Text Size

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

ชื่องานวิจัย ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

ผู้วิจัย นายณรงค์ แผ้วพลสง ผอ.สพท.บร.1, นายเอกชัย? กาญจนา รองผอ.สพท.บร.1 และคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน

ปีที่พิมพ์ 2552


1. บทนำ

??????????????? ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 49 บัญญัติว่า บุคคลย่อมมีสิทธิ์เสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ประกอบกับคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีได้กำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชน และให้ทุกคนได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ได้สนองนโยบายครั้งนี้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสร้างความเข้าใจกับผู้บริหาร/ผู้ปกครอง/ส่วนราชการและภาคประชาชนให้ทราบ มีการกำกับติดตามและรายงานอย่างต่อเนื่อง มีการจ่ายเงินให้ผู้ปกครองเพื่อนำไปซื้อชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน โรงเรียนจัดหาหนังสือเรียนและจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ปีการศึกษา 2552

?

2. วัตถุประสงค์

??????????????? 2.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อนโยบาย เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

??????????????? 2.2 เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ จำแนกตามอาชีพ ระดับการศึกษาและรายได้

?

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

??????????????? ผู้ปกครองนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โดยทำการสุ่มประชากรแบบหลายขั้นตอน (Multistage Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตาราง R.V.Krejcie และ D.W.Morgan จำนวน 1,044 คน

4. เครื่องมือวิจัย

??????????????? เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามรายการ (Checklist) ส่วนการวัดความพึงพอใจเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิและมีค่าความเที่ยง .893

5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย

??????????????? ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย?ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบความพอใจด้วย F-test

?6. การแปลผล

??????????????? จัดระดับ 5 ระดับ คือ พึงพอใจมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยนำค่าเฉลี่ย เทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

??????????????????????????????? 4.51 - 5.00 ?????????? หมายความว่า??????? พึงพอใจมากที่สุด

??????????????? ??????????????? 3.51 - 4.50 ?????????? หมายความว่า??????? พึงพอใจมาก

??????????????? ??????????????? 2.51 - 3.50??????????? หมายความว่า??????? พึงพอใจปานกลาง

??????????????????????????????? 1.51 - 2.50??????????? หมายความว่า??????? พึงพอใจน้อยที่สุด

?

7. ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้

??????????? ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 67.60 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.20 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ต่ำกว่ามัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 60.80 อาชีพส่วนใหญ่เป็นชาวนา/เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 50.60 รายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่ต่ำกว่า 5,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 68.60 และบุตรหลานส่วนใหญ่เรียนในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 55.50

??????????????? ความพึงพอใจด้านการให้บริการของโรงเรียน มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจมากเรียงตามลำดับดังนี้? 1) การให้ความรู้นโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ มีความพึงพอใจในระดับมาก? 2) การจัดประชุมผู้ปกครองชี้แจงนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ มีความพึงพอใจในระดับมาก?การประชาสัมพันธ์ให้ทราบ มีความพึงพอใจในระดับมาก และ 4) การดูแลและเอาใจใส่กระตือรือร้น มีความพึงพอใจในระดับมาก

??????????????? สำหรับขั้นตอนการดำเนินงานโดยภาพรวม มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจมากเรียงตามลำดับดังนี้ 1) การจัดมอบเงินให้ซื้อเครื่องแบบนักเรียน/อุปกรณ์การเรียนมีระบบการจัดการที่ดีพึงพอใจในระดับมาก? 2)ขั้นตอนในการรับเงินตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพมีความพึงพอใจระดับมาก? ?3) ระบบการจัดหนังสือเรียนให้กับนักเรียนมีความเหมาะสม มีความพึงพอใจระดับมาก?? 4) เอกสารชี้แจงและแนะนำข้อมูลในการซื้อชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียนมีความเหมาะสมมีความพึงพอใจระดับมาก?? 5) ระยะเวลาในการประชุมชี้แจงผู้ปกครองมีความเหมาะสม มีความพึงพอใจระดับมาก? 6) ปัญหาในการนำใบเสร็จ/บิลเงินสด/ใบสำคัญรับเงินจัดส่งโรงเรียน มีปัญหาในระดับปานกลาง

??????????????? โดยภาพรวมผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ พึงพอใจระดับมาก? กล่าวคือ พึงพอใจในระดับมากที่สุด ร้อยละ 40.20 พึงพอใจระดับมากร้อยละ 40.50 พึงพอใจระดับปานกลางร้อยละ 17.30 พึงพอใจระดับน้อยร้อยละ 1.20 และพึงพอใจระดับน้อยที่สุดร้อยละ 0.80 เมื่อเปรียบเทียบอาชีพผู้ปกครอง ระดับการศึกษาและรายได้ มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

จุดเด่น สิ่งที่ควรปรับปรุงและข้อเสนอแนะในการดำเนินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

??????????????? วิเคราะห์จากแบบสอบถามปลายเปิด จำนวน 540 ฉบับ พบว่า

??????????????? จุดเด่นและข้อดีของนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

??????????????? 1.ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

??????????????? 2. การดำเนินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ มีความสะดวก รวดเร็วและมีความเหมาะสม

??????????? สิ่งที่ควรปรับปรุงของนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

??????????? 1. ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในการจัดซื้อชุดนักเรียนและชุดพละศึกษา

??????????????? 2. ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด/ใบสำคัญรับเงิน ควรปรับระบบการบริหารจัดการให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น

??????????????? ข้อเสนอแนะในการดำเนินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

??????????? - ควรดำเนินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ อย่างต่อเนื่องและขยายไปจนถึงระดับปริญญาตรี


?คลิกที่นี่เพื่อ Download แผ่นพับสรุปงานวิจัย"ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ"

Site Login