carawanbigc59

โครงการบิ๊กซีสัญจรโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา

“โครงการบิ๊กซีสัญจรโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา” เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ นางสาวสุพรทิพย์ สมใจ ผู้จัดการห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบุรีรัมย์ และคณะได้มาจัดกิจกรรมในโครงการบิ๊กซีสัญจรที่โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา โดยมีนายราชวุฒิ วุฒิยาสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยาพร้อมด้วยคณะครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนให้การต้อนรับ กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมการปลูกต้นไม้ กิจกรรมการดำนา กิจกรรมการแจกสิ่งของจำนวน ๖๐ ชุด และแจกข้าวกล่องจำนวน ๕๐ กล่อง ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนับว่าเป็นการสร้างเครือให้ให้กับโรงเรียนในการที่จะช่วยพัฒนาโรงเรียนและประสานความร่วมมือในด้านต่างๆในโอกาสต่อป ..ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย ปสช.สพป.บร.๑ รายงาน

รายละเอียด
cooklovekid59

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมปฏิบัติการ “แม่ครัวอนามัย หัวใจรักเด็ก”

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมปฏิบัติการ “แม่ครัวอนามัย หัวใจรักเด็ก” การใช้โปรแกรม Thai School Lunch การจัดเมนูอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ครู ผู้ประกอบอาหาร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Thai School Lunch การจัดเมนูอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ให้กับครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล เพื่อช่วยกันเรียนรู้และจัดเมนูอาหารกลางวันในโรงเรียนอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาอย่างมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นครู ผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน แม่ครัวโรงเรียน หรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล ส่งเสริมให้มีความรู้ในเรื่องหลักสุขาภิบาลอาหารที่ดี แล้วลงมือทำงานร่วมกัน ช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในโรงเรียนประถมศึกษา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของเด็กและเยาวชนไทยมีสุขาภาพที่ดีเพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปอนาคต สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ได้มอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ดำเนินการจัดอบรมปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Thai School Lunch การจัดเมนูอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน ผู้ประกอบอาหารกลางวันในโรงเรียน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลได้ร่วมมือกันทำงานในเรื่องการจัดประกอบอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและถูกสุขลักษณะ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ๒๐๒ คน แม่ครัวโรงเรียน ๒๐๒ คน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลในเขตพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ บ้านด่าน ลำปลายมาศ และชำนิ ๕๘ คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินดอกผลกองทุนหมุนเวียนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน ๑๔๑,๔๐๐ บาท และวิทยากรบรรยาย นางวิไลพร คลีกร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จากสำนักงานสาธารณธสุขจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียด
infromation59

ศึกษาธิการภาค ๑๔ พัฒนางานประสิทธิภาพงานประชาสัมพันธ์กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ศึกษาธิการภาค ๑๔ โครงการประชาสัมพันธ์ การพัฒนาการศึกษาของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ - ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ เพื่อสร้างเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานทางการศึกษาและผู้สื่อข่าวในพื้นที่นครชัยบุรินทร์ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) และวางแนวทางการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานด้านการศึกษาในพื้นที่นครชัยบุรินทร์ไปสู่สาธารณชน เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมทางการศึกษาและเกิดความเชื่อมั่นในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งภารกิจเร่งด่วนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้นโยบาย ๑๒ ข้อ คือ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ คืนครูสู่ห้องเรียน ผลิตและพัฒนาครู การจัดการเรียนการสอน STEM Education ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ทวิภาคี/ทวิศึกษา อาชีวศึกษาเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง โครงการประชารัฐ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารในสถานศึกษา และการจัดทำข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัดเพื่อการจัดการวางแผนบริหารจัดการพัฒนา โดยผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ อาชีวศึกษา กศน. มหาวิทยาลัยเอกชน สพป. สพม. ซึ่งได้มอบให้แต่ละหน่วยงานจัดทำวีดีทัศน์ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ เว็บไซต์ www.youtube.com หรือโทรทัศน์ และจัดทำรูปเล่ม เพื่อสรุปรายงานไปยังกระทรวงศึกษาธิการและผู้บังคับบัญชาแต่ละสังกัดต่อไป

