truenondaeng57

โรงเรียนบ้านโนนแดงรับอุปกรณ์โครงการทรูปลูกปัญญา

เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2557 โรงเรียนบ้านโนนแดงได้รับชุดอุปกรณ์ดิจิทัลและสื่อเสริมการเรียนการสอน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในโครงการทรูปลูกปัญญา โรงเรียนบ้านโนนแดงขอขอบคุณกลุ่มบริษัททรู มา ณ โอกาสนี้ (โสภณ ชุมพลศักดิ์ รายงาน)

รายละเอียด
muang3eva57

กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ 3 ประเมินห้องเรียนคุณภาพ

ระหว่างวันที่ 16 - 21 กรกฎาคม 2557 นายพัชรินทร์ มีพัฒน์ ประธานกลุ่มเมืองบุรีรัมย์ 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนภายในกลุ่ม จำนวน 13 โรงเรียน ออกนิเทศติดตามการดำเนินงานตามโครงการ "ห้องเรียนคุณภาพ" ของครูผู้สอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยแบ่งคณะกรรมการออกเป็น 4 ชุดๆ ละ 3 คน ก่อนทำการประเมินมีการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประเมิน รวมทั้งซักถามสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการของโรงเรียนที่ต้องการรับความช่วยเหลือจากกลุ่มฯ วิธีการจะประเมินห้องเรียนตามสภาพจริง ตรวจดูเอกสารหลักฐานงานธุรการชั้น สื่อการเรียนการสอน ผลงานครูนักเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการส่งเสริมความสามารถพิเศษของนักเรียน ซึ่งคณะกรรมการประเมินฯ มีความเชื่อว่า หากทุกโรงเรียนจัดบรรยากาศของห้องเรียนให้น่าดู น่าอยู่ และน่าเรียน คุณภาพนักเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต้องเพิ่มขึ้นแน่นอน ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียนทุกโรงเรียน ที่จัดทำห้องเรียนคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด มีความกระตือรื้อร้น และร่วมมือร่วมใจกันทั้งโรงเรียน ทำให้การดำเนินงานตามโครงการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี (นายพัชรินทร์ มีพัฒน์ ประธานกลุ่มฯ รายงาน)

รายละเอียด
kaopansasakae57

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา/เข้าพรรษาโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์

“กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา/เข้าพรรษาโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยนำนักเรียนทุกระดับชั้นไปร่วมทำบุญ ณ วัดสะแกโพรง ประกอบด้วยการถวายเทียนพรรษา จตุปัจจัย ฟังการบรรยายธรรมะ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวโรงเรียนได้จัดเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการทำความดี ตามแนวทางของพุทธศาสนิกชนที่ดี...(ปริศนา งามโสม - ภาพ/ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย สปช.สพป.บร.๑ -รายงาน)

รายละเอียด
pareentmeetingsakae57

โครงการประชุมผู้ปกครองสัญจรโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์

“โครงการประชุมผู้ปกครองสัญจรโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์” โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการประชุมผู้ปกครองสัญจร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนได้ออกพบปะและรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ปกครองนักเรียนและผู้นำชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชน โดยใช้เวลาหลังเลิกเรียนตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ อีกทั้งเพื่อออกไปพบกับผู้ปกครองนักเรียนและผู้นำชุมชนจำนวน ๙ จุด ตามหมู่บ้านที่มีนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ทุกหมู่บ้าน...(ปริศนา งามโสม,ภัควลัญชญ์ บุญครอง - ภาพ/ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย สปช.สพป.บร.๑ -รายงาน)

รายละเอียด
prem57

บุรีรัมย์คัดโครงงานนักเรียนส่งชิงรางวัลมูลนิธิเปรมฯ

เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้มีกิจกรรมการประกวดโครงงานนักเรียนระดับจังหวัด โดยมีเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั้ง ๕ เขต ในจังหวัดบุรีรัมย์ นำโครงงานที่ชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษามาแข่งขันเพื่อคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจัวหวัด ไปแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ........ มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาอย่างต่อเนื่อง โดยการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และการจัดประกวดโครงงานนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยการคิดวิเคราะห์หาเหตุผลและรู้จักแก้ปัญหา ให้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยในปีนี้เป็นครั้งที่ ๑๒ กำหนดจัดในวันที่ ๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา แยกเป็นระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย และมี ๕ ประเภทโครงงานได้แก่ โครงงานวิทยาศาสตร์ทั่วไป โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานภาษาไทย โครงงานภาษาอังกฤษ และโครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น.....(ศากุน ศิริพานิช.. รายงาน)

รายละเอียด
ccf57

CCF มอบของขวัญส่งความสุขที่โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยคุณธนวรรณ บุญนอง หัวหน้าโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดบุรีรัมย์ ได้นำของขวัญส่งความสุขมอบให้แก่ให้นักเรียนและโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร รวมมูลค่าท้งสิ้น ๗๑,๖๘๐ บาท ประกอบด้วย ชุดสนามเด็กเล่น ชุดอาหารดีมีประโยชน์ ชุดอุปกรณ์การเกษตร (ไก่พันธุ์ เมล็ดพันธุ์ผัก พันธุ์ปลา กบ) ชุดปฐมพยาบาล อุปกรณ์เครื่องเขียน และอุปกรณ์การกีฬา นอกจากนี้ยังได้เป็นตัวแทนผู้อุปการะมอบนาฬิกาให้นักเรียนในโครงการ ซี.ซี.เอฟ.ฯ ด้วย ...(ประยูร กรุงรัมย์ .. รายงาน)

