childhoodnetwork59

เครือข่ายศูนย์ปฐมวัย โรงเรียนสังกัดอำเภอลำปลายมาศ “เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย”

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ “เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย” เป็นโครงการพัฒนาให้ พ่อ-แม่ ผู้ปกครอง มีความรู้ ความเข้าใจในการอบรมเลี้ยงดู ช่วยเหลือดูแลเด็กเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งอยู่ที่บ้านและโรงเรียน มีสภาพครอบครัวที่อบอุ่น สิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสม ปลูกฝังความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม พ่อ-แม่ ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วม ในกระบวนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย สามารถอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยในปกครองได้ในรูปแบบที่เหมาะสม และถูกต้องตามหลักวิชาการ มีความตระหนักในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นการวางรากฐานให้เด็กมีความพร้อม ในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น การพัฒนาเด็กปฐมวัย ในช่วงอายุ ๔ - ๕ ปีแรกของชีวิตนั้น เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง ครูมีบทบาทเป็นผู้ประสานงานร่วมกับผู้ปกครอง ให้เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็ก และกระตุ้นให้มีการร่วมมือร่วมใจกันในการสนับสนุนและพัฒนาเด็กไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งจุดมุ่งหมายของการศึกษาในวัยนี้ ระบุไว้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๔๖ ว่า “เป็นการพัฒนาเด็กบนพื้นฐาน การอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก ภายใต้บริบทสังคม วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคน ซึ่งจะเป็นการทำงานในลักษณะของการร่วมมือกันรับผิดชอบ หรือถือเป็นหุ้นส่วนที่จะต้องช่วยพัฒนาเด็กให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน” ผู้ปกครอง คือ ครูคนแรกๆ ของเด็กและเด็กๆ ก็ได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างจากที่บ้าน ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ที่เมื่อเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาแล้ว การเรียนรู้จะต้องเชื่อมต่อและเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษาและครอบครัว เพื่อให้การเรียนรู้ของเด็กต่อเนื่องและทำให้การเรียนรู้มีความหมายต่อเด็ก เพราะสามารถเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงที่บ้านได้ด้วยบทบาทของผู้ปกครอง เครือข่ายศูนย์ปฐมวัย โรงเรียนสังกัดอำเภอลำปลายมาศ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักเห็นความสำคัญในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย จึงได้ทำโครงการนี้ขึ้นมา โดยมี พ่อ-แม่ ผู้ปกครองนักเรียนในชั้นอนุบาลโรงเรียนสังกัดอำเภอลำปลายมาศเข้าอบรม จำนวน ๒๙๖ คน คณะวิทยากรจากโรงเรียนในเครือข่ายศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ จำนวน ๒๘ คน

รายละเอียด
drugmou59

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ , ๓ , ๔ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมปริ๊นเซส โรงแรม เดอศิตา ปริ๊นเซส จังหวัดบุรีรัมย์ นายลวด แก้วไธสง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ในนามผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการประชุมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและการประกาศนโยบายสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่ง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ , ๓ , ๔ ได้พร้อมกันกำหนด ให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) และประกาศนโยบายสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อให้การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในถานศึกษามีความชัดเจน สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการ การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถขับเคลื่อนกระบวนการในการเฝ้าระวัง แก้ไข การค้นหา คัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้ครอบคลุม ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน และยังสามารถดำเนินการติดตาม ส่งเสริม สนับสนุน ในการบำบัดรักษา ช่วยเหลือทั้งบุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนงบประมาณที่มีอยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและชัดเจนยิ่งขึ้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ , ๓ , ๔ ตระหนักเห็นความสำคัญนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้มอบนโยบายการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา พร้อมทั้งได้ประกาศนโยบายสถานศึกษา สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยมอบนโยบายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดเป็นรูปธรรม ซึ่งได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถและเชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จากกระทรวงศึกษาธิการ คือ นายชัยชาญ ช่วยโพธิ์กลาง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้แก่ ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ และสำนักงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียด
peercenter59

ศูนย์ PEER Center โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ บ้านสนวนรีสอร์ท อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรม สัมมนาปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนสร้างความเข้มแข็งสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเตรียมตัวกับการเข้าสู่อาเซียน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนให้สูงขึ้น โดยมีครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาสในเครือข่าย PEER Center สังกัดอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จำนวน ๕๐ คน เข้ารับการอบรม ซึ่งได้รับความรู้ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ โดยการนำความรู้ เทคนิคที่ได้รับไปพัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นต่อไป

