introeva59

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการประเมินคุณภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประธานกลุ่มโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานวิชาการกลุ่มโรงเรียน สำหรับการประเมินคุณภาพผู้เรียนได้กำหนดปฏิทินการดำเนินงานไว้ ดังนี้คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ สอบในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สอบในวันที่ ๒๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายวิชาที่ สทศ. ไม่ได้จัดสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สอบในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ สอบในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ และการประเมินคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ข้อสอบกลาง สอบในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙

รายละเอียด
youthmodel59

เยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ ระดับจังหวัด

ด.ญ.นัชญาภรณ์ ธิยะ เกิดวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๖ ปัจจุบันอายุ ๑๑ ปี กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีสัมมาคารวะ กตัญญูต่อบิดา - มารดา ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณ ด.ญ.นัชญาภรณ์ ธิยะ ยึดหลักค่านิยม ๑๒ ประการ ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ได้แก่ ความรักที่มีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยการยึดถือปฏิบัติ เป็นประจำทุกวัน การเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ ร่วมกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อน การช่วยเหลือกัน การทำงานเป็นทีม สร้างความสามัคคี เป็นหมู่คณะ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ด้วยการปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา สวดมนต์ ไหว้พระ เข้าวัด ฟังธรรม เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ กตัญญูต่อ บิดา-มารดา และผู้มีพระคุณ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย มีจิตอาสา ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนด้วยความเสียสละ อดทน ทุ่มเท ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนนักเรียน ในโรงเรียนบ้านหนองมะเขือ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ด.ญ.นัชญาภรณ์ ธิยะ ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนต้นแบบแบบเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ระดับจังหวัด ได้รับเข็มและใบประกาศเกียรติคุณ จากนายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และเป็นนักเรียนพระราชทานระดับจังหวัด ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งอยู่ระหว่างการประเมินในระดับกลุ่มจังหวัดที่ ๑๑

รายละเอียด
ormsub59

กิจกรรมส่งเสริมการออมทรัพย์

เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านยาง “คุรุราษฎร์รังสรรค์” ได้มอบรางวัลให้กับนักเรียน จำนวน ๙๑ คน ที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมส่งเสริมการออมทรัพย์ โดยโรงเรียนบ้านยาง “คุรุราษฎร์รังสรรค์” ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดทำโครงการออมทรัพย์ให้กับนักเรียน โดยให้นักเรียนนำเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารออมสินเป็นรายบุคคล ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มียอดเงินฝาก จำนวน ๒๘๖,๘๙๓ บาท มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการอออมทรัพย์ จำนวน ๓๕๐ คน ซึ่งในแต่ละปีการศึกษาจะมีการมอบรางวัลให้กับนักเรียน ๓ ครั้ง ตามเทศกาล โดยมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่มียอดเงินฝากตามกำหนดการ ดังนี้ เดือนตุลาคม ยอดฝาก ๒๐๐ บาท เดือนมกราคม ยอดฝาก ๕๐ บาท และเดือนเมษายน ยอดฝาก ๕๐ บาท

รายละเอียด
vichakarnskill65

มอบรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๕

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนในสังกัดที่ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๙ กิจกรรม และได้รับรางวัล ดังนี้ เหรียญทอง รองชนะเลิศ ดับดับ ๑ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.๔-ป.๖ โรงเรียนบ้านสระคูณ “สิริทัศน์ประชาสรรค์” / เหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ ๒ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.๑- ม.๓ โรงเรียนบ้านหนองแวง / เหรียญทอง ลำดับที่ ๔ การแข่งขันประติมากรรม ป.๔-ป.๖ โรงเรียนบ้านเมืองแฝก / เหรียญทอง ลำดับที่ ๑๐ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.๑-ม.๓ โรงเรียนอนุบาลชำนิ / เหรียญเงิน การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.๑-ป.๓ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ / เหรียญเงิน การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.๑-ม.๓ โรงเรียนบ้านตลาดชัย / เหรียญทองแดง การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.๑-ป.๖ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ / เหรียญทองแดง การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.๑-ม.๓ โรงเรียนบ้านตลาดชัย และเหรียญทองแดง การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.๑–ป.๖ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ .... (ศากุน ศิริพานิช…รายงาน)

รายละเอียด
acheiveenglp459

ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อยกผลสัมฤทธิ์กลุ่มลำปลายมาศ ๔

“ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อยกผลสัมฤทธิ์กลุ่มลำปลายมาศ ๔” เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ นายสมชาย สุเรรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านห้วยศาลา ประธานกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ เป็นประธานเปิดโครงการ “ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔” ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง โดยมีนายกิตติชัย ตุพิมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของจัดการโครงการครั้งนี้ ก็เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น ที่จะเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา และเพื่อยกระดับคุณภาพการพัฒนาผู้เรียนในกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในกลุ่มลำปลายมาศ ๔ จำนวน ๑๓๐ คนเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ...สุจิตรา ชัยอภิสิทธิ์ ภาพ /ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย ปสช.สพป.บร.๑ รายงาน

รายละเอียด
scoutlp459

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔

“ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔” เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ –เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ โดยมีลูกเสือ-เนตรนารีจากโรงเรียนในกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมผจญภัย กิจกรรมเรียนรู้ตามฐานต่างๆ และกิจกรรมรอบกองไฟ กิจกรรมการเข้าค่ายในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและบุคลากรในกลุ่มโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆพร้อมด้วยผู้ปกครองจากทุกๆโรงเรียนเป็นอย่างดี ทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ด้วยความเรียบร้อย.../สุจิตรา ชัยอภิสิทธิ์ ภาพ /ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย ปสช.สพป.บร.๑ รายงาน

