Text Size

เว็บบล็อก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

แบ่งปันความคิด สร้างสังคมออนไลน์ด้วยงานขียนของคุณ
Category >> การศึกษา

โรงเรียนดีประจำตำบล

เขียนโดย: นายวรวิทย์ บุญหนัก ใน การศึกษา

คำที่เกี่ยวข้องใน: Untagged 

นายวรวิทย์  บุญหนัก

สวัสดีเพื่อนเรือจ้างทุกท่าน
            ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพื่อนพ้อง น้อง พี่ ผู้บริหารมืออาชีพทุกท่านของบุรีรัย์เขต๑ ที่สนับสนุนให้โรงเรียนรวมมิตรวิทยา เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีประจำตำบล ด้วยปณิธานและความสามารถจะพยายามทำให้ดีที่สุด ขอนำภารกิจและอนาคตของโรงเรียนดีประจำตำบลมาเล่าสู่ฟัง
           ภาพความสำเร็จ นักเรียนต้องมีผลสัมฤทธิ์ใน ๕ กลุ่มสาระหลักสูงกว่าระดับประเทศ นักเรียนต้องอ่านออก เขียนได้  คิดเลขเป็นทุกคน และต้องใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญต้องมีจิตอาสา
            ครูสอนโดยสื่อสาร  ICT สอนแบบโครงงานและสอนแบบแก้ปัญหา  ผู้บริหารต้องเป็นผู้นำทางวิชาการ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา
             งบประมาณ โรงเรียน  ๑๘๒ โรง ได้รับงบพื้นฐานโรงละ ๕ ล้าน เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ จัดซื้อสื่อ ครุภัณฑ์การศึกษา ปรับภูมิทัศน์ และศูนย์ฝึกอาชีพ งบพิเศษอีก ๑๕ ล้านได้คัดเลือกจากโรงเรียนที่มีความพร้อมและจำเป็นอีก ๕0 โรงเรียน  รวมมิตรวิทยาได้รับการจัดสรรเพิ่มพิเศษอีก โดยสร้างอาคารเรียน แบบสปช   ๑0๕/ ๒๙ จำนวน ๒ หลัง  ส้วม ๑ หลัง ศูนย์กีฬาแบบ ๑00/๒๗ จำนวน ๑ หลัง ลานกีฬา ๒ ที่ และสนามฟุตบอลแบบ ฟ.พิเศษ มีช่องวิ่ง ๘ ช่อง ส่วนสระว่ายนำ ต้องทำบันทึกความเข้าใจ(MOU) กับ อบต. 
                 ความพร้อมของโรงเรียนในปี ๕๓ ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนใหม่โดยใช้แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการทุกชั้นเรียน สอนแบบใช้โครงงาน     ทุกห้องเรียนปูกระเบื้อง ติดตั้งโปรเจกเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง อย่างสมบูรณ์แบบ ห้องเรียนอัจฉริยภาพติดแอร์เย็นสบายสำหรับติวเตอร์  นักเรียนตั้งแต่อนุบาล - มัธยมศึกษาทุกคน สวมรองเท้า ห่อข้าวมาเรียนทุกวันพร้อมมีรถรับส่งนักเรียนบ้านไกลจำนวน ๒ คัน    นักเรียนต้องรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษตลอดปีดังนี้ชั้นอนุบาล ๒00 คำ ,ป.๑- ๓   ๔๕0 คำ, ป.๔-๖   ๑,๒00 คำ, ม.๑-๓   ๔,000 คำ


หลักสูตร

เขียนโดย: Krai Prinram ใน การศึกษา

คำที่เกี่ยวข้องใน: Untagged 

Krai Prinram

หลักสูตรที่.......(คนทำไม่ได้ใช้   คนใช้ไม่ได้ทำ)


เล่าสู่กันฟัง (Blog Kruwaeo)

