buildingnongvang59

ศิษย์เก่าและชุมชน มอบอาคารโรงเรียนบ้านหนองแวง

ศิษย์เก่าและประชาชนในเขตบริการโรงเรียนบ้านหนองแวดง ร่วมบริจาคสร้างอาคารเรียน “อาคารประชาสามัคคี 2559 ” มอบให้โรงเรียนใช้ประโยชน์ทางการศึกษา ..... เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 นางอารีญาภรณ์ ซารัมย์ อดีต ส.ส.บุรีรัมย์ เป็นประธานรับมอบและทำบุญขึ้นอาคารเรียนหลังใหม่ “ อาคารประชาสามัคคี 2559 ” แบบ สปช.105/29 จำนวน 1 หลัง มูลค่า 2,500,000 บาท ซึ่งสร้างขึ้นจากการระดมทุนทรัพย์ผ้าป่าเพื่อการศึกษาจากศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนในชุมชน คณะครูและผู้มีจิตศรัทธา เพื่อให้ใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาแก่เยาวชน โดยมีนายประเสริฐ สำเรียนรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง คณะครู นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานเป็นจำนวนมาก

รายละเอียด
toonbigcnongsai59

บิ๊กซีบุรีรัมย์ มอบทุนการศึกษานักเรียนยากจน รร.บ้านหนองไทร

ห้างบิ๊กซีบุรีรัมย์ มอบทุนการศึกษาและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวนักเรียนยากจน ที่โรงเรียนบ้านหนองไทร อ.เมืองบุรีรัมย์.... นายสมาน กลมกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไทร อ.เมืองบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า จากการที่คณะครูได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ทำให้ได้รับทราบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ซึ่งพบว่านักเรียนหลายรายอยู่ในครอบครัวที่ยากจน และบางรายไม่มีพ่อแม่ต้องอาศัยอยู่กํบญาติ จึงได้ประสานขอรับความช่วยเหลือจากภาคเอกชน โดยมีห้างบิ๊กซีบุรีรัมย์ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือในรายที่มีความจำเป็นเร่งด่วน โดยในเบื้องต้นห้างบิ๊กซีได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ ด.ญ.พิกุล ปุรินรัมย์ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท เนื่องจากฐานะยากจน อาศัยอยู่กับพ่อซึ่งมีอาชีพรับจ้างรายวัน และพี่ชายอีก ๒ คน และผู้จัดการสาขาได้รับพ่อของ ด.ญ.พิกุล เข้าทำงานที่ห้างฯ ด้วย นอกจากนี้ ได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวนักเรียนยากจนอีก ๒ รายด้วย.... (ศากุน ศิริพานิช..รายงาน)

รายละเอียด
sootjaritsch59

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมปฏิบัติการ ปปช.ชุมชน ในโรงเรียนสุจริต

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมปฏิบัติการ ปปช.ชุมชน ในโรงเรียนสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายลวด แก้วไธสง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการ ปปช.ชุมชน ในโรงเรียนสุจริต เพื่อให้คณะกรรมการ ปปช.ชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ที่มีต่อโรงเรียนสุจริต สามารถดำเนินกิจกรรมตามบทบาทหน้าที่ให้บรรลุตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต โดยมีผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบ และ ปปช.ชุมชน เข้ารับการอบรมจำนวน ๒๕๒ คน วิทยากรบรรยาย นายธนกฤต พรหมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเฟือง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ และโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนไตรภูมิวิทยา โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อ “โรงเรียนสุจริต”) เกิดขึ้นเนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕ต-๒๕๖๐) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นที่ยอมรับในระดับสากล” มีเป้าหมายหลักเพื่อลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทย และยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของคนไทยให้สูงขึ้น อันจะส่งผลต่อค่าดัชนีวัดภาพลักษณ์คอรัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น โดยตั้งค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะองค์กรที่รับผิดชอบงานจัดการศึกษาเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อ “โรงเรียนสุจริต”) โดยให้ความสำคัญกับการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึกซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติโดยอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วน ซึ่งชุมชนเป็นสถาบันอันดับแรกที่ใกล้ชิดกับเยาวชนมากที่สุด

รายละเอียด
toonnongkrok59

ภาคเอกชนสนับสนุนการศึกษาเยาวชนที่โรงเรียนบ้านหนองครก

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 สิบตำรวจเอกยรรยง ศิลาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองครก พร้อมด้วยผู้ปกครองนักเรียน คณะครู นักเรียน ได้รับมอบชุดนักเรียนและอุปกรณ์กีฬา จากผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของเยาวชน โครงการปันน้ำใจให้น้อง ได้แก่ บริษัท 10 กันยา จำกัด บริจาคชุดนักเรียน, บริษัท ยิ่งยงมินิมาร์ท จำกัด, ห้างหุ้นส่วน จำกัด เอ็น บี เค พลาสติก , บริษัท สยามเอ็กซ์แพนชั่นกรุ๊ป จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด แพคกิ้งไฮไลท์ บริจาคอุปกรณ์กีฬา และได้บริจาคสมทบเป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียนรวมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนด้วย ....(ยรรยง ศิลาชัย…รายงาน)

