totscholar57

TOT บุรีรัมย์ มอบทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ ที่โรงเรียนบ้านหนองปรือ อ.เมืองบุรีรัมย์ นายสมบูรณ์ กนกปราน ผู้จัดการทีโอทีบุรีรัมย์ และคณะ ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน ๑ ทุน จำนวนเงิน ๖,๐๐๐ บาท ให้แก่เด็กหญิงชฎาวรรณ พาสศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ซึ่งเป็นนักเรียนที่เรียนดี ความประพฤติดี แต่ฐานะยากจน เพื่อให้ใช้ประโยชน์ที่จำเป็นในด้านการศึกษา โดยมีนายสุรกิจ เนาว์พิริยวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ และคณะครูต้อนรับพร้อมกล่าวขอบคุณ.... (สุรกิจ เนาว์พิริยวัฒน์..รายงาน)

รายละเอียด
locallearningbumakhapom57

แหล่งเรียนรู้โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม

ำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่าน ได้จัดอบรมเกษตรตามโครงการศูนย์การเรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ บ้านบุ ตำบลปราสาท โดยมีเกษตรกรในตำบลปราสาท เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จำนวน ๒๐๐ คน โดยแบ่งเป็น ๔ รุ่นๆ ละ ๕๐ คน ระหว่างวันที่ ๘-๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ ซึ่งได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรทั้ง ๔ รุ่น เพื่อนำเกษตรกรศึกษาดูงานโครงการต่างๆ ของโรงเรียนได้แก่ การปลูกฟักข้าว,การเลี้ยงปลานิล,การเลี้ยงกบคอนโด,การเลี้ยงหมู,การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่,การทำปุ๋ยหมัก,การทำน้ำหมัก,การเพาะเห็ดนางฟ้า และการปลูกผักต่างๆ โดยมีนายธนภัทร สิริวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม ได้กล่าวต้อนรับและนำชมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ........ (รพีพร ศรีรักษา/รายงาน)

รายละเอียด
handicraftmuang357

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 3

เมื่อวันพุธที่ 10 กันยายน 2557 นายเอกชัย กาญจนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557" ของกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 3 ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 13 โรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง โดยมีนายพัชรินทร์ มีพัฒน์ ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 3 กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับ สพป.บร.1 ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ให้ความร่วมมือในกิจกรรมนี้ จนทำให้การดำเนินการครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

รายละเอียด
muang8moral57

กลุ่มลำปลายมาศ ๘ จัดค่ายคุณธรรม

กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๘ จัดค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนขึ้น ที่สำนักปฏิบัติธรรมวัดชัยมงคล อ.ลำปลายมาศ โดยมีนายโสภณ ซารัมย์ อดีต สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและมีนายลวด แก้วไธสง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ร่วมกิจกรรมในพิธีเปิดค่ายคุณธรรมครั้งนี้ ซึ่งมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ จากโรงเรียนในกลุ่มลำปลายมาศ ทั้ง ๘ โรงเรียน รวม ๒๔๕ คน เข้ารับการอบรม ระยะเวลา ๓ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๑-๑๓ กันยายน ๒๕๕๗..... (ศากุน ศิริพานิช / อภิชาติ อินยะโพธิ์.. รายงาน)

รายละเอียด
bpspecialedu57

Best Practice การศึกษาพิเศษ

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเจ้าภาพจัดงานคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็น Best Practice เพื่อให้ ผู้บริหารและครู ได้นำเสนอผลงาน โดยมีผู้บริหารและครูในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ ทั้ง ๔ เขต และ สพม. ๓๒ เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาพิเศษ และได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าแข่งขันระดับภาค ๔ ด้าน คือ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการเรียนร่วม ด้านสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนพิการเรียนร่วม ด้านกระบวนการบริหารจัดการเรียนร่วม และด้านการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนพิการเรียนร่วม และผลการประกวดระดับภาค ได้รับรางวัลชนะเลิศ ๒ ราย ได้แก่ นายปรีชา ละอองเอก ครูโรงเรียนบ้านกะหาด อ.บ้านด่าน ผลงาน การพัฒนาเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านสมาธิโดยใช้โปรแกรม Paint และ นางมณีรัตน์ เถื่อนแก้ว ครูโรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง อ.ลำปลายมาศ ผลงาน “ชุดเก่งคณิตชวนคิดการคูณ” ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศผลงาน และได้รับรางวัลที่ ๓ อีก ๒ ผลงาน คือ นายขจรพัฒน์ วิภาคสวัสดิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี อ.บ้านด่าน ผลงาน การจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนร่วม โดยใช้ T-STAR Model และ นายนพดล เถื่อนแก้ว ครูโรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล อ.ลำปลายมาศ ผลงาน การพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการเขียนสะกดคำ ชั้น ป.๖ โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ .....(ศากุน ศิริพานิช / พรนิชา บาร์เบอร์.. รายงาน)

รายละเอียด
schsupporthealth57

โครงการเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

เมื่อวันที่ ๑๘-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านโคกสนวน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน จัดโครงการ ค่ายคุณธรรมนำชีวิต โดยนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ที่วัดป่าไพบูลย์ ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ การเข้าค่ายอบรมครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณท่าน นายกสีทัด ดวงศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวนและทีมงาน มา ณ โอกาสนี้ (นายณัฎฐ์ชพงศธร ทวินันท์ ถ่ายภาพ นายสุริยา พวงมาลัย รายงาน)

