klangpetchbuilding57

รับมอบอาคารเรียนโรงเรียนบ้านกลางเพชรฯ

เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารเรียน ซึ่งพระมหา ดร.คมสรณ์ คุตตธัมโม พระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล พร้อมด้วยนางอรัญญา วิทยฐานกรณ์และคณะญาติธรรม ได้บริจาคทุนทรัพย์สร้างอาคารเรียนขนาด ๒ ชั้น ๕ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง พร้อมครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ให้แก่โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) รวมมูลค่า ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้นักเรียนได้มีสถานที่เรียนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ..................... โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มีนายพิชิต พูนภิญโญศักดิ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีนักเรียน ๑๐๖ คน เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ ๖ รวม ๘ ห้องเรียน อาคารเรียนของโรงเรียนไม่เพียงพอและสร้างมานานกว่า ๓๐ ปี จึงได้ทำโครงการขอรับสนับสนุนจากพระมหา ดร.คมสรณ์ คุตตธัมโม ซึ่งก็ได้รับเมตตาบอกบุญและรวบรวมปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธาสร้างให้ในครั้งนี้.......... (ศากุน ศิริพานิช / อภิรักษ์ จันทวี … รายงาน)

รายละเอียด
nongvangschlarchina57

นักเรียนบ้านหนองแวง รับทุนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน

นายประเสริฐ สำเรียนรัมย์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง เปิดเผยว่า โรงเรียนได้สนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาความสามารถในด้านต่างๆ ตามศักยภาพ โดยโครงการดั๊บเบิ้ล เอ อินเตอร์แคมป์…ปลูกฝัน ปลูกปัญญา ได้ให้นักเรียนที่เป็นบุตรเกษตรกรในโครงการ เขียนเรียงความ หัวข้อ “ชีวิตที่ดีขึ้นกับต้นกระดาษบนคันนา” เข้าประกวด ซึ่งผลงานของ เด็กหญิงธวัลรัตน์ สิมพลี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับคัดเลือก และได้รับทุนเดินทางร่วมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ที่โรงเรียนอาชีวะผู่หนิง ณ มณฑลกวางตุ้ง เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ เด็กหญิงธวัลรัตน์ สิมพลี มีนางศรีเสาวลักษณ์ ละมุล เป็นครูประจำชั้น .....(สุภาวดี แสงโทโพธิ์ … รายงาน)

รายละเอียด
yala357

ยะลาเขต ๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมที่บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และคณะ ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่จาก สพป.ยะลา เขต ๓ รวม ๙๐ คน โดยการนำของ ว่าที่ร้อยตรี นรินทร์ สาโร ผอ.สพป.ยะลา เขต ๓ ซึ่งกำลังจะเดินทางไปรับตำแหน่ง ผอ.สพป.กระบี่ ตามโครงการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาและแหล่งชุมชนพหุวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน โดย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปการจัดการศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีแนวเขตติดต่อชายแดนประเทศกัมพูชา และมีการใช้ภาษาถิ่นหลายภาษา รวมทั้งประเพณีวิถีชีวิตของชาวอีสาน เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่คณะที่มาเยือนด้วย ...... (ศากุน ศิริพานิช..รายงาน)

รายละเอียด
ccf572

ซี.ซี.เอฟ.ลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนในโครงการ

เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือองค์กรภาคี (MOU) ระหว่างโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ กับสำนักงานโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้การสนับสนุนจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กที่มุ่งส่งเสริมเด็กยากไร้ให้ได้รับการพัฒนาเพื่อสามารถปรับปรุงตนเองและเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีบทบาทในการพัฒนาสังคมและชุมชนของตนเองได้อย่างยั่งยืน สำหรับในปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๔ โรงเรียน และจัดประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้ประสานงาน กรรมการบริหารโครงการและเจ้าหน้าที่โครงการ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน พร้อมกับมอบหนังสือโครงการเปิดโลกอัจฉริยะแก่โรงเรียน เพื่อนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่เด็กต่อไป ...... (ศากุน ศิริพานิช / อภิรักษ์ จันทวี .. รายงาน)

รายละเอียด
helpstudent57

โรงเรียนต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรพร้องเงินรางวัล แก่โรงเรียนในสังกัดที่ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๗ ดังนี้ ... ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก ชนะเลิศ – โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง, ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง ชนะเลิศ – โรงเรียนรวมมิตรวิทยา, รองชนะเลิศอันดับ ๑ – โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม และ รองชนะเลิศอันดับ ๒ – โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) ....(ศากุน ศิริพานิช … รายงาน)

รายละเอียด
kgivensakaeprong57

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์รับการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

“โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์รับการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน” เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ นางสโรชินี โอชโร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้นำคณะกรรมการประกอบด้วย นายกองตรีจเร สัตยารักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางพันทิพา สวาสุ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ นางนฐพร วิชัยเลิศ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ นางประไพรัตน์ บารัมย์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ และนางวัชรี เป็นพร้อม นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ มาประเมินนักเรียนโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ ซึ่งได้ส่งนักเรียนเข้ารับการคัดเลือก ประเภทนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขนาดเล็ก เพื่อคัดเป็นตัวแทนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีนักเรียนเข้าคัดเลือกจำนวน ๓ คน จาก ๓ โรงเรียน คือ ๑. เด็กหญิงเบญจวรรณ ดวงทิพย์ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง ๒. เด็กหญิงเบญจมาศ ชุรุมรัมย์ โรงเรียนบ้านกะหาด ๓. นางสาววาสนา สมันชาติ โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์... ... (ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.บร.๑ -รายงาน)

