chumniretire57

เขตพัฒนาการศึกษาชำนิแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

เมื่อวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2557 เขตพัฒนาการศึกษาชำนิ นำโดย ผู้อำนวยการสัญญา เสาวกุล ประธานกลุ่มชำนิ 1 และ ผู้อำนวยการสมร หล่าดอนดู่ ประธานกลุ่มชำนิ 2 นำคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 203 คน ( 4 คันรถบัส) ไปทัศนศึกษาโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี และเที่ยวชมสถานที่ต่างๆอาทิเช่น วัดห้วยมงคล กราบนมัสการรูปเหมือนหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุด ชมตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม ชม เพลินวาน ตลาดย้อนยุคที่หัวหิน ชม เวเนเซืย หัวหิน แหล่งท่องเที่ยวสไตล์อิตาลี่ ชม สวืส ชีฟ ฟาร์ม ฟาร์มเลี้ยงแกะสไตล์ยูโรคันทรี เข้าพักที่นิรันดรรีสอร์ท ที่พักติดชายหาดชะอำ ภาคกลางคืนจัดงานเลี้ยงและพิธีบายศรีสู่ขวัญ เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 6 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการโกมินทร์ แผ้วพลสง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดหนองปล่อง นางประกิจ ใจกล้า ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโคกสนวน นางรวงรัตน์ ภิรมรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ นางสุรีพร ทิพย์จันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านตาเหล็ง นางจิราภรณ์ ศิริวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านดอนหวาย และนางทัศนีย์ โภคาพานิช ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองพะอง การไปทัศนศึกษาและงานแสดงมุทิตาจิต ครั้งนี้สำเร็จด้วยดี รู้สึกผู้ที่จะเกษียณ มีความสุข ผู้จัดและผู้ร่วมงานก็มีความสุขครับ (นายสุริยา พวงมาลัย ถ่ายภาพและรายงาน)

รายละเอียด
thailanganubanbandan57

วันภาษาไทยแห่งชาติ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นายสิทธิพงค์ จารุทรัพย์สดใส ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกให้นักเรียนได้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยรวมถึงเพื่อรณรงค์ให้คนไทยทั้งชาติได้ร่วมกันอนุรักษ์ภาษาไทยและใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง อีกทั้งเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทยในฐานะที่เป็นภาษา ประจำชาติ โดยมี นายสุพจน์ เจียมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต ๑ เป็นประธานในพิธี นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต ๑ นายปัญญา ยางนอก ผู้อำนวยการกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางบังอร แก่นจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) นายมนู เฮงขวัญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายสุรศักดิ์ กาญจนการุญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (ประจำเขตพัฒนาการศึกษาบ้านด่าน) คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในกลุ่มบ้านด่าน ๑ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติในงาน ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการแข่งขันทักษะความสามารถทางภาษาไทย ดังนี้ การประกวด คัดลายมือ การประกวดเขียนเรื่องจากภาพ การประกวดเขียนเรียงความ การประกวดแต่งคำประพันธ์ การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ การแข่งขันเล่านิทาน และการตอบปัญหาภาษาไทย นอกจากนี้ ภายในงานจัดกิจกรรมในรูปแบบ “ตลาดรักษ์ไทย” แบ่งออกเป็น ๗ ซุ้มกิจกรรม คือ ซุ้มอักษรสร้างคำ ซุ้มตักไข่ใบ้คำ ซุ้มต่อคำสำนวนไทย ซุ้มปาโป่งปริศนาคำทาย ซุ้มขนมไทยในวันวาน ซุ้มวงล้อหรรษา และซุ้มบิงโกพยัญชนะไทย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาไทยอย่างสนุกสนาน.... (อภิวัฒน์ คำแหงรส.. รายงาน)

รายละเอียด
truenondaeng57

โรงเรียนบ้านโนนแดงรับอุปกรณ์โครงการทรูปลูกปัญญา

เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2557 โรงเรียนบ้านโนนแดงได้รับชุดอุปกรณ์ดิจิทัลและสื่อเสริมการเรียนการสอน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในโครงการทรูปลูกปัญญา โรงเรียนบ้านโนนแดงขอขอบคุณกลุ่มบริษัททรู มา ณ โอกาสนี้ (โสภณ ชุมพลศักดิ์ รายงาน)