รายละเอียด
handicraftmuang857

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๘

“งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๘” เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ นายประมวล บุญทีฆ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๘ ณ หอประชุมโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ เป็นการแข่งขันทักษะทางวิชาการของกลุ่มเมืองบุรีรัมย์ ๘ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าไปแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันจำนวน ๑๔ โรงเรียน โดยทำการแข่งขันสองสนามคือโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์และโรงเรียนบ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ)... (ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.บร.๑ -รายงาน)

รายละเอียด
buildingbigcaug57

พิธีลงนามสร้างอาคารเรียน “มูลนิธิ Big –C”

พิธีลงนามสร้างอาคารเรียน “มูลนิธิ Big –C” โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ “มูลนิธิ Big –C” นำโดยนางสาวสุพัตรา เย็นเกษม ผู้อำนวยการและเลขาธิการมูลนิธิบิ๊กซี นางสาวอริสรา สมใจ ผู้จักการ บมจ. Big –C ซุปเปอร์เซนเตอร์ สาขาบุรีรัมย์ และคณะ พร้อมด้วยนายเอกชัย กาญจนา นายประมวล บุญฑีฆ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ และนายหาญณรงค์ พันธ์พงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ) ได้มาร่วมพิธีลงนามสร้างอาคารเรียน “มูลนิธิ Big –C” ณ โรงเรียนบ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ) ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการดำเนินงานของมูลนิธิบิ๊กซี โดยในแต่ละปี โดย คัดเลือกโรงเรียน ที่ขาดแคลนอาคารเรียน เพื่อมอบให้ ทั้งนี้ตลอดเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา มูลนิธิได้ก่อสร้างอาคารเรียน ให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ไปทั่วทุกภาคของประเทศ และจะสร้างเพิ่มขึ้นทุกปี (หาญณรงค์ พันธ์พงษ์ รายงาน)

รายละเอียด
dhammakhoklsanuan57

ค่ายคุณธรรมนำชีวิต โรงเรียนบ้านโคกสนวน

เมื่อวันที่ ๑๘-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านโคกสนวน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน จัดโครงการ ค่ายคุณธรรมนำชีวิต โดยนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ที่วัดป่าไพบูลย์ ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ การเข้าค่ายอบรมครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณท่าน นายกสีทัด ดวงศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวนและทีมงาน มา ณ โอกาสนี้ (นายณัฎฐ์ชพงศธร ทวินันท์ ถ่ายภาพ นายสุริยา พวงมาลัย รายงาน)

รายละเอียด
eoffice571

ระบบงานสารบรรณกลางอิเล็กทรอนิกส์(e-Office)

เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ นายลวด แก้วไธสง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมระบบงานสารบรรณกลางอิเล็กทรอนิกส์(e-Office) ซึ่งกลุ่มอำนวยการร่วมกับกลุ่มนโยบายและแผน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดขึ้น เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานจากทุกกลุ่ม และผู้รับผิดชอบงานธุรการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ได้มีความรู้ความเข้าใจระบบงานสารบรรณกลางอิเล็กทรอนิกส์(e-Office) และสามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เพื่อความรวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานธุรการ โดยจัดแบ่งเป็น ๔ รุ่น รุ่นละ ๑ วัน ในวันที่ ๒๖ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๒-๓ กันยายน ๒๕๕๗ ....... (ศากุน ศิริพานิช.. รายงาน)

รายละเอียด
Text Size

รูปกิจกรรมล่าสุด

เว็บลิ้งค์

กระทรวงศึกษาธิการ obec
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
obec gateway โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย
ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ บริการผู้ประกอบวิชาชีพ
มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
logo_sahavicha งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63

หนังสือราชการ

สนทนาทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์

ย้ายสับเปลี่ยน

เว็บบล็อก

ชวนน้องท่องพุทธวจน

letspray56

ชวนน้องท่องพุทธวจน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑-๔ จัดโครงการปฏิบัติธรรมเจริญปัญญา พัฒนาจิต และโครงการชวนน้องท่องพุทธวจน โดยมีกิจกรรมการอบรมและให้ความรู้แนวทางปฏิบัติการท่องพุทธวจน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ผู้ปกครอง และครูอาจารย์ สนใจการนำพุทธวจน คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และได้มีการประกวดท่องพุทธวจน ขึ้น ณ สนามไอโมบายสเตเดี้ยม อ.เมืองบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยมีนักเรียนจากเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑-๔ เข้าร่วมประกวด ดังนี้ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๔๖ โรงเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ จำนวน ๑๑ โรงเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ จำนวน ๘๖ โรงเรียน และสพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ จำนวน ๑๑ โรงเรียน รวม ๑๕๔ โรงเรียน ซึ่งจะประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เพื่อให้โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนไปประกวดในระดับภาคต่อไป

รายละเอียด

แถบเครื่องมือของฉัน

เข้าระบบโดย Facebook

ภารกิจผอ.เขตฯ

calendar

watbowon

B_asean_MOE

24_1

b_brainMOE.gif

b_qlf

B_teachFund

bannerANI_LunchMOE

bantwitter01

DL-Elearning

e-learning

logo_web_Ani_new

stu_chanel

ict_KM

logo_sahavicha

โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย

มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา

คุรุสภา

ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ

บริการผู้ประกอบวิชาชีพ


สมาชิกออนไลน์

เรามี 6487 บุคคลทั่วไป และ 31 สมาชิก ออนไลน์

Site Login