edusanita58

หน่วยงานด้านการศึกษาขับเคลื่อนงานอนามัยโรงเรียน

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายสมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ทั้ง ๔ เขต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ผู้บริหารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน ได้ร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานอนามัยโรงเรียนและโรงเรียนส่งเสริมเสริมสุขภาพ ที่จะต้องดำเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายคือเด็กไทยได้รับการเฝ้าระวัง ส่งเสริมแก้ไขปัญหา พร้อมกับได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องและเหมาะสม ให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี เจริญเติบโตสมวัย สมองดี คิดดี มีความสุข อันจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของนักเรียนด้วย แต่จากสถานการณ์ภาวะสุขภาพเด็กวัยเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์ พบว่ามีปัญหาด้านโภชนาการที่ส่งผลต่อสุขภาพและระดับสติปัญญา และมีภาวะอ้วน ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้น การดำเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ จึงจำเป็นต้องแก้ปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการ และการประสานงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้นกว่าเดิมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และดำเนินการครบทุกด้านให้เข้มข้นกว่าที่ผ่านมา ทั้งด้านสุขภาพอานามัย เช่น โครงการอาหารกลางวันที่ถูกหลักโภชนาการ การดื่มนม และโรงเรียนปลอดน้ำอัดลม ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนประถมศึกษา ส่วนในกลุ่มเด็กโต มีการดำเนินการด้านทักษะชีวิต การสอนเพศศึกษา คลินิกวัยรุ่น การป้องกันบุหรี่ สุรา สารเสพติด รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ เช่น โครงการส้วมสุขสันต์ สุขาภิบาลอาหาร การป้องกันและควบคุมโรค ทั้งนี้ให้มีการติดตามทุกระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปปรับปรุง การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป ....(ศากุน ศิริพานิช..รายงาน)

รายละเอียด
drawingprakong58

นักเรียนบ้านประคอง ชนะเลิศวาดภาพค่านิยม 12 ประการ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประกวดวาดภาพค่านิยม ๑๒ ประการ ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ สวนรมย์บุรี อ.เมืองบุรีรัมย์ เพื่อปลูกฝังค่านิยม ๑๒ ประการ อันเป็นคุณลักษณะที่สังคมไทยต้องการให้เยาวชน ให้ได้ศึกษา วิเคราะห์ และกลั่นกรอง ก่อนจะถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาด โดยแบ่งเป็นระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ซึ่งการประกวดวาดภาพในครั้งนี้ นักเรียนโรงเรียนบ้านประคอง อำเภอชำนิ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ๒ ระดับ คือ ด.ญ.ฉันท์ชนก อุบลเผื่อน ชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา ปีที่.๑-.๓ และ ด.ญ.พรรณิภา วงค์คต ชนะเลิศ ชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา ปีที่.๔-.๖ นอกจากนี้ ยังมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย รวม ๗ รางวัล โดยมี นายสุเทพ ชัชวาลวิบูลกิจ เป็นครูผู้สอน.... (ศากุน ศิริพานิช/สุเทพ ชัชวาลวิบูลกิจ..รายงาน)

รายละเอียด
khoksanuansitlook58

โรงเรียนบ้านโคกสนวนจัดโครงการศิษย์ลูก

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายสุริยา พวงมาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสนวน พร้อมคณะครูจัดโครงการศิษย์ลูก วัตถุประสงค์ เพื่อประชุมชี้แจง สรุปผลการจัดการศึกษา ปีที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรค และแนวนโยบายการจัดการศึกษา ปี ๒๕๕๘ กิจกรรมประกอบด้วย ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ผู้ปกครองเยี่ยมชั้นเรียน จ่ายเงินเรียนฟรี ๑๕ ปี และเลือกตั้งกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดียิ่ง (นายณัฏฐ์ชพงศธร ทวินันท์ ถ่ายภาพ นายสุริยา พวงมาลัย รายงาน)

รายละเอียด
free15sakaeprong58

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์มอบเงินโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ

“โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์มอบเงินโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ” เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายธีรยุทธ โปรยไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ ได้เชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นมารับเงินตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลที่จัดขึ้นเพื่อ ให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สําหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ภาครัฐให้การสนับสนุน และโรงเรียนได้มอบเงินมอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับนักเรียนทุกคนทุกระดับชั้นโดยมอบให้กับผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งผู้ปกครองจะได้เตรียมการจัดหาเพื่อให้ทันให้ก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ต่อไป.../ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่ายสปช.สพป.บร.๑ /รายงาน

รายละเอียด
anblpsetready58

อนุบาลลำปลายมาศ เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน

โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ จัดกิจกรรม”ค่ายรักการอ่าน” ตอน “เรียนรู้ร่วมกัน สุขสันต์กับภาษาไทย” เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการเขียน การคิดวิเคราะห์ เตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนชั้น ป.1-6 รวม 906 คน ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558 เนื่องจากทักษะการใช้ภาษาไทยเป็นพื้นฐานและเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้วิชาอื่นๆ โดยเฉพาะทักษะด้านการอ่าน ที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต เกิดความงอกงามทางสติปัญญา ทำให้คนฉลาด รู้จักคิด และมีโลกทัศน์กว้าง โดยมีคณะครูและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้และขับเคลื่อนกิจกรรมรักการอ่าน ระหว่าง 13-15 พฤษภาคม 2558 ... นอกจากนี้ ในช่วงปิดภาคเรียน ได้จัดค่ายคณิตศาสตร์ คัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ป.2-6 ที่สนใจ จำนวน 50 คน เข้าค่ายตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2558 เพื่อพัฒนาทักษะนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้นแบบเข้ม โดยมีคณะผู้ปกครองและคุณครูร่วมสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ .....(ประหยัด วรงค์...รายงาน)