รายละเอียด
helpstudent573

ปีแห่งการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมครูเครือข่ายเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ เป็น “ปีแห่งการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน” สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จึงได้จัดประชุมครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด ๒๐๒ โรงเรียน เพื่อสนับสนุนสร้างความรู้ความเข้าใจ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้บริหารและครูในทุกสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้เข้ามามีส่วนร่วมเฝ้าระวังปัญหาของเด็กและเยาวชนอย่างรอบด้าน... ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวว่า กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกโรงเรียนควรจะต้องทำให้ครบ ๑๐๐ % เพราะเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งในด้านสติปัญญา สภาพครอบครัวเศรษฐกิจ เพื่อให้ครูมีข้อมูลเด็กรายบุคคล มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ดีและสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการป้องกันแก้ไขปัญหา ให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเหมาะสม อันจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียนในความรับผิดชอบด้วย...(ศากุน ศิริพานิช .. รายงาน)

รายละเอียด
khetkantangkhaopansa57

โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ฯ ร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายสมดุลย์ ดีรัมย์ ผอ.โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ (ไตรคามสิทธิศิลป์) พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนเข้าวัดทำบุญและเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ณ วัดธรรมธีราราม อ.เมืองบุรีรัมย์ และในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันเข้าพรรษา คณะครูนักเรียนได้ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา ในนามวัธรรมธีราราม ซึ่งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จัดขึ้นเพื่อสืบทอกประเพณีวันสำคัญทางศาสนาพุทธด้วย... (อุษณีษ์ นึกชอบ..รายงาน)

รายละเอียด
khokwatgivecandle57

โรงเรียนบ้านโคกวัดถวายเทียนจำนำพรรษา

นายสัมพันธ์ ทัศนาวิวัฒน์ ผอ.โรงเรียนบ้านโคกวัด พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมกันทอดถวายเทียนจำนำพรรษแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดทักษิณาวาส ตามประเพณีวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธและเพื่อให้ครูนักเรียนได้ร่วมทำบุญสืบทอดพระศาสนา นอกจากนี้ ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ คณะครูนักเรียนได้ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาซึ่งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จัดขึ้นด้วย... (ออมสิน จรูญรักษ์ ..รายงาน)

รายละเอียด
anubankhaioansa57

โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ร่วมประเพณีวันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายมานะ อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้เข้าร่วมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ซึ่งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่ออนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม โดยคณะครูได้จัดขบวนผ้าซิ่นตีนแดง และมีขบวนฟ้อนรำของนักเรียน รวมทั้งได้ตั้งกองผ้าป่าสามัคคีไปทอดถวายวัดกลางพระอารามหลวงร่วมกับวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ส่วนในคืนวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งมีกิจกรรมสมโภชเทียนพรรษา โรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดร้องเพลงธรรมะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ได้รับรางวัลจากนายกมล เรืองสุขศรีวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ การประกวดครั้งนี้มีนายพิษณุ ไสยประจำ ครูชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อม และนักเรียนชั้น ป.๕/๑ ที่เข้าร่วมแข่งขัน ๖ คน ได้แก่ ด.ญ.ภัณฑิรา แป้นทอง ด.ญ.วรัชยา โมคกุล ด.ญ.กัญญาภัค น้อยพลี ด.ญ.จิราพัชร วันล้วน ด.ญ.อรัญญา ลำไธสง และด.ญ.พิชชา พวงทอง ... (ประทีป หีบแก้ว …. รายงาน)

รายละเอียด
Text Size

รูปกิจกรรมล่าสุด

เว็บลิ้งค์

กระทรวงศึกษาธิการ obec
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
obec gateway โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย
ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ บริการผู้ประกอบวิชาชีพ
มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
logo_sahavicha งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63
bobec572 bobec1

หนังสือราชการ

สนทนาทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์

ย้ายสับเปลี่ยน

เว็บบล็อก

ชวนน้องท่องพุทธวจน

letspray56

ชวนน้องท่องพุทธวจน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑-๔ จัดโครงการปฏิบัติธรรมเจริญปัญญา พัฒนาจิต และโครงการชวนน้องท่องพุทธวจน โดยมีกิจกรรมการอบรมและให้ความรู้แนวทางปฏิบัติการท่องพุทธวจน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ผู้ปกครอง และครูอาจารย์ สนใจการนำพุทธวจน คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และได้มีการประกวดท่องพุทธวจน ขึ้น ณ สนามไอโมบายสเตเดี้ยม อ.เมืองบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยมีนักเรียนจากเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑-๔ เข้าร่วมประกวด ดังนี้ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๔๖ โรงเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ จำนวน ๑๑ โรงเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ จำนวน ๘๖ โรงเรียน และสพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ จำนวน ๑๑ โรงเรียน รวม ๑๕๔ โรงเรียน ซึ่งจะประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เพื่อให้โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนไปประกวดในระดับภาคต่อไป

รายละเอียด

แถบเครื่องมือของฉัน

เข้าระบบโดย Facebook

ภารกิจผอ.เขตฯ

calendar

watbowon

B_asean_MOE

24_1

b_brainMOE.gif

b_qlf

B_teachFund

bannerANI_LunchMOE

bantwitter01

DL-Elearning

e-learning

logo_web_Ani_new

stu_chanel

ict_KM

logo_sahavicha

โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย

มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา

คุรุสภา

ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ

บริการผู้ประกอบวิชาชีพ


สมาชิกออนไลน์

เรามี 31865 บุคคลทั่วไป และ 46 สมาชิก ออนไลน์

Site Login