รายละเอียด
agrisalangpan59

ม.เกษตรศาสตร์จัดค่ายความรู้คู่ภูมิศาสตร์ที่โรงเรียนบ้านแสลงพัน

นายสัญญา บุณยพงศ์พิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสลงพัน อ.ลำปลายมาศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมาคณาจารย์และนิสิตภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เดินทางมาจัดค่ายความรู่คู่ภูมิศาสตร์ขึ้น ที่โรงเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมภาคสนามของนิสิตเพื่อถ่ายทอดความรู้ทางภูมิศาสตร์เบื้องต้นแก่ชุมชน และให้นิสิตได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ศึกษาสภาพในพื้นที่จริง และได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่โรงเรียนในชนบท โดยนำอุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้าและสิ่งของบริจาคมามอบให้นักเรียน ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในโรงเรียน และจัดฐานเรียนรู้ด้านภูมิศาสตร์ และภาษาอังกฤษแก่นักเรียน รวมทั้งร่วมกิจกรรมการทำนา ศึกษาวิถีชีวิตในชุมชน ซึ่งโครงการนี้ทำให้นักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้ ได้รับประสบการณ์ที่ดี และมีเจตคติที่ดีต่อการทำงานจิตอาสาเพื่อส่วนรวมในอนาคต....(ศากุน ศิริพานิช/สัญญา บุณยพงศ์พิกุล..รายงาน)

รายละเอียด
12auganbr59

โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายมานะ อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้นักเรียนทุกสายชั้นได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ...... (ประทีป หีบแก้ว …รายงาน)

รายละเอียด
sensiriasean59

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์จัดกิจกรรมวันอาเซียน

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ จัดกิจกรรมวันอาเซียน ส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมแก่นักเรียน...... เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 นายชาญชัย ไชยพิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมวันอาเซียนขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งในประชาคมเซียน และให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ของประเทศสมาชิกในสมาคมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ โดยมีกิจกรรมการการแสดงบนเวที และการเข้าฐานเรียนรู้ 5 ฐาน ได้แก่ แข่งขันตอบปัญหาอาเซียน การประกวดร้องเพลงอาเซียน การเรียนรู้ภาษาอาเซียน การวาดภาพระบายสี และการเล่านิทานอาเซียน ....(ศากุน ศิริพานิช /แวววลี สิริวรจรรยาดี...รายงาน)

รายละเอียด
projectregeon59

การนำเสนอโครงงานคุณธรรม เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาค

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดนิทรรศการ การนำเสนอโครงงานคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อคัดเลือกตัวแทนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ไปแข่งขันในระดับภาค เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดนิทรรศการ การนำเสนอโครงงานคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ไปแข่งขันในระดับภาค ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ ๒๙ ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนในสังกัดให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ ๒๙ ประการ มีกิจกรรมที่ดำเนินการ ๒ กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนที่รับผิดชอบโรงเรียนวิถีพุทธและการส่งเสริมการจัดทำโครงงานคุณธรรมสำหรับนักเรียน กิจกรรมที่สองเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอโครงงานคุณธรรมของนักเรียน การจัดนิทรรศการนำเสนอโครงงานคุณธรรมโรงเรียนวิถีพุทธในครั้งนี้ เป็นโครงงานคุณธรรมที่ผ่านการคัดเลือกแต่ละกลุ่มโรงเรียนๆ ละ ๒ โครงงาน แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา ๑ โครงงาน และระดับมัธยมศึกษา ๑ โครงงาน โดยมีโครงงานคุณธรรมที่ร่วมการคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา ๑๘ โครงงาน ระดับประถมศึกษา ๑๐ โครงงาน และระดับมัธยมศึกษา ๘ โครงงาน

รายละเอียด
thaidaydonyai59

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่จัดกิจกรรมวันภาษาไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนใหญ่ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เริ่มจัดกิจกรรมเวลา 13.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมีนายกมลศิลป์ มีตุวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ซึ่งในงานดังกล่าวมีการจัดแสดงนิทรรศการ มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน การแสดงบทบาทตัวละครจากนางในวรรณคดีของไทย ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีผู้ปกครองนักเรียนให้ความสนใจและเข้าร่วมชมด้วย หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมในช่วงเวลา 16.00 น. ทางโรงเรียนจึงได้ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ผู้ปกครองได้ไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม 2559 ที่จะถึงด้วย นัยนา ประวรรณรัมย์ ถ่ายภาพ/วทัญญู กั่วพานิช รายงาน