รายละเอียด
handicraft59

ประชุมการใช้โปรแกรมระบบการลงทะเบียนและรายงานผลงานศิลปหัตถกรรม

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมการใช้งานโปรแกรมระบบการลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดแข่งขัน (ระดับกลุ่มโรงเรียน) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางมัญชุสา สุขิตวงศ์ ศึกษานิเทศก์ ประชุมปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมระบบการลงทะเบียนและรายงานผลการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อชี้แจงแก่ผู้รับผิดชอบ ในการใช้โปรแกรมระบบการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมให้เกิดความเข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะดำเนินการแข่งขันในระดับกลุ่มโรงเรียน ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หนองคาย-บังกาฬ) วันที่ ๗ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ และในระดับชาติ ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

รายละเอียด
gobacktaloonglex75

อาคารเรียนปฐมวัย “ด้วยสำนึกรักบ้านเกิด โรงเรียนเก่า คืนสู่เหย้าถลุงเหล็ก ๗๕ ปี”

ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็กและชุมชน จัดทำผ้าป่าระดมทุนสร้างอาคารเรียนปฐมวัย “สำนึกรักบ้านเกิด โรงเรียนเก่า คืนสู่เหย้าถลุงเหล็ก ๗๕ ปี” จำนวน ๔๖๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายสุพรมแดน ประทุมเมศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก รับมอบอาคารเรียนปฐมวัย “ด้วยสำนึกรักบ้านเกิด โรงเรียนเก่า คืนสู่เหย้าถลุงเหล็ก ๗๕ ปี” จากคณะศิษย์เก่าโรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็กและชุมชน ซึ่งได้ร่วมกันจัดทำผ้าป่าระดมทุนสร้างอาคารเรียนปฐมวัย จำนวน ๔๖๐,๐๐๐ บาท โดยมี นางบังอร แก่นจันทร์ นายรังสฤษดิ์ พลอามาตย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ได้ร่วมพิธีทำบุญอาคารเรียนปฐมวัย ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ จำนวน ๕ รูป และประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล

รายละเอียด
autonomiclib59

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดโครงการอบรมปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OBEC Library Automation System เพื่อการบริหารจัดการห้องสมุดในโรงเรียนอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OBEC Library Automation System เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สร้างมาตรฐานระบบงานห้องสมุดให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการห้องสมุดให้แก่ครูบรรณารักษ์ ทำให้ห้องสมุดโรงเรียนมีระบบห้องสมุดอัตโนมัติในการพัฒนาห้องสมุดที่เหมาะสมตรงตามคุณลักษณะ และมีมาตรฐานระบบงานห้องสมุดเดียวกัน มีครูบรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่สารสนเทศในโรงเรียนที่สนใจโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติเข้ารับการอบรม จำนวน ๖๐ คน วิทยาบรรยายพิเศษ นายปิยะ ศิลากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบที่จัดระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทีมวิทยากร นายนายวิวัฒน์ชัย ชุติณธรารักษ์ นางราตรี สงวนรัมย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และคณะครูจากโรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) ดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๕๙ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษาซึ่งรับผิดชอบการพัฒนาและส่งเสริมโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ให้พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเป็นห้องสมุด ๓ ดี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการอ่าน และมีนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืน อันจะส่งผลให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะสนับสนุนการจัดการห้องสมุดโรงเรียนก็คือ การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ซึ่งเป็นโปรแกรมการจัดการระบบงานห้องสมุดที่อำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการห้องสมุดในด้านต่างๆ ทำให้บรรณารักษ์สามารถทำงานห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พัฒนาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ OBEC Library Automation Powered by Open Biblio ซึ่งมีความเป็นมาตรฐานสากล และประหยัดงบประมาณ

รายละเอียด
obecfollow59

สพฐ. ติดตามส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

สพฐ. ออกติดตามความพร้อมของโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ในการส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดย ดร.นิพนธ์ เสือก้อน และนายประสงค์ นารถอุดม ผู้แทน สพฐ. ได้ออกติดตามความพร้อมของโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับฟังความคิดเห็นและผลการดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย ร่องรอยหลักฐานการดำเนินงานในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา เพื่อรอรับ การประเมิน ๖ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ โรงเรียนบ้านประคอง โรงเรียนบ้านโคกสนวน โรงเรียนบ้านสนวน “ศิริมงคลวิทยา” โรงเรียนบ้านลุงม่วง และโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา การบูรณาการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยเน้นให้โรงเรียนให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี การจัดทำโครงการให้สอดรับกับความต้องการของนักเรียน ครู ชุมชน สภาพแวดล้อมของโรงเรียนเป็นสำคัญ และปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ มาตรฐาน ๖๕ ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อการวางแผนส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในโอกาสต่อไป

