poorfilter60

อบรมเชิงปฏิบัติการคัดกรองนักเรียนยากจน ประจำปี ๒๕๖๐

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อขับเคลื่อนระบบสารสนเทศหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อขับเคลื่อนระบบสารสนเทศเป็นหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถคัดกรองนักเรียนได้ครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้รับปัจจัยพื้นฐานได้อย่างทั่วถึง ทันเวลา ด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม มีโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรม จำนวน ๒๐๒ แห่ง ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักเห็นความสำคัญจึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบคัดกรองนักเรียนยากจนขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานแก่ผู้ที่รับผิดชอบระดับสถานศึกษา สามารถนำไปปฏิบัติและขยายผลให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง สามารถจัดเก็บข้อมูลนักเรียนยากจนได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วนถูกต้อง และนำไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนได้ ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน) เพื่อพัฒนาแนวทางการคัดกรองนักเรียนยากจนที่อยู่ในระบบการศึกษา โดยใช้เกณฑ์ครอบครัวมีรายได้ต่อครัวเรือนต่ำกว่า ๓,๐๐๐ บาท/เดือน ซึ่งทดลองนำร่องในพื้นที่ ๑๐ จังหวัด ก่อนขยายผลการดำเนินงานครอบคลุมในทุกจังหวัด

รายละเอียด
openhousebandan60

ก.ต.ป.น. สัญจร เยี่ยมชมกิจกรรม OPEN HOUSE รร.อนุบาลบ้านด่าน

เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สัญจร ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน เพื่อติดตามผลการนิเทศ และการจัดกิจกรรมตามนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. โดยนายสิทธิพงษ์ จารุทรัพย์สดใส ผอ.โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน กล่าวต้อนรับ....... ในโอกาสนี้ คณะ ก.ต.ป.น. ได้เยี่ยมชมกิจกรรม OPEN HOUSE เปิดโลกวิชาการ สู่มาตรฐานสากล ของโรงเรียน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะวิชาการแก่นักเรียนทุกระดับ โดยมีกิจกรรมการเข้าฐานการเรียนรู้ เช่น ศิลป์สร้างสรรค์ สานฝันงานฝีมือ ฝึกปรือภาษาไทย ก้าวไกลสู่สากล ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถตามความถนัดและนำเสนอผลงานการเรียนรู้ของนักเรียนตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๙ ด้วย …(ศากุน ศิริพานิช...รายงาน)

รายละเอียด
bandansciencecamp60

ค่ายบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รร.อนุบาลบ้านด่าน

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดค่ายวิชาการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย ของโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีนักเรียนชั้นอนุบาล ๑-๒ เข่าร่วมกิจกรรม และเข้าฐานการเรียนรู้ทดลองปฏิบัติจริง เป็นการเรียนรู้ออย่างสนุกสนาน เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้กระบวนการวิทยาศาสตร์ในอนาคต ....... นายสมศักดิ์ ชอบทำดี กล่าวว่า ... การจัดการเรียนรู้แก่เด็กปฐมวัยถือว่ามีความสำคัญที่สุด เพราะเป็นช่วงที่เด็กมีพัฒนาการสมองรวดเร็ว ดังนั้นจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้เต็มศักยภาพ ร่วมทั้งการพัฒนาด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้เด็กๆเหล่านี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี เป็นประชากรทีมีคุณภาพของสังคม .....(ศากุน ศิริพานิช...รายงาน)

รายละเอียด
takocup60

ฟุตบอลเยาวชน ๗ คน “ตะโกคัพ”

โรงเรียนบ้านตะโก จัดแข่งขันฟุตบอล ๗ คน รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาและให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยนายสนอง เทพอักษรณรงค์ นายพยุงรัฐ ชาเรืองเดช และนายสุพัฒน์ ชินรัมย์ กำนัน ต.บ้านยาง สนับสนุนงบประมาณจัดการแข่งขัน ๓๐,๐๐๐ บาท และนายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ พร้อมกับเป็นประธานมอบรางวัลในพิธีปิดการแข่งขัน....นายธนภัทร สิริวาท ผอ.โรงเรียนฯ กล่าวว่า การแข่งขันฟุตบอล ๗ คน ครั้งนี้ มีโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เขต ๒ และ สพม.เขต ๓๒ เข้าร่วมแข่งขัน ๑๒ ทีม โดยใช้เวลาในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่ ๑๘ กุมภาพันธ์ – ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งผลการแข่งขัน ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีมตาเสาเกรซบุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ ได้รับเงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาทพร้อมถ้วยรางวัล รองชนะเลิศ ได้แก่ ทีมสำโรงโนนเค็ง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท ที่ ๓ ได้แก่ ทีมพระครูพิทยาคม สพม.เขต ๓๒ ได้รับเงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท และ ที่ ๔ ได้แก่ ทีมรมย์บุรีพืทยาคม สพม.เขต ๓๒ ได้รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งได้รับรางวัลมารยาทยอดเยี่ยม เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาทด้วย...... (ธนภัทร สิริวาท…รายงาน)