รายละเอียด
helpstudent59

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายลวด แก้วไธสง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดได้ตระหนักและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียนเป็นผู้สมบูรณ์ทุกด้าน ส่งเสริมศักยภาพ ให้ครูได้พัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง สามารถร่วมการประกวดและรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักและเห็นความสำคัญนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่กำหนดให้ปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ “ปีแห่งการรักและเห็นคุณค่า ในตนเองและผู้อื่น” จึงแสวงหาแนวทางสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร ภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหาของเด็กและเยาวชนอย่างรอบด้าน โดยมุ่งเน้นการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีระบบการคัดกรอง รวมทั้งนำข้อมูลมาใช้เพื่อการพัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียนอย่างจริงจัง บังเกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการป้องกันและการแก้ไขปัญหาแก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการดำรงชีวิตและรอดพ้นจากวิกฤตทั้งปวง โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สพม.เขต ๓๒ คือ นายถิร บุญศักดาพร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางอรทิพย์ โชติกเสถียร รอง ผอ.รร.กนกศิลป์พิทยาคม

รายละเอียด
khaopansatraikham59

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา ตำบลหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยกิจกรรมที่จัดมีดังนี้ การถวายเทียนพรรษา , ถวายผ้าอาบน้ำฝน , เวียนเทียน ณ วัดบ้านโนนแดง ตำบลหนองกะทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าอาวาสวัด ได้เทศนาธรรมและเล่าประวัติความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา หลังจากนั้นนักเรียนได้สมาทานศีล รับศีลก่อนจะถวายเทียนจำพรรษา วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อรณรงค์ให้นักเรียน ได้ตระหนักถึงความสําคัญของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ส่งเสริมให้นักเรียน และพุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม ทําบุญตักบาตร เวียนเทียน จรรโลงสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรมอย่างยั่งยืน โดยใช้หลักธรรมทางศาสนา เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษาให้คงอยู่ตลอดไป

รายละเอียด
ggovsch59

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส “โรงเรียนสุจริต”

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นางสาวมนัสปอง ศรีทอง และคณะกรรมการนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ออกประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๒๑ โรงเรียน ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตามนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ปัญหาการคอรัปชั่น ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ โดยจะต้องมีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ประการสำคัญจะต้องพัฒนาประชาชน และเยาวชนของชาติให้มีความซื่อสัตย์ ปลูกฝังค่านิยมการไม่ทุจริตให้กับเด็กนักเรียนให้มีจิตสำนึกของการมีคุณธรรม ความถูกต้อง ไม่มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตัว เชื่อว่าจะช่วยทำให้อนาคตของชาติปัญหาคอรัปชั่นลดน้อยลง ครูจึงมีบทบาทและเป็นกำลังสำคัญในการปลูกฝังเด็กและเยาวชนโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ให้รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติ บนพื้นฐานของความถูกต้อง และเป็นธรรม เน้นการฝึกปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดเป็นนิสัยที่ยั่งยืน พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักและเห็นความสำคัญนโยบายของรัฐบาล จึงได้ดำเนินโครงการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองและสามารถนำสู่การปฏิบัติในบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้องและมีความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนสุจริตได้รับการนิเทศให้ดำเนินการตามแนวทางของโรงเรียนสุจริตให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างทั่วถึง

รายละเอียด
beat59

Best Practices 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ที่หอประชุมโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ นายลวด แก้วไธสง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการคัดเลือกผลงาน Best Practices 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ ของโรงเรียนดีประจำตำบล ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีโรงเรียนในโครงการร่วมนำเสนอผลงาน จำนวน 21 โรงเรียน นอกจากนี้ได้จัดให้มีการแสดงบนเวทีของนักเรียนโรงเรียนจากกลุ่มโรงเรียนต่างๆ ตลอดทั้งวัน รวมทั้งมีโรงเรียนในสังกัดที่สนใจนำนักเรียนมาชมกิจกรรมเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมส่งเสริมงานอาชีพเพื่อการมีรายได้และมีงานทำให้แก่นักเรียนเป็นจำนวนมาก....สำหรับผลการคัดเลือก ผลงาน Best Practices 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาในครั้งนี้ มีผลงานโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก เป็นผลงานดีเด่นลำดับที่ 1- 3 ดังนี้ ผลงาน”หน่อสร้างฝัน” โรงเรียนวัดบ้านปราสาท ผลงาน “นำพริกโรงเรียน” โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร และ ผลงาน “ปุ่ยมูลไส้เดือน” โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก .... (ศากุน ศิริพานิช … รายงาน)

รายละเอียด
prem591

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประกวดโครงงานนักเรียนระดับจังหวัด (ในระดับประถมศึกษา) มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดการประกวดโครงงานนักเรียนระดับจังหวัด (ในระดับประถมศึกษา) ของ มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประกวดระดับภาค เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดประกวดโครงงานนักเรียนระดับจังหวัด (ในระดับประถมศึกษา) ของ มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมประกวดในระดับภาค ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีโครงงานที่ร่วมการคัดเลือก ๕ กลุ่มสาระ ดังนี้ โครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านสมสนุก สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ โรงเรียนเทศบาล ๒ “อิสาณธีรวิทยาคาร” สถจ.บุรีรัมย์ โครงงานคณิตศาสตร์ จำนวน ๔ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน วัดบ้านหนองกะทิง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ โรงเรียนอนุบาล สตึก (ประชาอนุสรณ์) สพป.บุรีรัมย์ ๔ โรงเรียนเทศบาล ๓ สถจ.บุรีรัมย์ โครงงานภาษาไทย ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๒ “อิสาณธีรวิทยาคาร” สถจ.บุรีรัมย์ โครงงานภาษาอังกฤษ จำนวน ๓ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โรงเรียนบ้านหัวฝาย สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” สจถ.บุรีรัมย์ และ โครงงานประวัติศาสตร์ จำนวน ๒ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” สจถ.บุรีรัมย์

