bhuddhaspeech58

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ ชนะเลิศการแข่งขันท่องพุทธวจนระดับภาค

โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เข้าแข่งขันท่องพุทธวจนในระดับภาคเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ และได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาค ไปแข่งขันต่อระดับประเทศ ในวันที่ ๑๐-๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนเตรียมทหาร จ.นครนายก โดยมี นางราตรี เนตรรัตน์ นางแวววลี สิริวรจรรยาดี นางวันทนา จำปาศรี และนางวรรณพร ผลเกิด เป็นครูผู้ฝึกสอน สำหรับนักเรียนที่เข้าแข่งขันเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ ประกอบด้วย เด็กชายประกาศิต จีนเกา เด็กชายณัฐพงศ์ บุญครอง เด็กหญิงเพชรลดา เจิมขุนทด เด็กหญิงกัญญภัค คะเลรัมย์ เด็กหญิงนิภาดา อะปะหัง เด็กหญิงกัลยา สนองหงอก เด็กหญิงพิยดา ยอดอ่อน เด็กหญิงศิริรัตน์ ภูวิโคตร เด็กชายเมธาพัฒน์ วรพิบูลย์วุฒิ และ เด็กชายเจษฎาพล มัธยม ....(ศากุน ศิริพานิช /แวววลี สิริวรจรรยาดี .. รายงาน)

รายละเอียด
anticorruption58

ประชุมปฏิบัติการ ป.ป.ช.สพฐ.น้อย และชุมชนต้านโกง

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ ป.ป.ช.สพฐ. น้อย และ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน โดยมีนักเรียนแกนนำ ผู้นำชุมชน และตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายสุจริตในสังกัด ๒๐ โรงเรียน เข้าร่วมประชุม และมีคณะวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ ให้ความรู้ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและความตระหนักแก่เยาวชน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้นำชุมชนและตัวแทนปกครองนักเรียนในการร่วมสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นและสนับสนุนส่งเสริมให้ทุกคนเป็นคนดี .... นายสุพจน์ เจียมใจกล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลและหน่วยงานทุกระดับได้ให้ความสำคัญต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอรัปชั่น อย่างจริงจัง ในส่วนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในด้านการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตในองค์กร เน้นการบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทุกคนเป็นคนดี เพื่อสร้างและปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดี และตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากการทุจริตคอรัปชั่น ต่อต้านการโกงในทุกรูปแบบ เพื่อให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ในอนาคต สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ... (ศากุน ศิริพาสนิช..รายงาน)

รายละเอียด
anubanbrprice58

อนุบาลบุรีรัมย์มอบรางวัลแก่นักเรียนด้านวิชาการ

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ นายมานะ อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ได้มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดี ได้แก่ - การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รางวัลที่ ๑ ได้แก่ ด.ญ.นฤดี ปรีฐนัทธ์ และ ด.ช.คชรักษ์ เที่ยงคาม ....รางวัลที่ ๒. ได้แก่ ด.ญ.ครองขวัญ สุทธิ และ ด.ญ.วรภาดา ลับโกษา ... การประกวดโครงงานภาษาอังกฤษ มูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จ.นครราชสีมา ประจำปี ๒๕๕๘ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้แก่ ด.ญ.นฤดี ปรีฐนัทธ์ ด.ญ.ครองขวัญ สุทธิ และ ด.ญ.กมลพัชร พัชรมนตรี.... (ประทีป หีบแก้ว : รายงาน)

รายละเอียด
nondaengenoughsch58

โรงเรียนบ้านโนนแดงรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป.บร๑ รับการประเมิน "สถานศึกษาพอเพียง ปี ๒๕๕๘" โดยมีคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย นางจวงจันทน์ อาจจุฬา ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) นายถนอม มะธิปิไขย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโกรกประดู่ และนางสาวผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล ผู้อำนวยการ กศน.ตราด ได้ดำเนินการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง) ทางโรงเรียนบ้านโนนแดงนำโดยนายอภิวัฒน์ บุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านโนแดง ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่าน (โสภณ ชุมพลศักดิ์ รายงาน)

รายละเอียด
juniorsciencetist58

เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ๒๕๕๘ (Little Scientists’day 2015) ซึ่ง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดขึ้น ในหัวข้อ “Time ท่องโลกกาลเวลาไปกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” โดยมีผู้บริหาร ครูผู้สอนระดับอนุบาล และนักเรียนอนุบาล ๒ จากโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม รวม ๒๘๐ คน จัดเป็นฐานการเรียนรู้ ๙ ฐาน ฐานละ ๔๐ นาที ประกอบด้วย ฐานที่ ๑-๒ ค้นพบเวลา ฐานที่ ๓-๔ เวลาและตัวฉัน ฐานที่ ๕-๖ เวลาและธรรมชาติ ฐานที่ ๗-๘ เวลาและเทคโนโลยี และฐานที่ ๙ การทดลองวิทยาศาสตร์น้อย ทั้งนี้เพื่อให้ครูผู้สอนได้ศึกษาเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาสำหรับเด็กปฐมวัยได้ดียิ่งขึ้น และปลูกฝังทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติและเทคโนโลยีด้วยกิจกรรมที่สนุกเพลิดเพลิน กระตุ้นความสนใจ ความกระตือรือร้น ฝึกทักษะการสังเกต การตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเองแก่เด็กปฐมวัย ...(ศากุน ศิริพานิช..รายงาน)