รายละเอียด
childseminar60

อบรมครูปฐมวัยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ ๒๑

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกับชมรมครูปฐมวัย จัดโครงการอบรมครูปฐมวัย ทักษะการจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ ๒๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมครูปฐมวัย ทักษะการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อให้ครูปฐมวัยมีทักษะในการจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ ๒๑ อันสืบเนื่องมาจากเด็กปฐมวัยเป็นวัยทองของชีวิต เป็นวัยที่มีการเจริญเติบโต มีพัฒนาการของสมองเจริญสูงสุด และเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็ก หากสมองของเด็กได้รับการกระตุ้นอย่างถูกหลักการ และได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ที่เหมาะสม ก็จะทำให้เด็กมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีชีวิตที่ดีสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ และชมรมครูปฐมวัยได้ตระหนักถึงความสำคัญนี้ จึงได้จัดโครงการอบรมครูปฐมวัยขึ้น เพื่อให้ครูผู้สอนในระดับปฐมวัยมีความตระหนักและเห็นความสำคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยให้ถึงขีดสุดแห่งศักยภาพแห่งวัย ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานให้บรรลุตามเป้าหมายการจัดการศึกษาปฐมวัย ซึ่งมีครูที่สอนในระดับปฐมวัยเข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น ๓๐๐ คน วิทยากรบรรยายจากบริษัทนานมีบุ๊ค จำกัด โดย น.ส.คิม จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการบริษัทนานมีบุ๊ค จำกัด

รายละเอียด
toonprem60

มอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานมอบทุนการศึกษาของ มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๕๙ ให้แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน เรียนดี ความประพฤติดี ในจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๗๙ ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๔,๗๐๐ บาท ซึ่งเป็นทุนรายปี ทุนต่อเนื่อง ทุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา ทุนนักเรียนพิการ และทุนนักเรียนโรงเรียนร่มเกล้า มอบให้นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา พร้อมมอบเกียรติบัตรโครงงานนักเรียนที่เป็นตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์เข้าประกวดระดับภาค ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ได้ส่งโครงงานนักเรียนเข้าร่วมประกวด ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา มีโครงงานที่ได้รับรางวัลระดับภาค รางวัลชมเชย โครงงานภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๑ “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” สังกัด อปท. และรางวัลชมเชย โครงงานภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านหนองกระทิง สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ก่อตั้ง โดย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานคณะกรรมการ และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นกรรมการ การดำเนินงาน ของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ที่ผ่านมานั้น มุ่งเน้นการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมทุกด้าน ภายใต้กรอบข้อบังคับของมูลนิธิฯ โดยได้มอบทุนการศึกษา ให้นักเรียนยากจนขาดแคลน ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ต่อเนื่องทุกปีตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

รายละเอียด
spaedu60

สภาการศึกษาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา

สภาการศึกษาจัดประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา ครั้งที่ ๕ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เพื่อนำไปประกอบการร่างพ.ร.บ.และกฎหมายการศึกษาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ....... เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมโรงแรมเทพนคร จ.บุรีรัมย์ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา เรื่องการส่งเสริมและประเมินการบังคับใช้กฎหมายการศึกษาและจัดทำกฎหมายการศึกษาที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารการศึกษา ครู คณาจารย์ จากหน่วยงานด้านการศึกษาทุกสังกัดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับประเด็นกฎหมายการศึกษา ๓ ฉบับ ได้แก่ กฎหมายการศึกษาปฐมวัย กฎหมายเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ โดยการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๕ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ นครราชสีมา และขอนแก่น รวม ๒๐๐ คน โดยมีนายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวต้อนรับ.....(ศากุน ศิริพานิช...รายงาน)

รายละเอียด
trikhamgame60

โรงเรียนในตำบลหนองกะทิง ร่วมแข่งขัน“ไตรคามเกมส์”

โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา ได้จัดการแข่งขันกีฬาในโครงการเสริมสร้างสมรรถภาพความแข็งแรงทางกายให้กับนักเรียนตำบลหนองกะทิง “ไตรคามเกมส์” ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง มีจิตใจสมบูรณ์ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนในตำบลหนองกะทิง โดยมีนายสุพัฒน์ ซารัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน มีโรงเรียนร่วมแข่งขันกีฬาทั้งหมด ๕ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง โรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำ และโรงเรียนบ้านหนองซอแซ ในการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐....(สมจิต แพนดี…รายงาน)

รายละเอียด
privatesch60

โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์ พัฒนาการเรียนการสอนที่เสริมสร้างผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เทคนิค Project and Problem based learning เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพัฒนาความรู้และพัฒนาทักษะของผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชนให้มีทักษะสามารถจัดประสบการณ์เรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ โดยใช้เทคนิคการสอน Project based learning and Problem based learning พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนประสบการณ์ระหว่างผู้บริหาร ครูผู้สอน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้กับโรงเรียนของตนเอง ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน และยังเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน โดยมีผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนที่เข้ารับการอบรม จำนวน ๒๕๐ คน วิทยากรบรรยาย นายทองสุข รวยสูงเนิน จากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) อบรมระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ การศึกษาเอกชนมีบทบาทในการจัดการศึกษาควบคู่กับการศึกษาของรัฐมาช้านาน และถือว่าเป็นระบบการศึกษาที่สำคัญ เนื่องจากช่วยสร้างโอกาสให้กับประชาชนในการเข้าถึงระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ นอกเหนือจากการศึกษาที่รัฐจัดให้ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการตระหนักดีว่าหากการศึกษาเอกชนมีความเข้มแข็งมากขึ้นเท่าไร ก็จะสามารถแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการจัดการศึกษามากขึ้น ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนจึงเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการศึกษาให้มีประสิทธิผลมากขึ้น ครูจึงเป็นบุคคลสำคัญที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้กับเด็ก ให้ทันยุคในโลกปัจจุบันซึ่งมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คนไทยทุกคนเป็นคนไทยในยุค ๔.๐

รายละเอียด
scoutlp460

"กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔"

"กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔" เมื่อวันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา อำเภอลำปลายมาศ โดยมีลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน ๒๙๘ คน จากโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ จำนวน ๑๐ โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านห้วยศาลา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย โรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็ก โรงเรียนบ้านหนองผักโพด โรงเรียนบ้านแสลงพัน โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง โรงเรียนบ้านหนองระนาม และโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา กิจกรรมดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรลูกเสือจากโรงเรียนในกลุ่มฯ และได้รับร่วมมือจากทุกๆฝ่ายทุกๆหน่วยงาน ผู้นำชุมชนเป็นอย่างดียิ่ง จนทำให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวไปได้ความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ..ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย ปสช.สพป.บร.๑ รายงาน

รายละเอียด
Text Size

รูปกิจกรรมล่าสุด

เว็บลิ้งค์

กระทรวงศึกษาธิการ obec
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
obec gateway amss
ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ บริการผู้ประกอบวิชาชีพ
มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
logo_sahavicha poorfilter
บันทึก

หนังสือราชการ

สนทนาทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์

ย้ายสับเปลี่ยน

เว็บบล็อก

e-GP

egp54

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) และการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม บุคลากรผู้รับผิดชอบงานการเงินและพัสดุของโรงเรียน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2554 งบลงทุน ได้แก่ ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 2 โรงเรียน และค่าสิ่งก่อสร้าง จำนวน 80 โรงเรียน ...นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้ เพื่อให้โรงเรียนสามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ e-GP ได้ สามารถจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างและค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ รวมทั้ง มีความรู้เรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการจัดหาพัสดุได้ถูกต้องตามระเบียบ และเบิกจ่ายเงินค่าพัสดุได้ถูกต้องรวดเร็วตามนโยบายของรัฐบาล

รายละเอียด

แถบเครื่องมือของฉัน

เข้าระบบโดย Facebook

amss

watbowon

B_asean_MOE

24_1

b_brainMOE.gif

b_qlf

B_teachFund

bannerANI_LunchMOE

bantwitter01

DL-Elearning

e-learning

logo_web_Ani_new

stu_chanel

ict_KM

logo_sahavicha

โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย

มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา

คุรุสภา

ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ

บริการผู้ประกอบวิชาชีพ


สมาชิกออนไลน์

เรามี 6263 บุคคลทั่วไป และ 14 สมาชิก ออนไลน์

Site Login