รายละเอียด
muang3eva57

กลุ่มเมืองบุรีรัมย์ 3 ประเมินห้องเรียนคุณภาพ

ระหว่างวันที่ 16 - 21 กรกฎาคม 2557 นายพัชรินทร์ มีพัฒน์ ประธานกลุ่มเมืองบุรีรัมย์ 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนภายในกลุ่ม จำนวน 13 โรงเรียน ออกนิเทศติดตามการดำเนินงานตามโครงการ "ห้องเรียนคุณภาพ" ของครูผู้สอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยแบ่งคณะกรรมการออกเป็น 4 ชุดๆ ละ 3 คน ก่อนทำการประเมินมีการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประเมิน รวมทั้งซักถามสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการของโรงเรียนที่ต้องการรับความช่วยเหลือจากกลุ่มฯ วิธีการจะประเมินห้องเรียนตามสภาพจริง ตรวจดูเอกสารหลักฐานงานธุรการชั้น สื่อการเรียนการสอน ผลงานครูนักเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการส่งเสริมความสามารถพิเศษของนักเรียน ซึ่งคณะกรรมการประเมินฯ มีความเชื่อว่า หากทุกโรงเรียนจัดบรรยากาศของห้องเรียนให้น่าดู น่าอยู่ และน่าเรียน คุณภาพนักเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต้องเพิ่มขึ้นแน่นอน ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียนทุกโรงเรียน ที่จัดทำห้องเรียนคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด มีความกระตือรื้อร้น และร่วมมือร่วมใจกันทั้งโรงเรียน ทำให้การดำเนินงานตามโครงการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี (นายพัชรินทร์ มีพัฒน์ ประธานกลุ่มฯ รายงาน)

รายละเอียด
kaopansasakae57

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา/เข้าพรรษาโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์

“กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา/เข้าพรรษาโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยนำนักเรียนทุกระดับชั้นไปร่วมทำบุญ ณ วัดสะแกโพรง ประกอบด้วยการถวายเทียนพรรษา จตุปัจจัย ฟังการบรรยายธรรมะ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวโรงเรียนได้จัดเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการทำความดี ตามแนวทางของพุทธศาสนิกชนที่ดี...(ปริศนา งามโสม - ภาพ/ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย สปช.สพป.บร.๑ -รายงาน)

รายละเอียด
pareentmeetingsakae57

โครงการประชุมผู้ปกครองสัญจรโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์

“โครงการประชุมผู้ปกครองสัญจรโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์” โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการประชุมผู้ปกครองสัญจร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนได้ออกพบปะและรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ปกครองนักเรียนและผู้นำชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชน โดยใช้เวลาหลังเลิกเรียนตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ อีกทั้งเพื่อออกไปพบกับผู้ปกครองนักเรียนและผู้นำชุมชนจำนวน ๙ จุด ตามหมู่บ้านที่มีนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ทุกหมู่บ้าน...(ปริศนา งามโสม,ภัควลัญชญ์ บุญครอง - ภาพ/ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย สปช.สพป.บร.๑ -รายงาน)

รายละเอียด
prem57

บุรีรัมย์คัดโครงงานนักเรียนส่งชิงรางวัลมูลนิธิเปรมฯ

เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้มีกิจกรรมการประกวดโครงงานนักเรียนระดับจังหวัด โดยมีเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั้ง ๕ เขต ในจังหวัดบุรีรัมย์ นำโครงงานที่ชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษามาแข่งขันเพื่อคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจัวหวัด ไปแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ........ มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาอย่างต่อเนื่อง โดยการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และการจัดประกวดโครงงานนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยการคิดวิเคราะห์หาเหตุผลและรู้จักแก้ปัญหา ให้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยในปีนี้เป็นครั้งที่ ๑๒ กำหนดจัดในวันที่ ๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา แยกเป็นระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย และมี ๕ ประเภทโครงงานได้แก่ โครงงานวิทยาศาสตร์ทั่วไป โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานภาษาไทย โครงงานภาษาอังกฤษ และโครงงานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น.....(ศากุน ศิริพานิช.. รายงาน)

