songkran57

สงกรานต์สืบสานประเพณีไทย

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ทำบุญเนื่องในประเพณีสงกรานต์ โดยได้มีการเปลี่ยนผ้าครองและสรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงาน ไหว้พระภูมิเจ้าที่ ทำบุญเลี้ยงพระ ฟังธรรม ในโอสกาสเดียวกันนี้ นายลวด แก้วไธสง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้นำข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานรดน้ำขอพรจาก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย รวมทั้งเสริมสร้างความสามัคคีภายในหน่วยงานด้วย.... (ศากุน ศิริพานิช / อภิรักษ์ จันทวี... รายงาน)

รายละเอียด
concentrateecamp57

ค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม

เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดค่ายอบรมภาษาอังกฤษแบบแบบเข้ม ซึ่งจัดขึ้นสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒ จากโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๐๐ คน โดยจัดเป็นค่ายเช้ามา เย็นกลับ ระยะเวลา ๒๐ วัน ระหว่างวันที่ ๑๗ เมษายน – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ในช่วงปิดภาคเรียน สำหรับระดับประถมศึกษา ได้จัดอบรมนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๕ จำนวน ๑๐๐ คน โดยเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ ๗ เมษายน – ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ..... (ศากุน ศิริพานิช / อภิรักษ์ จันทวี .. รายงาน)

รายละเอียด
youthcampsakaeprong57

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กับค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใจคุณธรรม

โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กับค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใจคุณธรรม” เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗ นายสำเภา สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 8 เป็นประธานเปิดงานโครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใจคุณธรรม ระหว่างวันที่ ๓-๕ เมษายน ๒๕๕๗ ณ สวนสัตว์นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขยายโอกาสในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๘ จำนวน ๒๐๐ คน ครู ๓๐ คน เข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด ได้รับประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เห็นความสำคัญและเชื่อมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นแกนนำเยาวชนคนรุ่นใหม่ใจคุณธรรมในสถานศึกษา จัดโดยศูนย์เสมารักษ์ประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค ๘...ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย สปช.บร.๑/ภาพ/รายงาน

รายละเอียด
privateschoolinvoice57

การทำบัญชีโรงเรียนเอกชนด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบัญชีโรงเรียนเอกชนด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป และการใช้ระบบ PSIS version 2 โดยมีครูจากโรงเรียนเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดชัยภูมิเข้ารับการอบรม รวม ๘๐ คน สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้พัฒนาระบบการบันทึกบัญชีโดยโปรแกรมบัญชี GL47 เดิม ให้ครอบคลุมเกี่ยวกับข้อมูลการเงินและบัญชีมากขึ้น คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์จึงได้จัดการอบรมครั้งนี้ขึ้น เพิ่อให้บุคลากรในโรงเรียนเอกชนสามารถปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างเป็นระบบ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมาให้ความรู้ ระยะเวลาอบรม ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๒-๔ เมษายน ๒๕๕๗....(ศากุน ศิริพานิช…รายงาน)

รายละเอียด
servicearea57

บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดทำประกาศเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติและบรรยายพิเศษเรื่องการจัดทำประกาศเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน และตรวจสอบรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์ภาคบังคับเข้าเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๗ แก่ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบจาก ๒๐๒ โรงเรียน เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อมูลเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนรและจำนวนเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์เข้าเรียน ตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่ง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ต้องเกณฑ์เด็กที่เปิดปี พ.ศ.๒๕๕๐ (ตาม ทร.๑๔) ในท้องที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอลำปลายมาศ อำเภอชำนิ และอำเภอบ้านด่าน ให้เข้าเรียนครบทุกคน...... ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ย้ำให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความสำคัญต่อการเกณฑ์เด็กข้าเรียนให้ครบ ๑๐๐ % โดยให้ประสานความร่วมมือกับหน้วยงานและผู้นำชุมชนที่เกี่ยวข้อง อเพื่อให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสเข้าเรียนอย่าสงน้อยจนจบการศึกษาภาคบังคับ ได้รับการพัฒนาเพื่อให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป.....(ศากุน ศิริพานิช / อภิรักษ์ จันทวี : รายงาน)

รายละเอียด
openhousesumhad57

ซำแฮดฯ จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย ปัจฉิมนิเทศ ป.6 และเปิดรั้วโรงเรียน

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 ในภาคเช้า นายสำเร็จ มีคม ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านซำแฮด(นักศึกษา-ประชานุสรณ์5) ได้เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่เด็กปฐมวัยที่จบการศึกษาหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย และปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มอบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา (ปพ.1) และ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนและครูผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อหญิง ประเภทประชาชน ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัดบุรีรัมย์ และทำพิธีบายศรีสู่ขวัญให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ในภาคบ่าย โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน( Open House) ซึ่งจะมีการแสดงบนเวที จัดนิทรรศการแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน ให้ผู้ปกครองนักเรียน ได้เยี่ยมชมผลงานของนักเรียน ในแต่ละชั้น ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี และขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 และชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้ทำโรงทานขนมจีน และของหวานให้บริการแก่นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประทานกันอย่างเพียงพอและทั่วถึงทุกคน (ชัยรัตน์ ,วัชระ ภาพ/ ปิยา วิเศษนคร รายงาน)