รายละเอียด
childhoodstandard59

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัย

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครูผู้สอนระดับปฐมวัยในสังกัด ๓๐๐ คน เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัย สำหรับครูผู้สอนในระดับปฐมวัย ๓๐๐ คน เพื่อให้ครูระดับปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย พร้อมสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับไปยัง พ่อ-แม่ ผู้ปกครองโดยเห็นความสำคัญในการติดตามเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ให้มีพัฒนาการเป็นไปตามวัยอย่างถูกต้อง เหมาะสม ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้และกระบวนทัศน์ให้ครูที่รับผิดชอบการศึกษาระดับปฐมวัย มีการกำหนดหลักการคุณภาพขอบข่ายของการจัดการเรียนรู้ และกลไกการกำกับดูแลส่งเสริมอย่างใกล้ชิด มีการส่งเสริมสนับสนุนบทบาทสถาบันครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยทุกคน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัยขึ้น โดยในส่วนของ พ่อ-แม่ ผู้ปกครอง ได้มอบให้โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบประจำอำเภอเป็นผู้ดำเนินการ วิทยากรบรรยาย ได้แก่ พญ.กาญจนา กาญจนรุจวิวัฒน์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ นายปัญญา ยางนอก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวธัญญ์รวี พงศธรภูริวัฒน์ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

รายละเอียด
writing59

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เปิดค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการเขียน

สพป.บุรีรัมย์ เ ขต ๑ เปิดค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเรย์ โฮเทล จังหวัดบุรีรัมย์ นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการเขียนให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยประยุกต์ใช้โปรแกรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ช่วยด้านการเขียนมาเป็นเครื่องมือเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน พัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยด้านการเขียน เป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาทักษะด้านการเขียนให้กับนักเรียน เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน การสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ การเรียนรู้ของมนุษย์ต้องอาศัยทักษะทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ซึ่งทักษะดังกล่าวเป็นทักษะที่มีความสำคัญ โดยทั่วไปเด็กจะเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆ ในการนำมาใช้เพื่อแสวงหาความรู้ แต่ยังมีเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความยากลำบาก หรือมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ได้แก่ การอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ การเขียนเป็นทักษะหนึ่งที่นำมาใช้ในการสื่อสาร และเป็นทักษะที่มีความจำเป็นเช่นเดียวกับทักษะอื่นๆ เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ บางคนจะมีข้อจำกัดหรือมีความยากลำบากในการเขียน เด็กบางคนเขียนไม่ได้ บางคนเขียนได้แต่เขียนไม่ถูกต้อง ซึ่งการช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้มีหลายวิธี การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นวิธีการหนึ่งที่นิยมนำมาใช้ในปัจจุบัน เด็กส่วนใหญ่ในยุคนี้สามารถเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งเทคโนโลยียังเป็นสิ่งที่สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ที่ดีอีกด้วย ดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยพัฒนาการเขียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จึงมีความจำเป็นและมีความสำคัญอย่างมาก โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ร่วมกับภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดทำโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกขึ้น

รายละเอียด
Text Size

รูปกิจกรรมล่าสุด

เว็บลิ้งค์

กระทรวงศึกษาธิการ obec
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
obec gateway amss
ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ บริการผู้ประกอบวิชาชีพ
มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
logo_sahavicha งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63

หนังสือราชการ

สนทนาทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์

ย้ายสับเปลี่ยน

เว็บบล็อก

ชวนน้องท่องพุทธวจน

letspray56

ชวนน้องท่องพุทธวจน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑-๔ จัดโครงการปฏิบัติธรรมเจริญปัญญา พัฒนาจิต และโครงการชวนน้องท่องพุทธวจน โดยมีกิจกรรมการอบรมและให้ความรู้แนวทางปฏิบัติการท่องพุทธวจน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ผู้ปกครอง และครูอาจารย์ สนใจการนำพุทธวจน คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และได้มีการประกวดท่องพุทธวจน ขึ้น ณ สนามไอโมบายสเตเดี้ยม อ.เมืองบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยมีนักเรียนจากเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑-๔ เข้าร่วมประกวด ดังนี้ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๔๖ โรงเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ จำนวน ๑๑ โรงเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ จำนวน ๘๖ โรงเรียน และสพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ จำนวน ๑๑ โรงเรียน รวม ๑๕๔ โรงเรียน ซึ่งจะประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เพื่อให้โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนไปประกวดในระดับภาคต่อไป

รายละเอียด

แถบเครื่องมือของฉัน

เข้าระบบโดย Facebook

amss

watbowon

B_asean_MOE

24_1

b_brainMOE.gif

b_qlf

B_teachFund

bannerANI_LunchMOE

bantwitter01

DL-Elearning

e-learning

logo_web_Ani_new

stu_chanel

ict_KM

logo_sahavicha

โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย

มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา

คุรุสภา

ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ

บริการผู้ประกอบวิชาชีพ


สมาชิกออนไลน์

เรามี 7011 บุคคลทั่วไป และ 12 สมาชิก ออนไลน์

Site Login