รายละเอียด
ccf57

CCF มอบของขวัญส่งความสุขที่โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยคุณธนวรรณ บุญนอง หัวหน้าโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดบุรีรัมย์ ได้นำของขวัญส่งความสุขมอบให้แก่ให้นักเรียนและโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร รวมมูลค่าท้งสิ้น ๗๑,๖๘๐ บาท ประกอบด้วย ชุดสนามเด็กเล่น ชุดอาหารดีมีประโยชน์ ชุดอุปกรณ์การเกษตร (ไก่พันธุ์ เมล็ดพันธุ์ผัก พันธุ์ปลา กบ) ชุดปฐมพยาบาล อุปกรณ์เครื่องเขียน และอุปกรณ์การกีฬา นอกจากนี้ยังได้เป็นตัวแทนผู้อุปการะมอบนาฬิกาให้นักเรียนในโครงการ ซี.ซี.เอฟ.ฯ ด้วย ...(ประยูร กรุงรัมย์ .. รายงาน)

รายละเอียด
helpstudent573

ปีแห่งการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมครูเครือข่ายเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ เป็น “ปีแห่งการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน” สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จึงได้จัดประชุมครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด ๒๐๒ โรงเรียน เพื่อสนับสนุนสร้างความรู้ความเข้าใจ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้บริหารและครูในทุกสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้เข้ามามีส่วนร่วมเฝ้าระวังปัญหาของเด็กและเยาวชนอย่างรอบด้าน... ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวว่า กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกโรงเรียนควรจะต้องทำให้ครบ ๑๐๐ % เพราะเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งในด้านสติปัญญา สภาพครอบครัวเศรษฐกิจ เพื่อให้ครูมีข้อมูลเด็กรายบุคคล มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ดีและสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการป้องกันแก้ไขปัญหา ให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเหมาะสม อันจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียนในความรับผิดชอบด้วย...(ศากุน ศิริพานิช .. รายงาน)

รายละเอียด
khetkantangkhaopansa57

โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ฯ ร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นายสมดุลย์ ดีรัมย์ ผอ.โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ (ไตรคามสิทธิศิลป์) พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนเข้าวัดทำบุญและเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ณ วัดธรรมธีราราม อ.เมืองบุรีรัมย์ และในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันเข้าพรรษา คณะครูนักเรียนได้ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา ในนามวัธรรมธีราราม ซึ่งเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จัดขึ้นเพื่อสืบทอกประเพณีวันสำคัญทางศาสนาพุทธด้วย... (อุษณีษ์ นึกชอบ..รายงาน)

รายละเอียด
Text Size

รูปกิจกรรมล่าสุด

เว็บลิ้งค์

กระทรวงศึกษาธิการ obec
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
obec gateway โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย
ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ บริการผู้ประกอบวิชาชีพ
มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
logo_sahavicha งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63
bobec572 bobec1

หนังสือราชการ

สนทนาทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์

ย้ายสับเปลี่ยน

เว็บบล็อก

วางแผนอัตรากำลังคน

people_plan54

การวางแผนอัตรากำลังคน ระยะ 3 ปี

เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2554 ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ รอง ผอ.สพป.บร1 เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนอัตรากำลังคน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2554 - 2556) ซึ่งกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.บร. 1 จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียน และผู้ที่รับผิดชอบงานบุคคล จากโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 202 โรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการคำนวณอัตรากำลังครูตามขนาดและประเภทสถานศึกษา และนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินการจัดทำข้อมูลการวางแผนกำลังคนการบริหารอัตรากำลังระยะ 3 ปี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บังเกิดผลดีต่อการจัดการศึกษา และสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนให้สูงขึ้น

รายละเอียด

แถบเครื่องมือของฉัน

เข้าระบบโดย Facebook

ภารกิจผอ.เขตฯ

calendar

watbowon

B_asean_MOE

24_1

b_brainMOE.gif

b_qlf

B_teachFund

bannerANI_LunchMOE

bantwitter01

DL-Elearning

e-learning

logo_web_Ani_new

stu_chanel

ict_KM

logo_sahavicha

โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย

มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา

คุรุสภา

ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ

บริการผู้ประกอบวิชาชีพ


สมาชิกออนไลน์

เรามี 52650 บุคคลทั่วไป และ 49 สมาชิก ออนไลน์

Site Login