เขียนโดย: แวววลี สิริวรจรรยาดี ใน การศึกษา

คำที่เกี่ยวข้องใน: Untagged 

แวววลี  สิริวรจรรยาดี


ตาม ที่สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้คัดเลือกข้าพเจ้าเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรและส่งเสริมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้  ระหว่างวันที่  28  มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2553  ณ โรงแรมแม็กซ์ พระราม 9 กรุงเทพมหานคร  นั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้าได้เดินทางไปประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  การประชุมในครั้งนี้ สพฐ.ได้ให้ความรู้ ดังนี้


หลักสูตรใหม่อีกแล้ว

เขียนโดย: APIPANSA ใน การศึกษา

คำที่เกี่ยวข้องใน: Untagged 

APIPANSA

สอนมานานมากแล้ว  ตั้งแต่หลักสูตรก่อนปี 21  จนถึงปัจจุบัน  มีข้อแตกต่างให้เห็นมากมาย  ไม่อยากพูดถึงหลักสูตรใหม่  ไม่อยากเปรียบเทียบกับหลักสูตรเก่า   หลักสูตรไหนจะ RUN  ไม่  RUN  อยู่ที่คนใช้คือครู  และไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม  ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของเด็กก็คือ  ครู   และโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จอย่างสูง  ต้องมีหัวหน้าสถานศึกษาที่มีไฟเท่านั้น  จึงจะนำพาทั้งครูและนักเรียนไปถึงฝั่งได้สำเร็จอย่างงดงาม  ดังนั้นจึงขอให้ครูทุกคนสังวรไว้

                                               มองไปเบื้องหน้า     ใกล้ถึงทางตัน
                                               มองไปเบื้องหลัง     หนทางผ่านมา
                                               บ้างหน้ายิ้มร่า          บ้างนำนองตา
                                               อยากกลับไปหา      อยากเช็ดนำตา  
                                               แต่หมดเวลา            พุทธะพุธโธ
                                               นะโมตัสสะ               ขอเพียงพรพระ       
                                               คุ้มครองคุ้มครอง     คุ้มครองคุ้มครอง(นักเรียน)


นายชินภัทร ภูมิรัตน์ความเป็นมา

            สืบเนื่องจากนโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  ตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน  ปีงบประมาณ 2551-2554  ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในเรื่องเกี่ยวกับการใช้หลักประกันขั้นพื้นฐานของบริการสาธารณะภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ  การมีสภาพแวดล้อมที่นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความมั่นคงในชีวิต  และประชาชนมีความสุข  ได้กำหนดให้มีนโยบายการศึกษา  10  ประการ  ดังนี้

              1.    ยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนไทยอย่างมีบูรณาการและสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา

              2.    การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต

              3.    พัฒนาหลักสูตรปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพและคุณธรรมอย่างทั่วถึง  ต่อเนื่อง  และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์


การศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขียนโดย: Administrator ใน การศึกษา

คำที่เกี่ยวข้องใน: การศึกษาขั้นพื้นฐาน

Administrator

[video:http://www.youtube.com/watch?v=oTefDnUEe1w&feature=related 480x385]

ความหมายของการศึกษาพื้นฐาน

คำว่า ?การศึกษาพื้นฐาน? (Basic Education) เป็นคำที่มีความหมายหลากหลาย ในสหรัฐอเมริกา การศึกษาพื้นฐานหมายถึง ?การสอนให้มีทักษะในการสื่อสาร คิดคำนวณ และเข้าสังคม เพื่อให้บุคคลสามารถอ่านออกเขียนได้ คิดคำนวณเป็น สามารถค้นคว้าหาความรู้ต่อไปได้ รู้จักโลกแห่งการงาน หน่วยสวัสดิการสังคม ทำงานกับนายจ้างได้ รู้จักการบริโภคที่เหมาะสม รู้จักการปรับปรุงสุขภาพ? (Cartwright, 1970: 407) ตามความหมายนี้มุ่งถึงการศึกษาเบื้องต้นเป็นสำคัญ องค์การยูเนสโก ซึ่งเป็นศูนย์รวมของนานาชาติในด้านการศึกษา ได้ให้คำนิยามการศึกษาพื้นฐานไว้ว่า