รายละเอียด
moraljatukham58

ค่ายคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายราชวุฒิ วุฒิยาสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา ได้นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา เข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรมจริธรรมนักเรียนโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีนายคะนอง บุญทอง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ วัดบุก้านตง ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ให้นักเรียนมีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมโดยการปฏิบัติตรงด้วยตนเอง ปลูกฝังจิตสำนึกให้มีทัศนคติที่ดีคิดดี พูดดี ทำดี ทำให้คุณภาพชีวิตสมบูรณ์ขึ้น และเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรักความเคารพในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมดังกล่าวสำเร็จด้วยความเรียบร้อยและได้รับความร่วมมือจากวัดบุก้านตงและผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี...เด็กชายฯฤดล คำหล้า ภาพ/ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย ปสช.สพป.บร.๑ /รายงาน

รายละเอียด
niteslp58

นิเทศแบบกัลยาณมิตรกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔

เมื่อวันที่ ๑๙-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายสมชาย สุเรรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ ประธานกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ ได้นำคณะผู้บริหารในกลุ่มออกนิเทศโรงเรียนในกลุ่ม เพื่อติดตามนโยบายการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนทุกระดับชั้น การติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการ BBL learning และเยี่ยมเยียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ ทุกโรงเรียน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจอันจะก่อให้เกิดความรักความสามัคคีและความเข้าใจภายในกลุ่ม ซึ่งแต่ละโรงเรียนให้การต้อนรับคณะนิเทศเป็นอย่างดี.../ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย ปสช.สพป.บร.๑ /รายงาน

รายละเอียด
retiredlp58

แสดงมุทิตาจิตผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนอำเภอลำปลายมาศ

เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายสุรสิทธิ์ แสงโทโพธิ์ นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอลำปลายมาศ ได้นำคณะผู้บริหารโรงเรียนอำเภอลำปลายมาศ จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ อำเภอลำปลายมาศที่จะเกษียณอายุราชการจำนวนสองท่าน คือ นายบุดดี หอมดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยศาลาและนายวีระ แก้ววิหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินโคน ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรยากาศเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่น.../ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย ปสช.สพป.บร.๑ /รายงาน

รายละเอียด
samrongcombindsch58

สำโรงโนนเค็งรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ 3 ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม โดยคณะนิเทศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยนางผ่องศรี สุรัตน์เรืองชัย นายพิทักษ์พันธ์ จันทร์เทศ นางพรณิชา บาร์เบอร์ นางสิริกานต์ วีระพันธ์ และนางสาวรัตนาภรณ์ มุกนนท์ เพื่อตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการทางการศึกษาพิเศษ (Student Support Services : SSS) พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ขอขอบพระคุณนางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ได้มาให้กำลังใจและร่วมต้อนรับคณะกรรมการที่มาประเมินโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมในครั้งนี้

รายละเอียด
anbrscinceday58

โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายมานะ อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้ร่วมแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนและที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น ได้แก่ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่ง ด.ญ.นฤดี ปรีธนัทธ์ และ ด.ช.คชรักษ์ เที่ยงคาม ได้รับรางวัลชนะเลิศ / ด.ญ.ครองขวัญ สุทธิ และด.ญ.วรภาดา ลับโกษา ได้รับรางวัล รองชนะเลิศลำดับที่ ๑ โดยมี นางฑิตฐิตา รัตนะวรรณ์ เป็นครูผู้สอน ... รางวัลการประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ จากโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ..การประกวดกิจกรรมในระดับสายชั้นต่าง ๆ ในโรงเรียน และฐานการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์/การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ....(ประทีป หีบแก้ว...รายงาน)

รายละเอียด
Text Size

รูปกิจกรรมล่าสุด

เว็บลิ้งค์

กระทรวงศึกษาธิการ obec
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
obec gateway โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย
ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ บริการผู้ประกอบวิชาชีพ
มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
logo_sahavicha งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63

หนังสือราชการ

สนทนาทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์

ย้ายสับเปลี่ยน

เว็บบล็อก

โครงงานYCดีเยี่ยมระดับประเทศ

web

สุดยอดเด็กไทยก้าวไกลสู่สากล โครงงาน YC ดีเยี่ยมระดับประเทศ

นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC: Youth Counselor) โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ได้รับโล่รางวัลดีเยี่ยม ระดับประเทศ จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ?เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง? ค่าย ๙ การอบรมพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ระดับประเทศ : สุดยอดผู้นำ ?เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง? ปีการศึกษา 2552 ชื่อโครงงาน ?ที่ปรึกษารุ่นเยาว์ เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจ? ชื่อกลุ่มเยาวชน ?YC.BP เราคือเพื่อนใจ? ระหว่าง วันที่ 16 -21 เมษายน 2553 ณ วีเทรนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์ จำกัด ดอนเมือง กรุงเทพฯ ซึ่งนักเรียนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดประสบการณ์โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เทคนิคการผลิตสื่อคุณธรรมอย่างมีคุณภาพ และเผยแพร่โครงงานฯ ในงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ปี 2552 ระหว่างวันที่ 18 ? 20 เมษายน 2553 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

รายละเอียด

แถบเครื่องมือของฉัน

เข้าระบบโดย Facebook

watbowon

B_asean_MOE

24_1

b_brainMOE.gif

b_qlf

B_teachFund

bannerANI_LunchMOE

bantwitter01

DL-Elearning

e-learning

logo_web_Ani_new

stu_chanel

ict_KM

logo_sahavicha

โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย

มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา

คุรุสภา

ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ

บริการผู้ประกอบวิชาชีพ


สมาชิกออนไลน์

เรามี 9886 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Site Login