Text Size

การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะสระพาเพลิน สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะสระพาเพลิน สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ชื่อผู้ศึกษา ยงทิพา บำรุธรรม

สถานที่ศึกษา โรงเรียนบ้านพลวง ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์เขต ๑ จังหวัดบุรีรัมย์


บทคัดย่อ

ปัจจุบันการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประสบปัญหาหลายอย่างทั้งนี้เนื่องจากเด็กนักเรียนยังใหม่และเพิ่งจะผ่านการเรียนชั้นอนุบาลมา ประสบการณ์ของเด็กนักเรียนมีเพียงการฝึกความพร้อมทางด้านการพูด การฟังภาษาไทยขาดการฝึกทักษะด้านการอ่านและการเขียน เมื่อเด็กนักเรียนมาเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทำให้เกิดปัญหาในด้านทักษะภาษา ทำให้อ่านหนังสือไม่คล่องเขียนไม่ถูกฟังไม่เข้าใจและพูดไม่ถูกต้อง การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมายที่จะพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะสระพาเพลิน สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านพลวง ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์เขต ๑ จำนวน ๑๖ คน ได้มาโดยวิธีการ สุ่มแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ แบบฝึกทักษะสระพาเพลิน แบบทดสอบท้ายแบบฝึกทักษะสระพาเพลิน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ และแบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วย t - test (Dependent Sample) ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า


๑. การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะสระพาเพลิน สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ได้ฝึกให้นักเรียนทำแบบฝึกมากขึ้น มีรูปภาพประกอบ สีสันสวยงาม จะทำให้นักเรียนเกิดทักษะ โดยเฉพาะทักษะด้านการอ่านและการเขียน คำที่นำมาฝึกเป็นคำที่อยู่ในแบบเรียน และคำอื่นๆ ที่ผู้รายงานได้ทำการศึกษาจากแบบเรียนหลักภาษาไทย ช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำ มีความรู้เกี่ยวคำเพิ่มขึ้น เข้าใจความหมายของคำดีขึ้น และมีความสามารถในการใช้คำสูงขึ้นตามระดับชั้นของนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ความคิด โดยอาศัยความรู้ความเข้าใจเดิมเป็นพื้นฐาน

๒. ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของแบบฝึกทักษะสระพาเพลิน สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีค่าเท่ากับ ๐.๖๙๑ มีคะแนนเพิ่มขึ้น ๑๐.๐๔ คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๔๗ หมายความว่านักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่ได้รับพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะสระพาเพลิน สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชุดนี้มีผลการเรียนเพิ่มขึ้น

๓. การเปรียบเทียบคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ พัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะสระพาเพลิน สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานของการศึกษาค้นคว้าที่ว่า นักเรียนที่ได้รับพัฒนาทักษะการอ่านและ การเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะสระพาเพลิน สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีประสิทธิภาพการเรียนรู้ มีคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียน สูงกว่าคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยก่อนการเรียน

Site Login