพิธีส่งมอบในครั้งนี้ มีนายสุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการและรองเลขานุการมูลนิธิฯ เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ ส่งมอบอาคารเรียน “เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ 74” ให้เป็นทรัพย์สินของทางราชการ สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาของเยาวชนต่อไป ... (ศากุน ศิริพานิช...รายงาน)

รายละเอียด
Text Size

รูปกิจกรรมล่าสุด

เว็บลิ้งค์

กระทรวงศึกษาธิการ obec
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
obec gateway amss
ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ บริการผู้ประกอบวิชาชีพ
มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
logo_sahavicha งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63

หนังสือราชการ

สนทนาทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์

ย้ายสับเปลี่ยน

เว็บบล็อก

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วย e-GP

schoolegp56

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วย e-GP

เมื่อ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีอิเลคทรอนิกส์ e-GP โดยวิธีตกลงราคา แก่โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจัดซื้อวัสดุโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และวัสดุโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รวม ๙๑ โรงเรียน เพือให้มีความรู้ความเข้าใจระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีอิเลคทรอนิกส์ e-GP และสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ และมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการสูงสุด

รายละเอียด

แถบเครื่องมือของฉัน

เข้าระบบโดย Facebook

amss

watbowon

B_asean_MOE

24_1

b_brainMOE.gif

b_qlf

B_teachFund

bannerANI_LunchMOE

bantwitter01

DL-Elearning

e-learning

logo_web_Ani_new

stu_chanel

ict_KM

logo_sahavicha

โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย

มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา

คุรุสภา

ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ

บริการผู้ประกอบวิชาชีพ


สมาชิกออนไลน์

เรามี 5115 บุคคลทั่วไป และ 6 สมาชิก ออนไลน์

Site Login