รายละเอียด
buddhachumni57

งานนมัสการหลวงพ่อชำนิจ ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เป็นประธาน เปิดงานนมัสการหลวงพ่อชำนิจ ประจำปี 2557 ซึ่งมี นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ นายอำเภอชำนิ ประธานจัดงานเป็นผู้กล่าวรายงาน งานนมัสการหลวงพ่อชำนิจ เป็นงานประจำปี ของอำเภอชำนิ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในอำเภอชำนิ รวมทั้งสถานศึกษาทุกแห่งในอำเภอชำนิ ร่วมกันจัดงานนมัสการหลวงพ่อชำนิจประจำปี หลวงพ่อชำนิจ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา อยู่ที่วัดชนะตาราม ตำบลชำนิ อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ งานจัดขึ้นในวันที่ 24-25 มีนาคม 2557 ประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร การทำบุญปิดทองพระ การแสดงลานวัฒนธรรมแต่ละตำบล การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน พิธีรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ การจัดขบวนแห่หลวงพ่อชำนิจจำลองแต่ละตำบล ซึ่งมีการประกวดมอบรางวัลขบวนแห่ ที่ 1 ตำบลช่อผกา ที่ 2 เทศบาลตำบลชำนิ ที่ 3 ตำบลโคกสนวน การทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอนุสาวรีย์รัชการที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอชำนิ ได้เงินทั้งสิ้น 210,360 บาท และมีมหรสพสมโภชน์ตลอดงานทั้งกลางวันและกลางคืน งบประมาณได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ และเทศบาลตำบล /องค์การบริส่วนตำบลทุกตำบลในอำเภอชำนิ งานครั้งนี้ประสบผลสำเร็จด้วยดียิ่ง จึงประกาศอนุโมทนา สาธุ ณ โอกาสนี้ (นายสุริยา พวงมาลัย ถ่ายภาพและรายงาน)

รายละเอียด
pajchimsakaeprong57

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์

“พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์” เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ นายธีรยุทธ โปรยไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ ได้ประกอบพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เนื่องในโอกาสจบหลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ และในโอกาสนี้โรงเรียนได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ พร้อมกับการปัจฉิมนิเทศ แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียน โดยศิษย์เก่าของโรงเรียนที่กำลังศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ .../ปริศนา งามโสม,นายสนอง หอมรวง ภาพ/ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย สปช.บร.๑ /รายงาน

รายละเอียด
littlebamdhit57

บัณฑิตน้อย โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ได้จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมี นายสุชาติ โพธิ์เงิน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่าน เป็นประธานในพิธี และนางสาวพเยาว์ ม่านทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย เพื่อมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย แก่นักเรียนที่จบชั้นปฐมวัย จำนวน 55 คน นอกจากนี้ทางโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ได้จัดซุ้มไว้สำหรับให้บัณฑิตน้อยได้ถ่ายภาพร่วมกับผู้ปกครอง และแขกที่มาร่วมงานไว้อย่างสวยงาม......(อภิวัฒน์ คำแหงรส ..รายงาน)

รายละเอียด
openhouserkhoksanuan57

โคกสนวนจัดกิจกรรมเปิดประตู สู่สถานศึกษา

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 นายสีทัด ดวงศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสนวน เป็นประธานเปิดงาน open house ประจำปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนบ้านโคกสนวน กลุ่มโรงเรียนชำนิ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 การจัดกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย 1. พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนจบหลักสูตรปฐมวัย(บัณฑิตน้อย) 2. การแสดงของนักเรียนบนเวที 3. การจัดแสดงผลงานนักเรียนแต่ละชั้น และ 4. การจำหน่ายผลผลิตต่างๆของนักเรียน การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก และงานสำเร็จด้วยดียิ่ง ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้ (นายสุริยา พวงมาลัย ถ่ายภาพและรายงาน)

รายละเอียด
Text Size

รูปกิจกรรมล่าสุด

เว็บลิ้งค์

กระทรวงศึกษาธิการ obec
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
obec gateway โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย
ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ บริการผู้ประกอบวิชาชีพ
มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
logo_sahavicha งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63
bobec572 bobec1

หนังสือราชการ

สนทนาทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์

ย้ายสับเปลี่ยน

เว็บบล็อก

วางแผนอัตรากำลังคน

people_plan54

การวางแผนอัตรากำลังคน ระยะ 3 ปี

เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2554 ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ รอง ผอ.สพป.บร1 เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนอัตรากำลังคน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2554 - 2556) ซึ่งกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.บร. 1 จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียน และผู้ที่รับผิดชอบงานบุคคล จากโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 202 โรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการคำนวณอัตรากำลังครูตามขนาดและประเภทสถานศึกษา และนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินการจัดทำข้อมูลการวางแผนกำลังคนการบริหารอัตรากำลังระยะ 3 ปี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บังเกิดผลดีต่อการจัดการศึกษา และสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนให้สูงขึ้น

รายละเอียด

แถบเครื่องมือของฉัน

เข้าระบบโดย Facebook

ภารกิจผอ.เขตฯ

calendar

watbowon

B_asean_MOE

24_1

b_brainMOE.gif

b_qlf

B_teachFund

bannerANI_LunchMOE

bantwitter01

DL-Elearning

e-learning

logo_web_Ani_new

stu_chanel

ict_KM

logo_sahavicha

โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย

มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา

คุรุสภา

ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ

บริการผู้ประกอบวิชาชีพ


สมาชิกออนไลน์

เรามี 12804 บุคคลทั่วไป และ 27 สมาชิก ออนไลน์

Site Login