traikhamk657

วันพระมหาธีรราชเจ้า

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายประสงค์ เหลาฉลาด ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา พร้อมด้วยกองลูกเสือโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา ทำพิธีราชสดุดี เนื่องใน “วันพระมหาธีรราชเจ้า” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต แห่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ พระผู้พระราชทาน กำเนิดลูกเสือไทย พระราชบิดาแห่งวงการลูกเสือไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญูกตเวทิตาธรรม ด้วยการประกอบพิธีถวายบังคมและถวายราชสดุดี รวมทั้งนำลูกเสือ เนตรนารี บำเพ็ญประโยชน์ในชุมชน ถวายเป็นพระราชกุศลด้วย .... (ประสงค์ เหลาฉลาด .. รายงาน)

รายละเอียด
lionbicycle57

ไลออนส์บุรีรัมย์ มอบจักรยานยืมเรียน

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายวรวุฒิ วงศ์ธนากิจเจริญ นายกสโมสรไลออนส์มิตรภาพบุรีรัมย์ และคณะกรรมการบริหารฯ ได้มอบรถจักรยานยืมเรียน ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๕ โรงเรียน รวม ๓๕ คัน ได้แก่ โรงเรียนบ้านสารภี โรงเรียนบ้านหนองปรือ และโรงเรียนบ้านตลาดควาย สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ และโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สังกัด สพม. ๓๒ ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนที่บ้านไกลโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ โดยมีนายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธา่นรับมอบและกล่าวขอบคุณ ..... สโมสรไลออนส์มิตรภาพบุรีรัมย์ เป็นการรวมกลุ่มของนักธุรกิจภาคเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อทำกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ ซึ่งที่ผ่านมาได้กิจกรรมสนับสนุนด้านการศึกษามาโดยตลอด อาทิ โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โครงการจัดทำสนามเด็กเล่น มอบเตียงพยาบาล และโครงการจักรยานยืมเรียน ฯลฯ............ (ศากุน ศิริพานิช…รายงาน)

รายละเอียด
k657

เขตพัฒนาการศึกษาชำนิจัดพิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ ๖

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ นายอำเภอชำนิ เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ ๖ "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ณ โรงเรียนอนุบาลชำนิ ผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยโรงเรียนในเขตอำเภอชำนิทุกโรงเรียน สังกัด สพป.บร.๑ จำนวน ๑๗ โรงเรียน และ สังกัด สพม.เขต ๓๒ จำนวน ๑ โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนชำนิพิทยาคม รวมลูกเสือและผู้กำกับลูกเสือที่ร่วมพิธีครั้งนี้จำนวน ๖๕๐ คน การจัดพิธีถวายราชสดุดีครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีทุกประการ ต้องขอขอบคุณกองลูกเสือทุกโรงเรียน และขอขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการสายสิน มาตา และคณะครูนักเรียน โรงเรียนอนุบาลชำนิ ที่เอื้อเฟื้อสถานที่และบริการ (นายณัฏฐ์ชพงศธร ทวินันท์ ถ่ายภาพ นายสุริยา พวงมาลัย รายงาน)

รายละเอียด
nondaengzoo57

โรงเรียนบ้านโนนแดงทัศนศึกษาสวนสัตว์โคราช

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านโนนแดง ต.สะแกโพรง อ.เมือง นำโดย นายอภวัฒน์ บุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 จำนวน 206 คน ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนสัตว์นครราชสีมา ซึ่งนักเรียนต่างได้รับความรู้และความสนุกสนานจากการไปทัศนศึกษาครั้งเป็นอย่างมาก (โสภณ ชุมพลศักดิ์ รายงาน)

