kantonggame59

ก้านตงเกมส์ ๕๙ โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายคะนอง บุญทอง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดการแข่งกีฬาภายในโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา "ก้านตงเกมส์ ๕๙" ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีการจัดการแข่งขันแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้การออกกำลังกาย สร้างสุขนิสัยรักการออกกำลังกาย ให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ปลูกฝังความรักสามัคคีในหมู่คณะ การจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้มีจิตศรัทธาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์และผู้นำชุมชน ผู้ปกครองได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย สชป.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ / รายงาน

รายละเอียด
stemedu59

โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาแบบ STEM Education สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การจัดการเรียนรู้ STEM Education สอนอย่างไรให้เป็น Active Learning ตามมาตรฐานสากล ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education สอนอย่างไรให้เป็น Active Learning ตามมาตรฐานสากล โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ STEM Education และเพื่อส่งเสริมพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทั้ง ๔ สาระวิชา เพื่อให้เกิดการคิด วิเคราะห์ การลงมือปฏิบัติจริง การแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันของนักเรียน ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๗๓๐ คน วิทยากรบรรยายจากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) นายทองสุข รวยสูงเนิน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ข้าราชการบำนาญ สพป.สุรินทร์ เขต ๑ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบายภายใน ๕ ปี จะทำให้การเรียนการสอน STEM ศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics) ครบทุกโรงเรียนภายในปี ๒๕๖๔ โดยความร่วมมือ ๗ หน่วยงานหลัก เพื่อพัฒนาหลักสูตรและขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดให้เป็นโครงการสำคัญด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามจุดเน้นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับสร้างคนรุ่นใหม่และรองรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศอย่างเหมาะสม จุดมุ่งหมายของกิจกรรมสะเต็มศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนจัดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ไปใช้เชื่อมโยงหรือแก้ไขปัญหาในชีวิตจริง ให้ผู้เรียนจัดการเรียนรู้กระบวนการ หรือผลผลิตใหม่ พัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ (ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม ตลอดจนการรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี) หล่อหลอมคุณลักษณะนิสัยที่ดีให้แก่ผู้เรียน มีความรับผิดชอบ มีวินัย ซื่อสัตย์ ขยันและอดทน การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงงานที่บูรณาการ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ผนวกกับการออกแบบเชิงวิศวกรรม ซึ่งนักเรียนจะได้ทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และนำความรู้มาออกแบบชิ้นงานหรือวิธีการเพื่อตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหากับชีวิตประจำวัน ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียน ครู และศึกษานิเทศก์ จำเป็นต้องสร้างความเข้าใจการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา ที่เป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ใช้ความรู้และทักษะด้านต่างๆ ผ่านการทำกิจกรรม Activity based หรือการทำโครงงาน Project based ที่เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของผู้เรียน

รายละเอียด
dryricesumhad59

โรงเรียนบ้านซำแฮดฯ สนองนโยบายสพป.บร.1

โรงเรียนบ้านซำแฮด(นักศึกษา-ประชานุสรณ์5) ได้ให้สถานที่สนามกีฬาของโรงเรียนเป็นสถานที่ตากข้าวของชาวบ้านชุมชนบ้านซำแฮด เพื่อสนองนโยบายของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ให้โรงเรียนใช้สนามกีฬา บริการให้ชาวบ้านได้ตากข้าว เป็นการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างโรงเรียนและชุมชนตลอดเดือนพฤศจิกายน ขอขอบคุณ สพป.บร.1 ที่เล็งเห็นความสำคัญ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนเป็นอย่างดี (ปิยา วิเศษนคร/รายงาน)