รายละเอียด
patairinopenhouse59

โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ จัดกิจกรรม Open House

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ได้จัดกิจกรรม เปิดบ้าน Open House เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนและผู้ปกครองนักเรียน นำเสนอผลงานและกิจกรรมการเรียนรู็ของนักเรียนตลอดปีการศึกษา 2558 โดยมีนายสมจิตร ทองเชิด กำนันตำบลผไทรินทร์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน เป็นประธานเปิดงานและได้เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆที่คณะครู นักเรียน จัดขึ้น กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก (กนกพงศ์ สีนาม.... รายงาน)

รายละเอียด
sawangburapacamp59

ค่ายอาสาพัฒนาที่โรงเรียนวัดสว่างบูรพา

เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ นักศึกษาชมรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน ๑๖๐ คน ได้จัดกิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนและชุมชนในเขตบริการที่โรงเรียนวัดสว่างบูรพา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ โดยมีกิจกรรมพัฒนาบริเวณโรงเรียน อาคารเรียนและห้องเรียน เช่น ทาสีอาคารห้องสมุด เวทีห้องประชุม ฐานพระพุทธรูป ฐานเสาธง และกิจกรรมทางวิชาการ ได้แก่ การจัดป้ายนิเทศ จัดทำชั้นวางอเนกประสงค์ประจำห้องเรียน แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมักการคัดแยกขยะ นอกจากนี้ยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาและมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน ๑๗ ทุน ทุนละ ๕๐๐ บาท โดยมีนายฉัตรปกรณ์ ประชาธรรมานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูต้อนรับ พร้อมรับมอบสิ่งของต่างๆ ...(กฤษณา หอกคำ…รายงาน)

รายละเอียด
bumakhampomstudytour59

โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม นำนักเรียนทัศนศึกษาสถานที่สำคัญ

เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม นำนักเรียนทัศนศึกษาสถานที่สำคัญๆ ในกรุงเทพมหานคร นำโดย นายธนภัทร สิริวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๑๑๘ คน ครู จำนวน ๑๖ คน ร่วมทัศนศึกษาตามโครงการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระที่นั่งวิมานเมฆ และองค์การพิพิธ์ภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยกิจกรรมครั้งนี้ นักเรียนได้ประสบการณ์จากการเรียนรู้ โดยการศึกษาจากสถานที่จริงซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงและเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข

รายละเอียด
goodgovernance58

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรม เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ นายสมพร นาคพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก สพป.ลำปาง เขต ๑ ประธานคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และคณะ ได้เดินทางมาประชุมติดตามการดำเนินงานของ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ซึ่งเป็นข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ หลังจากที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตทั่วประเทศได้ลงนามรับทราบแนวนโยบายการดำเนินงานมาเมื่อต้นปี ๒๕๕๘ แล้ว ทั้งนี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐให้มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น และให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง โดยเน้นการมีส่วนร่วมรับรู้และตรวจสอบได้จากทุกภาคส่วน การประเมินครั้งนี้เป็นการประเมินครั้งแรก ใช้รูปแบบการตอบแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยประเมินทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานจะต้องรับการประเมินต่อเนื่องระยะเวลา ๕ ปี ศากุน ศิริพานิช… รายงาน

รายละเอียด
Text Size

รูปกิจกรรมล่าสุด

เว็บลิ้งค์

กระทรวงศึกษาธิการ obec
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
obec gateway โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย
ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ บริการผู้ประกอบวิชาชีพ
มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
logo_sahavicha งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63

หนังสือราชการ

สนทนาทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์

ย้ายสับเปลี่ยน

เว็บบล็อก

โครงงานYCดีเยี่ยมระดับประเทศ

web

สุดยอดเด็กไทยก้าวไกลสู่สากล โครงงาน YC ดีเยี่ยมระดับประเทศ

นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC: Youth Counselor) โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ได้รับโล่รางวัลดีเยี่ยม ระดับประเทศ จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ?เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง? ค่าย ๙ การอบรมพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับประเทศ : สุดยอดผู้นำ ?เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง? ปีการศึกษา 2552 ชื่อโครงงาน ?ที่ปรึกษารุ่นเยาว์ เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจ? ชื่อกลุ่มเยาวชน ?YC.BP เราคือเพื่อนใจ? ระหว่าง วันที่ 16 -21 เมษายน 2553 ณ วีเทรนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์ จำกัด ดอนเมือง กรุงเทพฯ ซึ่งนักเรียนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดประสบการณ์โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เทคนิคการผลิตสื่อคุณธรรมอย่างมีคุณภาพ และเผยแพร่โครงงานฯ ในงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ปี 2552 ระหว่างวันที่ 18 ? 20 เมษายน 2553 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

รายละเอียด

แถบเครื่องมือของฉัน

เข้าระบบโดย Facebook

watbowon

B_asean_MOE

24_1

b_brainMOE.gif

b_qlf

B_teachFund

bannerANI_LunchMOE

bantwitter01

DL-Elearning

e-learning

logo_web_Ani_new

stu_chanel

ict_KM

logo_sahavicha

โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย

มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา

คุรุสภา

ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ

บริการผู้ประกอบวิชาชีพ


สมาชิกออนไลน์

เรามี 39562 บุคคลทั่วไป และ 13 สมาชิก ออนไลน์

Site Login