รายละเอียด
ricesong57

อนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์

“อนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์” เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายประมวล เรียบร้อย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายธีรยุทธ โปรยไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนสะโพรงอนุสรณ์ ได้นำคณะครู-นักเรียนโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ จัดกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ณ ที่นาของโรงเรียนจำนวน ๘ ไร่ ซึ่งทุกๆปีโรงเรียนจะนำนักเรียนทำนา เพื่อปลูกจิตสำนึกของนักเรียนให้เห็นคุณค่าของข้าว ซึ่งเป็นอาหารหลักของคนไทยและคนทั่วโลก อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวนาในสมัยก่อนขอแรงเพื่อนบ้านมาช่วยเกี่ยวข้าวและจะหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันคนละครั้ง เป็นการแสดงออกถึงความสามัคคี ความร่วมแรงร่วมใจ โดยไม่ต้องลงทุนมากเหมือนในปัจจุบัน / ราชวุฒิ วุฒิยาสาร เครือข่าย สปช.สพป.บร.๑ ภาพ/รายงาน

รายละเอียด
tale57

ค่ายนิทานสร้างสรรค์คุณธรรม

มื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายนิทานสร้างสรรค์คุณธรรม ซึ่งสถาบันนโยบายศึกษา โดยความสนับสนุนของมูลนิธิคอนราดอาเดนาวร์ ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เขต ๒ และ เขต ๓ จำนวน ๑๗ โรงเรียน จัดขึ้น แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ เพื่อมุ่งปลูกฝังคุณธรรมแก่เด็ก เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากที่ได้จัดโครงการ “การสอนคุณธรรมในนักเรียนประถมศึกษาเสริมสร้างการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง” มาตั้งปี ๒๕๕๕ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมโดยเฉพาะในด้านความเป็นประชาธิปไตยแก่เยาวชน และในช่วงต้นปี ๒๕๕๗ ได้จัดอบรมสัมมนาครูผู้สอนจากโรงเรียนในโครงการ เพื่อออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พร้อมกับมอบหนังสือนิทานให้โรงเรียนนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้คุณธรรมจากนิทาน และคัดเลือกนักเรียนจากทั้ง ๑๗ โรงเรียนมาเข้าค่ายนิทานสร้างสรรค์คุณธรรมในครั้งนี้ รวม ๖๐ คน เพื่อนำเสนอผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ผ่านมา และให้ครู นักเรียน ได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับการสรุปองค์ความรู้จากการอ่านในรูปแบบการแสดงละครถ่ายทอดเนื้อหาแง่คิดคุณธรรม รวมทั้งสามารถนำไปถ่ายทอดขยายผลในแต่ละโรงเรียนต่อไป.... (ศากุน ศิริพานิช .. รายงาน)

รายละเอียด
anubanlpvalley57

อนุบาลลำปลายมาศ คว้าแชมป์วอลเลย์บอลชายอีสานตอนล่าง

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ทีมวอลเลย์บอลชาย โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ชนะเลิศการแข่งขัน”วิทยุการบินมินิวอลเลย์บอล” ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เป็นแชมป์ระดับภูมิภาคภาคอีสานตอนล่าง ประเภทยุวชนอายุไม่เกิน 12 ปี ณ ยิมเนเซียมโรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา โดยไม่เสียเซทให้กับทีมใดเลยตลอดการแข่งขัน และได้เข้าชิงชนะเลิศระดับประเทศกลางเดือนธันวาคมนี้

รายละเอียด
klangpetchbuilding57

รับมอบอาคารเรียนโรงเรียนบ้านกลางเพชรฯ

เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารเรียน ซึ่งพระมหา ดร.คมสรณ์ คุตตธัมโม พระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล พร้อมด้วยนางอรัญญา วิทยฐานกรณ์และคณะญาติธรรม ได้บริจาคทุนทรัพย์สร้างอาคารเรียนขนาด ๒ ชั้น ๕ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง พร้อมครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ให้แก่โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) รวมมูลค่า ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้นักเรียนได้มีสถานที่เรียนอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ..................... โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มีนายพิชิต พูนภิญโญศักดิ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีนักเรียน ๑๐๖ คน เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ ๖ รวม ๘ ห้องเรียน อาคารเรียนของโรงเรียนไม่เพียงพอและสร้างมานานกว่า ๓๐ ปี จึงได้ทำโครงการขอรับสนับสนุนจากพระมหา ดร.คมสรณ์ คุตตธัมโม ซึ่งก็ได้รับเมตตาบอกบุญและรวบรวมปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธาสร้างให้ในครั้งนี้.......... (ศากุน ศิริพานิช / อภิรักษ์ จันทวี … รายงาน)