?การศึกษาสำหรับคนทุกเพศทุกวัย ให้มีโอกาสได้เรียนความรู้ทั่วไปที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิต ปลูกฝังให้เกิดความอยากเรียนอยากรู้ มีทักษะในการเรียนด้วยตนเอง รู้จักถาม สังเกต วิเคราะห์ ตระหนักว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อื่น? (Edgar Faure, 1972: 162)


การพัฒนาครูทั้งระบบ

เขียนโดย: Administrator ใน การศึกษา

คำที่เกี่ยวข้องใน: Untagged 

Administrator

                 เมื่อวันที่ 7 เมษายน  2553  ที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ที่โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม   ช่วงเช้าเป็นภาษาไทย  60 ข้อ  สำหรับบางท่านที่สอนเป็นประจำ(หมายถึงประจำวิชานะครับ) หรือจบเอกภาษาไทย ก็น่าจะผ่านไปได้ด้วยดี  แต่สำหรับบางท่านที่สอบครบทั้ง 8 กลุ่มสาระ และไม่ได้จบเอกภาษาไทยมาด้วย ก็ลำบากหน่อย  ก็คงต้องใช้ความรู้เดิมเข้าช่วย  ท่ามกลางอากาศที่ร้อนสมองมันก็ไม่ค่อยแล่นสักเท่าไหร่   ภาษาไทยซึ่งภาษาประจำชาติของเราทำไมมันยากอย่างนี้ พยัญชนะ 44 ตัวยังเรียงไม่ค่อยจะถูกเลย(เอาตามหลักพจนานุกรม) อันไหนจะหลักภาษา การใช้ภาษา  คำชนิดต่างๆ มาตราตัวสะกด คำเป็นคำตาย โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน สุภาษิต คำพังเพย โอ้ยจิปาถะ จารนัยไม่หมด(ไม่รู้เขียนถูกหรือเปล่า/หรือปล่าว)  หลังจากสอบภาษาไทยเสร็จแล้วคณิตศาสตร์ก็ตามมา  80 ข้อซะด้วย  ความรู้แค่ครู ป.4 บางสิ่งบางอย่างกลับคืนสู่อาจารย์คนสอนหมดแต่ก็พยายามทำอย่างสุดความสามารถ  บางข้อไม่ได้ก็อาศัยทางเทคนิคทางเกษตรช่วยบ้าง  อีกไม่นานก็คงได้รู้ว่าหมู่หรือจ่า สงสัยจะต้องได้พัฒนาอีกรอบ (สาธุอย่าเป็นอย่างนั้นเลย)


พระราชดำริที่สำคัญเกี่ยวกับการศึกษา

เขียนโดย: Administrator ใน การศึกษา

คำที่เกี่ยวข้องใน: พระราชดำริ

Administrator

ตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์พระราชทานแนวพระราชดำริด้านการศึกษาให้แก่นักการศึกษา สถาบันการศึกษา ส่วนราชการ ภาคเอกชน ตลอดจนบุคคลกลุ่มต่างๆอย่างกว้างขวางและสม่ำเสมอ สาระของพระราชดำริที่ปรากฏเป็นเอกสารครอบคลุมเนื้อหาที่กว้างขวางและลึกซึ้ง สมควรที่พสกนิกรทั้งปวงจะได้พยายามศึกษาให้ถึงแก่นแท้แห่งสาระของพระราชดำริเพื่อจะได้น้อมนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สมดังพระราชปณิธานที่ได้พระราชทานแนวพระราชดำริไว้ให้เป็นสมบัติของประชาชนและประเทศชาติตลอดไป


3
ถัดไป
สุดท้าย

Site Login