รายละเอียดบันทึก
skill21century59

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมผู้เรียนด้านทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมผู้เรียนด้านทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ๒๐๒ โรง ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมผู้เรียนด้านทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ให้กับโรงเรียนในสังกัด ๒๐๒ โรง โดยมี นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ บรรยายพิเศษ ดร.ชัชวาลย์ คัมภีราวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ วิทยากรบรรยายในหัวข้อ ทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และการจัดการเรียนรู้แบบ Project based learning การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน Problem based learning การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งเน้นให้นักเรียนเรียนคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา เรียนรู้ด้วยตนเอง ทำงานอย่างมีแบบแผน เป็นระบบ ทำงานเป็นทีม จะช่วยให้นักเรียนสามารถเกิดทักษะตามความถนัด ความชอบ มีทักษะชีวิตที่ดี และเรียนรู้อย่างมีความสุข

รายละเอียดบันทึก
supportreading59

อบรมปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน แสวงหาความรู้ด้วยตนเองเป็นรากฐานการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต ตามเจตนารมณ์พระราชบัญญัติแห่งชาติและตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ประชาชนรักการอ่านอย่างจริงจังและเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีกระกรุณาธิคุณต่อการศึกษาไทย โดยเฉพาะการส่งเสริมการอ่าน จึงกำหนดให้วันที่ ๒ เมษายน ของทุกปีเป็นวันรักการอ่าน รวมทั้งกำหนดให้ปี ๒๕๕๒ - ๒๕๖๑ เป็นทศวรรษแห่งการอ่านของประเทศ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะการอ่านมีความจำเป็นและสำคัญยิ่ง เนื่องจากการอ่านหนังสือทำให้ผู้อ่านมีความรอบรู้เป็นการเพิ่มพูนศักยภาพในการดำเนินชีวิตและการทำงาน สามารถเรียนรู้จากการอ่านหนังสือได้ตลอดชีวิต จึงนับเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญยิ่ง และส่งผลต่อการพัฒนาประเทศโดยตรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนัก และเห็นความสำคัญของกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จึงได้จัดให้มีการอบรมปฏิบัติการ การส่งเสริมกิจกรรมการอ่านในลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมให้โรงเรียนที่สนใจมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายส่งเสริมการอ่านตามมาตรการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวทางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมีครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและครูผู้ดูแลห้องสมุดโรงเรียนเข้ารับการอบรม จำนวน ๘๐ คน วิทยากรบรรยาย นายปรีดา ปัญญาจันทร์ นักวิชาการอิสระ โดยจัดการอบรมระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙

รายละเอียด
Text Size

รูปกิจกรรมล่าสุด

เว็บลิ้งค์

กระทรวงศึกษาธิการ obec
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
obec gateway amss
ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ บริการผู้ประกอบวิชาชีพ
มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
logo_sahavicha งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63

หนังสือราชการ

สนทนาทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์

ย้ายสับเปลี่ยน

เว็บบล็อก

โครงงานYCดีเยี่ยมระดับประเทศ

web

สุดยอดเด็กไทยก้าวไกลสู่สากล โครงงาน YC ดีเยี่ยมระดับประเทศ

นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC: Youth Counselor) โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ได้รับโล่รางวัลดีเยี่ยม ระดับประเทศ จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ?เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง? ค่าย ๙ การอบรมพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับประเทศ : สุดยอดผู้นำ ?เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง? ปีการศึกษา 2552 ชื่อโครงงาน ?ที่ปรึกษารุ่นเยาว์ เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจ? ชื่อกลุ่มเยาวชน ?YC.BP เราคือเพื่อนใจ? ระหว่าง วันที่ 16 -21 เมษายน 2553 ณ วีเทรนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์ จำกัด ดอนเมือง กรุงเทพฯ ซึ่งนักเรียนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดประสบการณ์โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เทคนิคการผลิตสื่อคุณธรรมอย่างมีคุณภาพ และเผยแพร่โครงงานฯ ในงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ปี 2552 ระหว่างวันที่ 18 ? 20 เมษายน 2553 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

รายละเอียด

แถบเครื่องมือของฉัน

เข้าระบบโดย Facebook

amss

watbowon

B_asean_MOE

24_1

b_brainMOE.gif

b_qlf

B_teachFund

bannerANI_LunchMOE

bantwitter01

DL-Elearning

e-learning

logo_web_Ani_new

stu_chanel

ict_KM

logo_sahavicha

โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย

มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา

คุรุสภา

ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ

บริการผู้ประกอบวิชาชีพ


สมาชิกออนไลน์

เรามี 9911 บุคคลทั่วไป และ 7 สมาชิก ออนไลน์

Site Login