รายละเอียด
healtymuang857

ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กวัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน

“รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุลาว จัดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กวัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน ให้กับนักเรียนกลุ่ม ร.ร. เมืองบุรีรัมย์ ๘” เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุลาว ได้จัดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กวัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน โดยมีนายสุเทพ พันธุระ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้ช่วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองใหญ่ ตำบลสะแกโพรง โดยมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายจากโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๘ จำนวน ๑๐๐ คน เข้ารับการอบรม ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการให้ความรู้และแนวทางในการแก้ไขปัญหาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กวัยเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีภาวะโภชนาการเกิน เพื่อให้นักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทานอาหารได้อย่างถูกต้องส่งผลให้ภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนอยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐาน ... (ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่ายกรประชาสัมพันธ์ สพป.บร.๑ -รายงาน)

รายละเอียด
specialkid57

สัมมนานักเรียนความสามารถพิเศษ

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ระยะที่ ๒ เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากที่ได้ดำเนินการคัดกรองเด็กที่มีความสามารถพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากแต่ละโรงเรียน รวม ๑๘๘ คน และจัดให้ค่ายอัจฉริยภาพไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผานมา เพื่อให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนตามปกติ สำหรับการสัมมนานักเรียนความสามารถพิเศษในระยะที่ ๒ นี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้พิจารณาเลือกสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและมีทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ มอบให้นักเรียนทั้ง ๑๘๘ คน เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมีคณะครูวิทยากรมาแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่ออย่างถูกต้องและให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ... (สากุน ศิริพานิช..รายงาน)

รายละเอียด
fedex57

อาคารเรียน FedEx

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต๑ เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารเรียนชั้นอนุบาล ซึ่งบริษัทเฟดเอ็กซ์เพรส (Federal Express Corporation) ร่วมกับหอการค้าอเมริกัน (AMCHAM Thailand) สร้างให้แก่โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา อ.บ้านด่าน โดยมี มิสเตอร์เดวิด คาร์เด็ก กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีนเดินทางมามอบอาคารเรียนพร้อมด้วยชุดอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนทุกคน นอกจากนี้ ได้มีอาสาสมัครจากเฟดเอ็กซ์ร่วมกิจกรรมทำนาข้าวเบอรี่กับนักเรียนและชุมชน..... โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา เป็นโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มีนักเรียน ๖๕ คน ครู ๔ คน ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากชุมชนจ้างครูช่วยสอนและบุคลากรอื่นๆ อีก ๖ คน ที่ผ่านมาได้รับความสนับสนุนจากบริษัทเฟดเอ็กซ์เพรสมาแล้ว ๓ ครั้ง ได้แก่ สร้างอาคารเรียน ๑ หลัง มอบเครื่องกรองน้ำดื่ม และสร้างสนามเด็กเล่น สำหรับอาคารเรียนอนุบาลนี้มูลค่าก่อสร้างกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ....(ศากุน ศิริพานิช.. รายงาน)

รายละเอียด
sakhaeprongstudytour573

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กับโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้

“โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กับโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้” เมื่อวันที่ ๑๐-๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ และวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ได้นำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยนักเรียนระดับชั้นอนุบาล เดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าชมห้องสมุดรถไฟ สถานีรถไฟบุรีรัมย์ ชมสนามกีฬาไอโมบาย สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ทและไหว้พระสุภัทรบพิตร วนอุทยานแห่งชาติเขากระโดง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ เดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ วัดป่าหลักร้อย อ.โนนไทย และสวนสัตว์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ เดินทางเข้าชมอุทยานวิทยาศาตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี(เขาวัง) จังหวัดเพรชบุรี และไหว้พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม การจัดกิจกรรมดังกล่าวทำให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน... (ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่ายกรประชาสัมพันธ์ สพป.บร.๑ -รายงาน)

รายละเอียด
Text Size

รูปกิจกรรมล่าสุด

เว็บลิ้งค์

กระทรวงศึกษาธิการ obec
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
obec gateway โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย
ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ บริการผู้ประกอบวิชาชีพ
มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
logo_sahavicha งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63

หนังสือราชการ

สนทนาทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์

ย้ายสับเปลี่ยน

เว็บบล็อก

วางแผนอัตรากำลังคน

people_plan54

การวางแผนอัตรากำลังคน ระยะ 3 ปี

เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2554 ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ รอง ผอ.สพป.บร1 เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนอัตรากำลังคน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2554 - 2556) ซึ่งกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.บร. 1 จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียน และผู้ที่รับผิดชอบงานบุคคล จากโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 202 โรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการคำนวณอัตรากำลังครูตามขนาดและประเภทสถานศึกษา และนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินการจัดทำข้อมูลการวางแผนกำลังคนการบริหารอัตรากำลังระยะ 3 ปี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บังเกิดผลดีต่อการจัดการศึกษา และสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนให้สูงขึ้น

รายละเอียด

แถบเครื่องมือของฉัน

เข้าระบบโดย Facebook

watbowon

B_asean_MOE

24_1

b_brainMOE.gif

b_qlf

B_teachFund

bannerANI_LunchMOE

bantwitter01

DL-Elearning

e-learning

logo_web_Ani_new

stu_chanel

ict_KM

logo_sahavicha

โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย

มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา

คุรุสภา

ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ

บริการผู้ประกอบวิชาชีพ


สมาชิกออนไลน์

เรามี 47025 บุคคลทั่วไป และ 24 สมาชิก ออนไลน์

Site Login