แต่งตั้งผู้อำนวย-รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ ทั่วประเทศ

เขียนโดย: ออนซอนฟิสืกส์ ใน คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

คำที่เกี่ยวข้องใน: Untagged 

ออนซอนฟิสืกส์

สพฐ.แต่งตั้งผู้อำนวย-รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ ทั่วประเทศ นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้ ลงนามคำสั่ง สพฐ.ที่ 1155/2553 ให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม ศึกษา จำนวน 41 ราย ดังนี้ นายวิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 1 กทม., นายจารึก ศรีเลิศ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 3, นายกิจจา ชูประเสริฐ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 4, ว่าที่ร.ต.ไพศาล ประทุมชาติ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 5, นายอำนาจ เดชสุภา ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 6, นายสมพงษ์ มะใบ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 7, นายประพัฒน์ คหินทรพงศ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 8 , นายชาญชัย ทิพเนตร ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 9 ,ว่าที่ร.ต.อุทิศ รุ่งธีระ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 10, นางประภาศรี อุยยามฐิติ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 11, นายสุจินต์ พิมเสน ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 12, นายสมพงษ์ แคนยุกต์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 13, นางสาวสดศรี ตันสุธัญลักษณ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 14,นายเทอดศักดิ์ ถาวรสุทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 15, นายสัจจา ศรีเจริญ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 16, นายมาโนช กล้องเจริญ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 17, นายอภิสิทธิ์ รื่นจิตร ปฎิบัติหน้าที่ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 18, นายโกศล บุญไชย ปฎิบัติหน้าที่ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 19, นายวัชรินทร์ ศรีบุรินทร์ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 20, นายไพศาล นาคเสน ปฏิบัติหน้าที่ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 21 นายคมสิน ศรีมานะศักดิ์ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 22, นายสมชาย โสมรักษ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 23, นายเสน่ห์ คำสมหมาย ปฏิบัติหน้าที่ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 24, นายรังสรรค์ เถื่อนนาดี ปฏิบัติหน้าที่ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 25, นางชนิสรา ดวงบุปผา ปฏิบัติหน้าที่ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 26, นายชาตรี ชาปะวัง ปฏิบัติหน้าที่ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 27, นายฤทธา นันทพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 28, นายศรีสมบัติ ภูมิเขียว ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 29, นายวงษ์ชัย ชนะชัย ปฏิบัติหน้าที่ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 30, นายศิลปสิทธิ์ ทับทิมธงไชย ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 31, นายพิทยา ไชยมงคล ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 32, นายเลิศชาย สุขประเสริฐ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 33, นายประมวล พุทธานนท์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 34, นางจุรีย์ สร้อยเพชร ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 35, นายทวีศักดิ์ พิพัฒนาศักดิ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 36, นายเสรี พิมพ์มาศ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 37, นายวิสิทธิ์ สุขเจริญ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 38, นางสุมนา พุ่มประพาฬ ปฏิบัติหน้าที่ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 39, นายบุญส่ง ชุนแจ่ม ปฏิบัติหน้าที่ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯเขต 40, นายอำนวย อภิชาติตรากูล ปฏิบัติหน้าที่ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 41 และ นางบุบผา เสนาวิน ปฏิบัติหน้าที่ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 42 ทั้งนี้ เลขาธิการ กพฐ.ได้ลงนามคำสั่ง สพฐ.ที่ 1154/2553 ให้นายปรีชา จิตรสิงห์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 2 กรุงเทพฯ นอกจากนี้ เลขาธิการ กพฐ.ยังได้ลงนามคำสั่ง สพฐ.ที่ 1156/2553 ให้ข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่รองผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ จำนวน 41 รายดังนี้ นางงามพิศ ลวากร ปฏิบัติหน้าที่รองผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 1 กรุงเทพฯ, นายอัศวิน พรหมคช ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 3, นายเกรียงศักดิ์ ทองอิ่ม ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 4, นางวัฒนา โคตรมี ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 5, นายสมศักดิ์ เฑียรกุล ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 6, นายมานพ รวยลาภ ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 7, นายกริช นุ่มวัด ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 8, ว่าที่ร้อยตรีนันต์ชัย แก้วสุวรรณ์ ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 9, นายวิเชียร ชมภูผล ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯเขต 10, นายสุธร ชอุ่มวรรณ ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 11, ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ รัตนสุภา ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 12, ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 13, น.ส.สุวิภา ตั้งก่อสกุล ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯเขต 14, นายซอมะ ดาแม ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 15, นายศวิษฐ์ ศรีสง ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 16, นายวรวิทย์ พรหมคช ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 17, นายสมศักดิ์ ทองเนียม ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 18, นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์ ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 19, นายคำจันทร์ รัตนอุปการ ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 20, นางจินตนา มูลสาร ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 21 นายปริญญา ธรเสนา ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 22, นายประสาร ภูดี ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 23, นายสิทธิชัย โภคาทรัพย์ ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 24, นายทวีศิลป์ สารแสน ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 25, นางสโรชิน โคตรโสภา ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 26, นายภิญโญ ศรีม่วง ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 27, นายประโยชน์ เจริญยุทธ ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 28, นายวีระพงษ์ ไตรศิวะกุล ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 29, นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 30 นายมังกร กมลวัทน์ ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 31, นายโสธร บุญเลิศ ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 32, นายสำเริง บุญโต ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯเขต 33, นายสิทธิชัย มูลเขียน ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 34, นายกิติชัย วิจิตรสุนทร ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 35, นายสมบัติ นุชนิยม ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 36, นายศิริพันธ์ ขวัญอ่อน ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 37, นายวรินทร์ ชำนาญผา ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 38, นายชาลี นาคเอี่ยม ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 39, นายวิรัตน์ ฉัตรวิโรจน์ ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 40, นายคำพอง สมศรีสุข ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 41 และ น.ส.กัญญารัตน์ จันทรมณี ปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมฯ เขต 42