การสอนแบบโครงงาน

เขียนโดย: นางชูศรีการเกษ ใน คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

คำที่เกี่ยวข้องใน: Untagged 

นางชูศรีการเกษ

การสอนแบบโครงงาน เป็นการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าเรื่องที่นักเรียนสนใจอยากรู้ ดำเนินการค้นคว้าอย่างเป็นระบบ ทำงานระบบกลุ่ม มีการวางแผนงานโครงงาน
การสำรวจ ตรวจสอบ วิเคราะห์  สรุปผลและนำเสนอเผยแพร่ได้