รายละเอียด
spiritofasean59

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูแนะแนว เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตามมติคณะรัฐมนตรี

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูแนะแนว เรื่อง “การแนะแนวเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน” ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูแนะแนว เรื่อง “การแนะแนวเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน” ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ครูแนะแนวมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการแนะแนว และเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานตามมติคณะรัฐมนตรี ส่งเสริมสนับสนุนการใช้สื่อ เครื่องมือทางการแนะแนวเพื่อการรู้จักตนเองและวัดแววความสนใจในอาชีพ สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการแนะแนวการศึกษาอาชีพ และการดำรงชีวิต โดยมีครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนวเข้ารับการอบรม จำนวน ๑๔๐ คน และคณะวิทยากร ประกอบด้วย นายปัญญา ยางนอก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นายไพบูลย์ มูลดี ศึกษานิเทศก์ฯ นางจวงจันทน์ อาจจุฬา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนัก และเห็นความสำคัญของกระบวนการศึกษาต่อสายอาชีพ ความสำคัญของงานแนะแนวในสถานศึกษา จึงได้ร่วมกับโรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) ศูนย์แนะแนว สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูแนะแนว เรื่อง “การแนะแนวเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน” ตามมติคณะรัฐมนตรี ขึ้น

รายละเอียดบันทึก
spiritofasean591

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน (Spirit of ASEAN)

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน (Spirit of ASEAN) ๒๐๒ โรง เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน (Spirit of ASEAN) เพื่อให้ ผู้เข้าประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน สนองต่อนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมโลก กิจกรรมหลักจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) (โครงการสร้างความเข้มแข็งในการเตรียมคนสู่ประชาคมอาเซียน) ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นอาเซียน และจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้ครอบคลุม ๓ เสาหลัก คือ ประชาคมอาเซียนด้านการเมืองและความมั่นคง (ASEAN Political Security Community) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community) รวมทั้งการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการด้านภัยพิบัติ พำเพื่อเตรียมคนสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ นั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน (Spirit of ASEAN) เพื่อให้ครูที่รับผิดชอบงานวิชาการทุกคนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ นำไปจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมเอเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีครูที่รับผิดชอบงานวิชาการจากโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุมจำนวน ๒๐๒ คน วิทยากรบรรยาย ประกอบด้วย นายสุทัศน์ สังคะพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต ๒ นายปัญญา ยางนอก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

รายละเอียด
Text Size

รูปกิจกรรมล่าสุด

เว็บลิ้งค์

กระทรวงศึกษาธิการ obec
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
obec gateway amss
ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ บริการผู้ประกอบวิชาชีพ
มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
logo_sahavicha งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63

หนังสือราชการ

สนทนาทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์

ย้ายสับเปลี่ยน

เว็บบล็อก

โครงงานYCดีเยี่ยมระดับประเทศ

web

สุดยอดเด็กไทยก้าวไกลสู่สากล โครงงาน YC ดีเยี่ยมระดับประเทศ

นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC: Youth Counselor) โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ได้รับโล่รางวัลดีเยี่ยม ระดับประเทศ จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ?เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง? ค่าย ๙ การอบรมพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับประเทศ : สุดยอดผู้นำ ?เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง? ปีการศึกษา 2552 ชื่อโครงงาน ?ที่ปรึกษารุ่นเยาว์ เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจ? ชื่อกลุ่มเยาวชน ?YC.BP เราคือเพื่อนใจ? ระหว่าง วันที่ 16 -21 เมษายน 2553 ณ วีเทรนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์ จำกัด ดอนเมือง กรุงเทพฯ ซึ่งนักเรียนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดประสบการณ์โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เทคนิคการผลิตสื่อคุณธรรมอย่างมีคุณภาพ และเผยแพร่โครงงานฯ ในงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ปี 2552 ระหว่างวันที่ 18 ? 20 เมษายน 2553 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

รายละเอียด

แถบเครื่องมือของฉัน

เข้าระบบโดย Facebook

amss

watbowon

B_asean_MOE

24_1

b_brainMOE.gif

b_qlf

B_teachFund

bannerANI_LunchMOE

bantwitter01

DL-Elearning

e-learning

logo_web_Ani_new

stu_chanel

ict_KM

logo_sahavicha

โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย

มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา

คุรุสภา

ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ

บริการผู้ประกอบวิชาชีพ


สมาชิกออนไลน์

เรามี 12280 บุคคลทั่วไป และ 20 สมาชิก ออนไลน์

Site Login