รายละเอียด
nongvangschlarchina57

นักเรียนบ้านหนองแวง รับทุนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน

นายประเสริฐ สำเรียนรัมย์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง เปิดเผยว่า โรงเรียนได้สนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาความสามารถในด้านต่างๆ ตามศักยภาพ โดยโครงการดั๊บเบิ้ล เอ อินเตอร์แคมป์…ปลูกฝัน ปลูกปัญญา ได้ให้นักเรียนที่เป็นบุตรเกษตรกรในโครงการ เขียนเรียงความ หัวข้อ “ชีวิตที่ดีขึ้นกับต้นกระดาษบนคันนา” เข้าประกวด ซึ่งผลงานของ เด็กหญิงธวัลรัตน์ สิมพลี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับคัดเลือก และได้รับทุนเดินทางร่วมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ที่โรงเรียนอาชีวะผู่หนิง ณ มณฑลกวางตุ้ง เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ทั้งนี้ เด็กหญิงธวัลรัตน์ สิมพลี มีนางศรีเสาวลักษณ์ ละมุล เป็นครูประจำชั้น .....(สุภาวดี แสงโทโพธิ์ … รายงาน)

รายละเอียด
yala357

ยะลาเขต ๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมที่บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายสุพจน์ เจียมใจ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และคณะ ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่จาก สพป.ยะลา เขต ๓ รวม ๙๐ คน โดยการนำของ ว่าที่ร้อยตรี นรินทร์ สาโร ผอ.สพป.ยะลา เขต ๓ ซึ่งกำลังจะเดินทางไปรับตำแหน่ง ผอ.สพป.กระบี่ ตามโครงการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาและแหล่งชุมชนพหุวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน โดย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปการจัดการศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีแนวเขตติดต่อชายแดนประเทศกัมพูชา และมีการใช้ภาษาถิ่นหลายภาษา รวมทั้งประเพณีวิถีชีวิตของชาวอีสาน เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่คณะที่มาเยือนด้วย ...... (ศากุน ศิริพานิช..รายงาน)

รายละเอียด
Text Size

รูปกิจกรรมล่าสุด

เว็บลิ้งค์

กระทรวงศึกษาธิการ obec
สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
obec gateway โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย
ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ บริการผู้ประกอบวิชาชีพ
มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
logo_sahavicha งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่63

หนังสือราชการ

สนทนาทั่วไป

จัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์

ย้ายสับเปลี่ยน

เว็บบล็อก

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

devlearner55

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 ที่ห้องประชุมโรงแรมเทพนคร อ.เมืองบุรีรัมย์ นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น สืบเนื่องจาก สพฐ.ได้ขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 5 ระยะ โดยในปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 1 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามตัวชี้วัดความสำเร็จระยะที่ 4 คือ นำสู่วิถีคุณภาพ ซึ่งเป็นระยะที่โรงเรียนต้องมีนวัตกรรมการบริหารและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะตามจุดเน้นแต่ละช่วงวัย กิจกรรมในครั้งนี้จึงเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอนวัตกรรมที่เป็น Best Practice จากการคัดเลือกของกลุ่มโรงเรียน ทั้ง20 กลุ่ม เพื่อคัดเลือกกระบวนการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด รวมทั้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามจุดเน้นต่อไป

รายละเอียด

แถบเครื่องมือของฉัน

เข้าระบบโดย Facebook

watbowon

B_asean_MOE

24_1

b_brainMOE.gif

b_qlf

B_teachFund

bannerANI_LunchMOE

bantwitter01

DL-Elearning

e-learning

logo_web_Ani_new

stu_chanel

ict_KM

logo_sahavicha

โครงการแท็บเบล็ตเพื่อการศึกษาไทย

มูลนิธิกองทุนการศึกาษาเพื่อการพัฒนา

คุรุสภา

ต่อใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพ

บริการผู้ประกอบวิชาชีพ


สมาชิกออนไลน์

เรามี 65953 บุคคลทั่วไป และ 22 สมาชิก ออนไลน์

Site Login