รายละเอียด
sumhadschbd59

โรงเรียนบ้านซำแฮดฯสคูลเบิร์ด

เมื่อวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนบ้านซำแฮดฯ ร่วมด้วย ศูนย์ซีเบิร์ดอำเภอลำปลายมาศ ผู้นำหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ชุมชน พร้อมด้วยผู้ปกครองนักเรียน นักเรียนโรงเรียนมีชัยพัฒนา ร่วมด้วยช่วยกันทำโรงเรียนบ้านซำแฮดให้เป็นโรงเรียนสคูลเบิร์ด โดย มีกิจกรรม ปลูกผักไฮโดรโปรนิก 150 ตะกร้า ปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ 50 ต้น ปลูกมะนาวในเข่ง 50 เข่ง ปลูกผักในเข่ง 40 เข่ง และ เพาะเห็ดนางฟ้า 3 โรงเรือน ขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมในการทำให้งานนี้ประสบผลสำเร็จไปแล้วด้วยดี (ปิยา วิเศษนคร /รายงาน)

รายละเอียด
sumhadpower59

ซำแฮดฯรวมพลังภักดีซำแฮดฯรวมพลังภักดี

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนบ้านซำแฮดฯ นำโดย นายสำเร็จ มีคม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำแฮดฯนำ คณะครู -นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน"รวมพลังภักดี" เพื่อทำบุญอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการลที่ 9 (ปิยา วิเศษนคร/รายงาน)

รายละเอียดบันทึก
powernongkai59

โรงเรียนบ้านหนองค่ายจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองค่าย รวม ๑๓๓ คน จัดกิจรวมพลังแห่งความภักดีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ โดยโรงเรียนบ้านหนองค่ายได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพร้อมกันกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ แห่ง รวม ๓๐,๘๑๖ โรงเรียน ในเวลา ๐๘.๐๐ น. เริ่มกิจกรรมเคารพธงชาติซึ่งรอสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ มีท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในพิธี ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล หลังจากนั้นประธานในพิธี ณ โรงเรียนบ้านหนองค่าย นายกิตติ พรมดี ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวนำปฏิญาณตน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เวลา ๐๘.๓๐ น. คณะครู บุคลากรและนักเรียนตั้งจิตอธิษฐานด้วยการยืนสงบนิ่งพร้อมกันเป็นเวลา ๘๙ วินาที เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ร่วมกันปลูกต้นไม้ของพ่อ (ต้นราชพฤกษ์) จำนวน ๑ ต้น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้คณะครูและนักเรียนได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและขอน้อมนำเอาคำสอนของพ่อไปดำเนินและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน วทัญญู กั่วพานิช ถ่ายภาพ/รายงาน

รายละเอียด
toonbanyang59

ภาคเอกชนมอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนบ้านยางฯ

โรงเรียนบ้านยาง”คุรุราษฎร์รังสรรค์” จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียยน ๒๗ ทุน ซึ่งเป็นเงินทุนที่ พญ.นภมณฑ์ ศุภรพันธ์ มอบให้ จำนวน ๔๕,๐๐๐ บาท และกลุ่มเพื่อครูนวพร ชาติศักดิ์ จำนวน ๖,๐๐๐ บาท โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนดี ๑๕ ทุน ทุนละ ๓,๐๐๐ บาท และทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจน จำนวน ๑๒ ทุน ทุนละ ๕๐๐ บาท เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน โดยมีนายสุริยันต์ คะเณวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาง”คุรุราษฎร์รังสรรค์” คณะครู นักเรียน และชุมชน ร่วมพิธี ...(สุริยันต์ คะเณวัน .. รายงาน)

รายละเอียด
obecaward59

การประเมินบุคคลเพื่อรับรางวัลผลงานดีเด่น OBEC AWARDS

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประเมินบุคคลเข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและประเมินบุคคลเข้ารับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และส่งเสริมบุคลากรในสังกัดที่มีผลงานยอดเยี่ยม และมีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดีและยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม รวมทั้งเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร ในฐานะผู้ปฏิบัติงานและสถานศึกษาที่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี ผลการประเมินบุคคลเพื่อรับรางวัลผลงานดีเด่น OBEC AWARDS ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี ๒๕๕๙ ได้แก่ นายวุฒิชัย โพธิ์ทอง รางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ นายประสงค์ เหลาฉลาด รางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรม โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ รางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ นางลาวัลย์ เปลี่ยนรัมย์ รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรม นางส้มลิ้ม สะเมนรัมย์ รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ด้านบริหารจัดการ นางมณีรัตน์ เถื่อนแก้ว รางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม ด้านวิชาการ และนายวีระวัฒน์ ทรัพย์อุดม ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ

รายละเอียด
onetnt59

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมครูวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมครูวิชาการโรงเรียนเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ มอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาครูวิชาการให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O –NET , NT มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และการประเมินความพร้อมด้านการอ่าน - การเขียนภาษาไทย โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ศึกษานิเทศก์ทุกคน ครูวิชาการโรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๒๑๔ โรง รวมทั้งสิ้น ๒๖๐ คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักเห็นความสำคัญจึงได้จัดการประชุมครูวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ และเพื่อขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นรูปธรรม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้กำหนดนโยบาย เป้าหมาย ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้ใช้เป็นแนวทางดำเนินงาน ถือเป็นความจำเป็นที่จะต้องมีการประชุมมอบนโยบาย ผู้ปฏิบัติมีความรู้ความเข้าใจ แนวทางการดำเนินงาน มีข้อมูลการดำเนินงานจะสะท้อนผลความสำเร็จ จุดเด่น จุดด้อย จุดที่ต้องพัฒนา ที่ทุกฝ่าย จะใช้เป็นสารสนเทศ เพื่อนำไปวางแผนแก้ปัญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งกำหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙

รายละเอียด
toonkobrouam59

มอบทุนการศึกษานักเรียนในโครงการควบรวมโรงเรียน

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนจากโรงเรียนบ้านเขากระโดง (ศิลาทองอุปถัมภ์) โรงเรียนขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการควบรวมโรงเรียน และได้ย้ายมาเรียนรวม ที่โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จำนวน ๒๑ ทุน ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท โดยมีพระอธิการบุญเพ็ง จกฺกธมฺโม ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเขากระโดงฯ ร่วมพิธี ...... ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวว่า จากการติดตามสอบถามความคิดเห็นของนักเรียร ผู้ปกครองนักเรียนและผู้นำชุมชนจากโรงเรียนบ้านเขากระโดงฯ ที่ย้ายมาเรียนรวมในโรงเรียนดีใกล้บ้าน พบว่ามีความพึงพอใจและหวังว่านักเรียนจะได้รับการพัฒนาในทุกๆ ด้านมากยิ่งขึ้น จึงขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ มีส่วนร่วมสนับสนุนให้การควบรวมโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนในโรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเสนศิริอนุวสณ์ ที่ให้ความสำคัญและดูแลเอาใจใส่นักเรียนที่ย้ายมา เรียนใหม่เป็นอย่างดี และยังได้จัดหาทุนการศึกษาให้ทุกคน เพื่อให้มีความพร้อมในการศึกษามากยิ่งขึ้น... (ศากุน ศิริพานิช..รายงาน/อภิรักษ์ จันทวี..ภาพ)

รายละเอียด
Text Size

รูปกิจกรรมล่าสุด

เว็บลิ้งค์

กระทรวงศึกษาธิการ obec
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
obec gateway amss
ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ บริการผู้ประกอบวิชาชีพ
มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
logo_sahavicha งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63

หนังสือราชการ

สนทนาทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์

ย้ายสับเปลี่ยน

เว็บบล็อก

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วย e-GP

schoolegp56

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วย e-GP

เมื่อ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีอิเลคทรอนิกส์ e-GP โดยวิธีตกลงราคา แก่โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจัดซื้อวัสดุโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และวัสดุโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รวม ๙๑ โรงเรียน เพือให้มีความรู้ความเข้าใจระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีอิเลคทรอนิกส์ e-GP และสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ และมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการสูงสุด

รายละเอียด

แถบเครื่องมือของฉัน

เข้าระบบโดย Facebook

amss

watbowon

B_asean_MOE

24_1

b_brainMOE.gif

b_qlf

B_teachFund

bannerANI_LunchMOE

bantwitter01

DL-Elearning

e-learning

logo_web_Ani_new

stu_chanel

ict_KM

logo_sahavicha

โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย

มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา

คุรุสภา

ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ

บริการผู้ประกอบวิชาชีพ


สมาชิกออนไลน์

เรามี 8020 บุคคลทั่วไป และ 13 สมาชิก ออนไลน์

Site Login