รายละเอียด
sirithorn58

เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา มหาจักรีสิรินธร

นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์จัดขึ้นณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประกอบด้วยการทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า และร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ครบ ๕ รอบ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีนายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีหน่วยงานราชการ ภาคเอกชนและประชาชนชาวบุรีรัมย์พร้อใจแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วง ประดับตราสัญลักษณ์ ร่วมพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีอย่างเนืองแน่น... (ศากุน ศริพานิช/อภิรักษ์ จันทวี .. รายงาน)

รายละเอียด
openhousenonmgma58

วัน open school โรงเรียนบ้านหนองม้า

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 นายประมวล บุญที รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานเปิดงานวัน open school ของโรงเรียนบ้านหนองม้า ซึ่งนายนพนรรจ์ เติมทรัพย์ ผอ.โรงเรียน คณะครู และนักเรียน ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีการศึกษา 2557 ต่อสาธรณชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการนี้มีคณะกรรมการสถานศึกษา อบต.กระสัง และผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมชมผลการนิทรรศการและการแสดงของนักเรียนจำนวยมาก... (นพนรรจ์ เติมทรัพย์… รายงาน)

รายละเอียด
librarysamromg58

ชุมชนร่วมสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติให้โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง

เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 นายเอกชัย กาญจนา รองผอ.สพป.บร.1 เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารห้องสมุด “เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” ณ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ 3 ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยนายพัชรินทร์ มีพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งและคณะครูให้การต้อนรับ งบประมาณในการก่อสร้างอาคารห้องสมุดหลังนี้ได้จากเงินบริจาคของคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และท่านผู้ใหญ่ใจดี คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ, ทำบุญตักบาตร, ถวายภัตตาหารเพล, กิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา, การแสดงของนักเรียนระดับช้้นต่างๆ ขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคเงิน และร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมรับมอบอาคารห้องสมุดในครั้งนี้ .... (พัชรินทร์ มีพัฒน์…รายงาน)

รายละเอียด
directorsport58

การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ผู้บริหาร “เบญจมิตรเกมส์ ครั้งที่ ๖

การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ผู้บริหาร “เบญจมิตรเกมส์ ครั้งที่ ๖” เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ นายประเสริฐ บุญเรือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ผู้บริหารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ “เบญจมิตรเกมส์ ครั้งที่ ๖” ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการแข่งขัน การแข่งขันกีฬาจัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างผู้บริหารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง ๕ เขตพื้นที่การศึกษา โดยภาคกลางวัน มีการแข่งขันกีฬา ทั้งหมด ๖ ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กีฬาฟุตบอล(ชาย),วอลเลย์บอล(หญิง),กีฬาเซปักตะกร้อ(ชาย),กีฬาเปตอง(ทีมผสม),กีฬากอล์ฟและกีฬาสนุกเกอร์ ภาคกลางคืนมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์และจับฉลากรางวัล.../ ขอบคุณภาพจากเฟสบุ๊ค อ้วน บุรีรัมย์/ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย สปช.สพป.บร.๑ /รายงาน

รายละเอียด
openhousemuang658

เปิดบ้านโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์

“เปิดบ้านโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์” เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ นายธีรยุทธ โปรยไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ เป็นประธานเปิดงานแสดงผลงานโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ (Open House) และการประชุมผู้ปกครอง ณ โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมาให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบผลการดำเนินงาน ในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียน การแสดงบนเวที การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียนในแต่ละระดับช่วงชั้น โดยได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและแขกที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก.../ด.ช.ทักดนัย แนวณรงค์ ภาพ/ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย สปช.สพป.บร.๑ /รายงาน

รายละเอียด
Text Size

รูปกิจกรรมล่าสุด

เว็บลิ้งค์

กระทรวงศึกษาธิการ obec
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
obec gateway โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย
ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ บริการผู้ประกอบวิชาชีพ
มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
logo_sahavicha งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63

หนังสือราชการ

สนทนาทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์

ย้ายสับเปลี่ยน

เว็บบล็อก

e-GP

egp54

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) และการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม บุคลากรผู้รับผิดชอบงานการเงินและพัสดุของโรงเรียน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2554 งบลงทุน ได้แก่ ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 2 โรงเรียน และค่าสิ่งก่อสร้าง จำนวน 80 โรงเรียน ...นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้ เพื่อให้โรงเรียนสามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ e-GP ได้ สามารถจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้างและค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ รวมทั้ง มีความรู้เรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อดำเนินการจัดหาพัสดุได้ถูกต้องตามระเบียบ และเบิกจ่ายเงินค่าพัสดุได้ถูกต้องรวดเร็วตามนโยบายของรัฐบาล

รายละเอียด

แถบเครื่องมือของฉัน

เข้าระบบโดย Facebook

watbowon

B_asean_MOE

24_1

b_brainMOE.gif

b_qlf

B_teachFund

bannerANI_LunchMOE

bantwitter01

DL-Elearning

e-learning

logo_web_Ani_new

stu_chanel

ict_KM

logo_sahavicha

โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย

มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา

คุรุสภา

ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ

บริการผู้ประกอบวิชาชีพ


สมาชิกออนไลน์

เรามี 59439 บุคคลทั่วไป และ 51 สมาชิก ออนไลน์

Site Login